Commissaris van politie Seedorf: “Er heerst nu een illegale situatie”

“Een mindere voert het commando over diens superieur”

Commissaris van politie Henry Seedorf (zie foto top) is het niet eens met de gang van zaken rond de aanstelling van Ruben Kensen als waarnemend korpschef van het Korps Politie Suriname (KPS). Hij heeft zijn kritische kanttekeningen geuit in een brief op 17 maart aan minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie en in een brief aan de Surinaamse Politiebond, SPB, op 21 maart (zie brief van 17 maart onderaan).

“Illegale situatie”

Seedorf stelt in zijn brief aan SPB, dat hij “door persoonlijke inspanning” de hand heeft “weten te leggen op de resoluties die inhoud zouden moeten geven aan intenties van de president”.

Volgens Seedorf heerst er nu “een illegale situatie”, “die gevolgen zal hebben voor de rechtsgeldigheid van rechtshandelingen die thans verricht worden door personen binnen het Korps Politie Suriname”.

“Dat de SPB zich in een uitermate kwetsbare positie heeft geplaatst door mee te werken aan deze illegitieme situatie, welke het gevaar van een ongewenste precedentwerking met zich meebrengt en aldus de weg wordt vrijgemaakt voor politici om naar willekeur de rechtspositie van korpsleden aan te tasten notabene met medewerking van hun eigen belangenorganisatie”, aldus Seedorf.

“Politiebond werkt passief mee aan schending wetgeving”

Volgens Seedorf werkt de bond juist mee “aan de beschadiging van belangen van contribuerende leden door actief of passief mee te werken aan schending van de wetgeving, welke juist bedoeld is voor de noodzakelijke rechtszekerheid en uitsluiting van willekeur en aldus handelend in strijd met de statutaire doelstellingen van onze vereniging”.

De politiecommissaris stelt, dat door het toestaan van de openlijke terzijdelegging van rechtsregels, “de reputatie van de SPB in het algemeen wordt geschaad en meer in het bijzonder het bestuur”. “Immers de indruk kan bij derden ontstaan dat er onvoldoende juridische kennis aanwezig binnen onze organisatie. Ook wordt de indruk gewekt dat er sprake is van een reorganisatieproces binnen het Korps Politie Suriname welke binnen een periode van zes maanden moet zijn afgerond.”

Volgens de voorzitter van de SPB moet onder de reorganisatie worden begrepen het opstellen van een beleidsplan met begroting, het doen van voordrachten voor leidinggevende functies, het organiseren van politie-opleidingen, eet aantrekken van personeel en het organiseren van bevorderingen en gratificaties voorbereiden.

Seedorf adviseert in zijn brief om een spoed Algemene Ledenvergadering te beleggen, tijdens welke een en ander “op een bij het KPS behorend niveau kan worden bediscussieerd”. 

“Een mindere voert het commando over diens superieur”

In zijn brief aan minister Amoksi stelt Seedorf onder andere:

“Bij resolutie is een besluit genomen om per 14 februari 2022 een waarnemend korpschef aan te stellen. Dit besluit is in strijd met de wet, daar gekozen is voor de personeelswet als grondslag voor de plaatsvervanging van de Korpschef, terwijl het Politiehandvest als lex specialis (wet in formele zin), reeds bepaalt hoe moet worden voorzien in de functie  wanneer de korpschef zoals nu  vanwege ontstentenis niet fungeert.                                                                                                                                    Notabene, vanuit de personeelswet beredeneerd, verzet artikel 22 lid 2 (Juncto art 53 Reglement Algemene Politie) van dezelfde personeelswet zich tegen de waarneming van functies door functionarissen die niet voldoen aan de functievereisten van betreffende functie      .                                                                                                                                                                               Om de ontoelaatbaarheid van de situatie binnen de organisatie verder te illustreren, is het feit dat de betrokken functionaris hiërarchisch lager dan ik gepositioneerd is op de ranglijst. Hierdoor wordt een situatie gecreëerd waarbij een mindere het commando voert over diens superieur.”

“Minister, beëindigt u de illegale situatie terstond”

Seedorf vraagt in zijn brief de bewindsman dringend “om zo spoedig mogelijk het daarheen te leiden, dat de illegale situatie terstond wordt beëindigd, zodat de discipline cq de rangorde binnen de organisatie  kan worden hersteld. Immers het Korps Politie Suriname maakt deel uit van het departement belast met de rechtshandhaving en Rechtsbescherming in ons geliefd land.”

Overigens op 26 januari, de dag dat hoofdcommissaris van politie Roberto Prade ontheven werd uit de functie van korpschef van het Korps Politie Suriname, werd Seedorf plaatsvervangend korpschef.  

PK

error: Kopiëren mag niet!