Wet brengt beweging in samenleving

Het is opvallend dat vlak rond de tijd dat in Suriname een zeer baanbrekende wet met betrekking tot seksueel molest werd ingediend en verdedigd in DNA, er plots allerlei gevallen van seksuele intimidatie de kop op hebben gestoken. Wij gaan ervan uit dat het niet toevallig is. Slachtoffers van seksueel molest zitten met zichzelf vaak in de knoop wat te doen met hetgeen ze op de werkplek meemaken. Heel vaak zijn ze niet bereid om over een drempel heen te stappen en dat ergens te rapporteren. Een openbaar debat over deze zaak, kan maken dat slachtoffers over de drempel heen stappen en mentaal ready zijn om de zaak ergens aanhangig te maken. Dat betekent dus dat een wet die nog niet is goedgekeurd, wet begint te worden voordat die in werking treedt. En dat betekent weer, dat de samenleving behoefte heeft aan deze wet. Een aantal bedrijven in Suriname heeft al richtlijnen met betrekking tot seksueel molest. Ze hebben een systeem dat uitgetest is, omdat zaken door de bedrijfsmolen zijn gegaan. Er zijn bedrijven die regels hebben, maar die regels zijn nooit uitgetest, omdat er geen beleid is om slachtoffers aan te moedigen om gevallen aan te melden. Het bestaan van een beleid tegen geweld en molest op zich is niet voldoende; er moet een bedrijfscultuur komen in het bedrijf waardoor preventie plaatsvindt en zaken kunnen worden behandeld. Er moeten dan ook voorbeelden zijn dat het systeem functioneert. Er zijn een heleboel bedrijven, wij denken het merendeel, waar totaal geen beleid is met betrekking tot noch geweld noch seksuele intimidatie. In Suriname is er een cultuur van het fluiten naar vrouwen. Het is iets dat vaak voorkomt op straat, op de straathoeken en in de winkels. Dit gedrag nemen mensen mee naar de werkplek. De praktijk van fluiten naar vrouwen en meer wordt voortgezet op de werkplek en vrouwen zijn het meest slachtoffer daarvan. Wanneer leidinggevenden in het bedrijf zich over deze gedragingen niet uitspreken, kan dat al een drempel zijn voor slachtoffers om met lastige zaken van molest op de proppen te komen. Men ziet de zaak dan als een eigen koppijn waarmee men zelf op een of ander manier moet dealen. Wanneer er geen beleid is op de werkplek en er geen trainingen en refreshment plaatsvindt, dan heeft men ook dat gevoel. Het moet niet worden onderschat, maar het aanklagen van collega’s of een meerdere vereist een zekere mind set. Want, hoe zal de zaak aankomen bij de bedrijfsleiding en hoe zal men met de onsmakelijke zaak omgaan? Zal het gezien worden als onrust creëren in een bedrijf? Wat als het gaat om de leidinggevenden of vrienden van de leidinggevenden of om hogere managers? We zien dat een bedrijf uitgebreid met betrekking tot een zaak in de media heeft gereageerd. Dat is een positieve zaak om de gemeenschap te informeren en het imago van de organisatie te beschermen. Maar, vereist is ook en eerder dat er binnen de organisatie wordt gecommuniceerd met de werknemers. De zaak die aan de orde is dient niet gezien te worden als een geïsoleerde case die straks overwaait. De case moet dienen om het beleid aan te scherpen of als het er niet was nu aan te kondigen en dat het vooral op iedereen van toepassing is. Een interne klachtencommissie is zeer belangrijk voor grote bedrijven die dat kunnen organiseren. De deuren van de commissie moeten open zijn. Leden van de commissie moeten kunnen worden gewraakt als hun vrienden of familie de vermeende daders zijn. De regels moeten ook gelden voor leden van Raden van Commissarissen, het totale management en zakenvrienden die al dan niet bij de directeur langskomen. Een sfeer van totale veiligheid op de werkplek is ondenkbaar zonder seksueel molest beleid. En het moet niet alleen om woorden gaan. Soms kan de omgeving getuige zijn of gehoord worden door een klachtencommissie. Deze werknemers moeten ook zonder vrees van rancune hun verklaringen bij de commissie kunnen aandienen. Zaken kunnen belanden buiten het bedrijf, bijvoorbeeld bij de arbeidsinspectie. Dat moet kunnen zonder vrees voor rancune, zowel door degene een zaak aanbrengt en degenen die opgeroepen kunnen worden om te getuigen of een verklaring af te leggen.  Consistent geloofwaardig handelen van leidinggevenden in de bedrijven is van belang wanneer het gaat om geloofwaardig beleid tegen seksueel molest. We hebben gezien dat er een wens is bij het Surinaams parlement om ook veilig werken in te voeren binnen de overheidskantoren en terecht. Maar, ook hier is consistent en eenduidig handelen van belang in het kader van de geloofwaardigheid. Voor het beleid bij de overheid is de minister van Binnenlandse Zaken belangrijk, maar op dit stuk is het oorverdovend stil in zijn buurt. Concluderend kan men dus stellen dat bij de behandeling van de wet al een heleboel beweging in positieve zin op gang is gekomen. Het is zaak dat deze wet wordt goedgekeurd en dat het is afgekondigd. Dan kunnen bedrijven beginnen om te doen wat ze lang hebben nagelaten.  

error: Kopiëren mag niet!