Districtscommissaris van Nickerie rijdt een scheve schaats!

Op 10 april jongstleden heeft de heer C. Ishaak, namens de directie van Ishara Radio & TV, zijn misnoegen schriftelijk kenbaar gemaakt aan de Districtsraad van Nickerie; hieruit is af te leiden dat de districtscommissaris (dc), mevrouw Senrita Gobardhan, zich schuldig maakt aan onder meer het voeren van een mediaonvriendelijk beleid.

Mij is dit ter ore gekomen, en omdat er hierbij mijns inziens sprake is van een DC-onwaardig verwijt, heb ik mij daarover laten informeren; dit heeft mij aanleiding gegeven om het volgende naar voren te brengen.

Mediabedrijven, die kritisch zijn en transparantie nastreven, worden regelmatig genegeerd en bij kritiek over ROS Nickerie worden deze bedrijven niet meer geconvoceerd, indien er projecten worden geïnitieerd. Kennelijk ontgaat het de dc dat zij haar functie, ongeacht haar politieke achtergrond, steeds zorgvuldig en behoorlijk dient uit te oefenen; de President benadrukt zeer terecht, dat een dc een werkarm is van de overheid en niet van een politieke partij.

Juist omdat ook de dc van Nickerie uit een lichting van over het paard getilden komt, waarbij hoger geschoolden met bestuurlijke- / managementkwaliteiten en doelmatige omgangsvormen zijn gepasseerd, mag van haar redelijkerwijs meer professionaliteit worden verwacht, maar helaas!

De dc dient te beseffen, dat elke schending van de nationaal- en internationaal geldende en ook in onze Grondwet vastgelegde fundamentele vrijheden, waaronder het recht op persvrijheid, onaanvaardbaar is en daarom ten zeerste wordt afgekeurd; ook een dc kan dus geen inbreuk maken op het recht van vrije meningsuiting en persvrijheid.

De rol van de media in onze samenleving wordt algemeen onderkend en onderschreven en in het kader van openheid van bestuur nadrukkelijk ondersteund. Een medium uitsluiten of belemmeren, kan daarom nimmer worden geduld, omdat dit indruist tegen elk democratisch recht.

Bovendien dient de dc van Nickerie er ernstig rekening mee te houden, dat het uitsluiten van bepaalde mediabedrijven tegen zowel onze rechtsorde als het recht op vrije meningsuiting en persvrijheid ernstig indruist; de schijn van autoritair handelen, mismanagement, onkunde en incompetentie valt dan ook moeilijk te ontkennen.

Mevrouw de dc, er is nog tijd om het getij te (doen) keren en daarmee mogelijk te voorkomen dat de reshuffle karavaan uw weg kruist!

Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!