EZ staat stil bij ‘World Intellectual Property Day 2022’

Vanaf het jaar 2000 wordt er jaarlijks, op initiatief van de Wereldorganisatie voor het Intellectuele Eigendom (WIPO), op 26 april stilgestaan bij Intellectueel Eigendom (IE) en de rechten daaraan verbonden. Deze speciale dag, Werelddag van het Intellectuele Eigendom, is door de WIPO ingesteld in het licht van het besteden van aandacht aan de rol die IE in ons dagelijks leven inneemt en het vieren van de bijdrage van een ieder (uitvinders, kunstenaars, artiesten, etcetera) die daarmee een bijdrage heeft geleverd of levert aan de ontwikkeling van de gemeenschap als geheel en dus voor land en volk. 

Stilstaan bij deze dag dient, voornamelijk, bij te dragen aan het creëren van bewustwording over de verschillende vormen van IE (bijvoorbeeld patenten, auteursrechten, handelsmerken en industriële ontwerpen), hoe die van invloed zijn op het dagelijks leven en om creativiteit, maar vooral de bijdrage van makers en innovators aan de ontwikkeling daarvan, te vieren. Er werd voor 26 april gekozen, als de datum voor de viering van de Werelddag voor IE, omdat deze samenvalt met de datum waarop het Verdrag tot de oprichting van de WIPO van 1970 in werking is getreden.  Het thema van dit jaar is “IP and Youth Innovating for a Better Future”.

Wereldwijd worden er jaarlijks, ter gelegenheid van deze dag, evenementen georganiseerd, waarbij informatie verstrekt wordt over de rol van intellectuele eigendomsrechten bij het stimuleren van innovatie en creativiteit. De jeugd van tegenwoordig is een ongelooflijke en grotendeels onaangeboorde bron van vindingrijkheid en creativiteit. Hun frisse perspectieven, energie, nieuwsgierigheid en “can do” – houding, om nog maar te zwijgen over hun gedrevenheid naar een betere toekomst, geven al een nieuwe vorm aan benaderingen en stimuleren actie voor innovatie en verandering.

Dit jaar zal het thema van de Werelddag van het intellectuele eigendom voornamelijk gefocust zijn op het stilstaan bij hoe innovatieve, energieke en creatieve jongeren voor positieve verandering (kunnen/ zullen) zorgen en op welke wijze de jonge ondernemers te stimuleren. Het ligt dus in de bedoeling dat jonge uitvinders, makers en ondernemers kunnen ontdekken hoe ze intellectuele eigendomsrechten (IE) kunnen gebruiken om hun doelen te bereiken, inkomsten te genereren, banen te creëren, lokale en mondiale uitdagingen aan te pakken en gemeenschaps- en nationale ontwikkeling te ondersteunen.

Visionaire en leidende rol

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft een visionaire en leidende rol in de duurzame en innovatieve economische ontwikkeling, welke voornamelijk gericht is op de verhoging van het nationale en internationale concurrentievermogen van Suriname voor welvaart en welzijn van de totale bevolking, hetgeen middels wetenschappers, innovators en entrepreneurs beslist verwezenlijkt kan worden.

Intellectueel eigendom integreren in leerplannen scholen

De visie van het ministerie is, uiterlijk 2030, in Suriname IE en commercialisering ervan van eminent belang te doen zijn van alle belanghebbenden. Bedrijven, ontwerpers, ondernemers en innovators zullen, middels een verder uitgewerkte IP-strategie, voldoende in staat zijn om Intellectuele eigendom(srechten), Traditional Knowledge/ Traditionele Kennis (TK) en alles daaraan inherent te begrijpen, te beschermen en toegang tot deze te krijgen tot hun beleven van deze rechten. Dit betekent ook dat Intellectuele Eigendom geïntegreerd dient te worden in de leerplannen van alle scholen.

Het ministerie zal er ter ondersteuning en facilitering dus voor zorgdragen dat er: 

 • Middels gericht beleid ter stimulering van innovatieve en concurrerende jonge ondernemingen en ondernemers;
 • Middels schepping van voorwaarden ter diversificering van de economie en ter verhoging van de productiviteit;
 • Middels facilitering van export en versterking van economische diplomatie;
 • Middels het bewaken van eerlijke marktwerking;
 • Middels inclusivitiet van alle relevante stakeholders en actoren en spreiding van inclusieve private sector ontwikkeling;
 • Een innovatief, professioneel, ondernemers – en entrepreneurs vriendelijk en transparant beleid gevoerd wordt, welke niet zonder meer, maar wel voornamelijk gericht is op jongeren. 

Mede teneinde deze beleidsvoornemens beter tot uiting te doen komen, is het Bureau Intellectuele Eigendom geraakt tot de volgende prioriteiten:

 • Een sterk wettelijk raamwerk en waar handhavingsmechanismen inherent aan zijn en dus gekoppeld dienen te zijn;
 • De beleving en bescherming van rechten voortvloeiende uit Traditional Knowledge/ Traditionele Kennis (TK) te faciliteren en te waarborgen;
 • De awareness over IP in Suriname, vooral binnen het onderwijs, tot bevredigende proporties te doen geraken;
 • Het opzetten van (een) mechanisme(n) voor het ontwerpen en implementeren van een algehele nationale IP-strategie;
 • De samenleving voldoende kennis en vaardigheden verschaffen over de hun toekomende IE – rechten (de diverse vormen);
 • Het verstevigen en uitdiepen van bestaande Internationale en regionale banden, initiatieven en netwerken en waar nodig en/ of mogelijk bilaterale collaboratie aangaan met andere IP-kantoren.

Het oogmerk van voorgenomen beleid is bevordering en toename van het aandeel en de toegevoegde waarde van alle ondernemers, wetenschappers, innovators en entrepreneurs, maar voornamelijk de jonge, bij de bewustwording en bescherming intellectuele eigendom, waarmede er adequate en afdoende bescherming tot stand kan komen en “entrepeneurship” en de “business community” bevorderd wordt.

error: Kopiëren mag niet!