VN-Mensenrechtenraad neemt Surinaams rapport inzake mensenrechten aan

De officiële aanname van het werkgroeprapport van de op 1 november 2021 gehouden UPR-mensenrechtenevaluatie (Universal Periodic Review) heeft op 23 maart plaatsgevonden tijdens de 49ste reguliere sessie van de VN-Mensenrechtenraad in Genève, Zwitserland.

Tijdens deze sessie werden lidlanden in de gelegenheid gesteld commentaar te leveren op het Surinaams rapport waarna finale commentaren konden worden geleverd en vragen konden worden gesteld. Het rapport van Suriname werd unaniem ondersteund en zo ook als aangenomen verklaard door de voorzitter van de Raad.

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft in een toespraak tijdens deze vergadering, rapportage gedaan over aanbevelingen welke in november 2021 in het kader van de Universal Periodic Review waren gedaan.

In zijn toespraak, waarin de aanbevelingen zijn becommentarieerd, werden ook de specifieke acties en uitdagingen op diverse gebieden aangehaald. Een aantal aanbevelingen was reeds tijdens de evaluatiesessie in november aanvaard. Dit betrof voornamelijk aanbevelingen waarmee Suriname reeds met de implementatie was gestart. Een van de aanbevelingen heeft betrekking op de afschaffing van de doodstraf en toetreding tot het anti-folteringsverdrag.

Met betrekking tot de overige aanbevelingen heeft op meerdere momenten gedetailleerd overleg plaatsgehad met de verschillende actoren, waaronder andere ministeries. Tijdens deze overlegmomenten is de nadruk gelegd op het belang van de naleving van mensenrechten. Ook werd in samenspraak over de definitieve standpunten inzake de uitstaande aanbevelingen, beslist.

Voor wat betreft de aanbevelingen aangaande onder andere LGBTI en gender gerelateerde onderwerpen, is aangegeven, dat deze in breder perspectief moeten worden bekeken en dat er verdere discussie met het maatschappelijk middenveld vereist is.

Minister Amoksi heeft in zijn toespraak tot de VN-mensenrechtenraad, wederom benadrukt dat Suriname zich committeert aan de doelstellingen van VN op het gebied van erkenning en het respecteren van mensenrechten. Suriname ziet, mede gelet op de vele uitdagingen bij de uitvoering van de aanbevelingen, uit naar bredere samenwerking alsmede doelgerichte en praktische ondersteuning bij de implementatie van de aanbevelingen waartoe ons land zich heeft gecommitteerd.

error: Kopiëren mag niet!