Amateuristische greep naar de macht binnen SVB

Het is duidelijk dat de leden van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) te porren zijn voor een bestuurswisseling. Donderdagavond werd de algemene leden-jaarvergadering van de SVB gehouden en in de wandelgangen werd al gesproken over de greep die naar de kroon zou worden gedaan. Die greep is inderdaad gekomen. In de avond werd bericht dat het bestuur op de alv (algemene ledenvergadering) was afgezet. Mensen reageerden op social media en claimden dat zij ook betrokken waren in een juridische voorbereiding van 8 maanden om het bestuur af te zetten. Velen kijken vanuit een afstand en hebben hun eigen mening over de greep naar de macht en ook de juridische voorbereiding. Want van dat laatste kan niet worden gesproken. Uit de verhalen van alle twee kanten blijkt, dat op normale wijze de jaar-alv bij elkaar is geroepen. Daar is een agenda voor afgesproken en die agenda moet op tijd aan de leden worden bekend gemaakt zodat men voorbereid op de vergadering kan verschijnen, in elke geval dat men het bestuur niet ervan kan beschuldigen dat men geconfronteerd wordt met zaken op de alv waarover men zich niet heeft kunnen beraden. Op de agenda stond niet een punt met betrekking tot het afzetten van het bestuur. De leden die hebben getracht het bestuur af te zetten, hebben staande de vergadering ook niet voorgesteld om de agenda te wijzigen en dit agendapunt toe te voegen. Want, de leden hebben de bevoegdheid om aan het begin van de vergadering de agenda te wijzigen, echter moet dat gebeuren met inachtneming van de statuten, het huishoudelijk reglement en als die geen uitsluitsel bieden, rekening houdende met hetgeen geaccepteerd is in het algemeen verenigingsrecht. De statuten van de SVB zijn toegankelijk voor een ieder en daarin is over de mogelijkheid en het proces van tussentijds afzetten van een bestuur niets gezegd. Dat betekent echter niet, dat het bestuur dan daarmee tussentijds niet af te zetten is, want daarmee zou dan een algemeen democratisch beginsel van het verenigingsrecht geen opgeld doen. De verdere wijze van verkiezing, aftreding en de wijze van voorziening in tussentijdse ontstane vacatures worden in het huishoudelijk reglement geregeld, zeggen de statuten. Of dat inderdaad is gebeurd en of er überhaupt een reglement bestaat is een vraag. In elk geval is het huishoudelijk reglement niet vrij te raadplegen, maar algemeen is aanvaard dat het mogelijk is dat leden van een vereniging een bestuur tussentijds mogen afzetten. Dat moet in elk geval gebeuren op de wijze waarop een bestuur wordt gekozen: dus op een alv die tijdig, ordentelijk en daarvoor geïnformeerd bij elkaar is geroepen en met inachtneming van de noodzakelijke tijdslimieten. Het is algemeen gangbaar dat daarvoor ruim van te voren op de agenda dit agendapunt wordt bekend gemaakt. Dat verzoek moet aan het bestuur worden gedaan. Indien het bestuur zijn eigen afzetting niet op de agenda wenst te plaatsen, dan moet over het algemeen een tweede keer een verzoek worden gedaan om een alv uit te schrijven met als agendapunt ‘Stemming over vervanging bestuur’ of ‘Stemming over vervroegde verkiezingen’. Over het algemeen is het ook zo. dat dit agendapunt zodanig zwaar van aard is dat het als enig agendapunt moet zijn op de alv die voor dat doel wordt opgeroepen. Tussen het eerste verzoek, het tweede verzoek en het zelf met een zekere ondersteuning van aantal leden uitschrijven van de alv, moet een bepaalde tijd spatie liggen welke wel uit de statuten blijkt. Alv’s bij de SVB dienen ten minste 8 dagen van tevoren te worden bekendgemaakt op zodanige wijze dat de leden gedacht kunnen worden ervan op de hoogte te zijn. Dan gaat het om kennelijk de jaarvergaderingen. Vergaderingen buiten de jaarvergadering (“andere Algemene Ledenvergaderingen) worden gehouden zo dikwijls het Hoofdbestuur zulks nodig oordeelt, of als tenminste 10 (tien) stemgerechtigde leden hiertoe een schriftelijk verzoek met opgaaf van redenen bij het hoofdbestuur indienen. Het hoofdbestuur is dan verplicht binnen 21 dagen na ontvangst van het verzoek een alv bijeen te roepen en te beleggen. Indien het hoofdbestuur om welke reden dan ook in gebreke blijft om binnen de gestelde termijn de alv bijeen te roepen, dan zijn de leden die het verzoek hebben gedaan, gerechtigd de alv te houden en daarna rechtsgeldige besluiten te nemen. Zo staat het in de statuten van de SVB. Uit de statuten blijkt dat binnen 30 dagen na het ontstaan van een bestuursvacuüm bestuursverkiezingen uit te schrijven. Een bestuursvacuüm ontstaat als een bestuur op correcte wijze is afgezet. Verder blijkt dat jaarlijks uiteindelijk in de maand april een alv wordt gehouden, waar het hoofdbestuur verslag uitbrengt van zijn verrichtingen gedurende het afgelopen verenigingsjaar. Goedkeuring van dit jaarverslag strekt tot décharge van het bestuur en… afkeuring van het jaarverslag strekt niet tot décharge van het bestuur, met andere woorden houdt het impliciet een motie van wantrouwen in. Daarna kan bovendien een motie van wantrouwen komen en staat het dan vast dat op termijn de afzetting volgt en daarna de verkiezing.

Wat nu is gebeurd, is een zeer onvolwassen en amateuristische greep van enkele personen die geen respect hebben voor het verenigingsrecht en de regels van de SVB. Indien ze verwijten maken naar het huidig SVB-bestuur, dan zijn zij niet minder competent. Arrogantie verblindt en vervaagt scholing die men zou hebben genoten. Indien men juridisch de zaak goed had voorbereid dan zou men het volgende traject hebben gevolgd: de jaarvergadering normaal voortgang doen vinden en daar het bestuur geen decharge verlenen gevolgd door een motie van wantrouwen. Daarna het bestuur vragen om een alv uit te schrijven met als enig agendapunt vervanging bestuur. Indien het bestuur dat niet doen, zelf die vergadering houden en het bestuur afzetten en binnen 30 dagen het bestuursvacuüm opvullen. Het al maatregelen willen treffen bij de behandeling van de notulen duidt op gebrek aan tact en jeugdig enthousiasme zonder het nodige geduld. Het is te vergelijken met een voortijdige zaadlozing.

Het is normaal in het verenigingsrecht dat besturen worden afgezet en dat zou het bestuur van de SVB ook erkennen. Vooralsnog is het bestuur niet afgezet. Maar, het moet wel op een correct wijze geschieden. En dan komt de vraag of elke verandering een verbetering is. Daarop komen we een andere keer terug, want wat zich aandient belooft niet veel beters.        

error: Kopiëren mag niet!