De grote vergissing

Inleiding

Bij de laatstgehouden verkiezing hebben velen gestemd op de VHP omdat die volgens hun in staat zou zijn de beloften waar te maken die zij geuit hebben tijdens de verkiezingscampagne. Nu voelen velen zich bedrogen. Ik vind dat mensen zich niet bedrogen moeten voelen. Immers men heeft op basis van een schijnbaar oppervlakkige analyse een keuze gemaakt. Uit gemakzucht, vaak meedoen met de meerderheid, dus kiezen voor de winnaar zonder na te denken of het wel gaat helpen. Hierbij moet aangetekend worden dat men niet moet verwachten van de massa welke laag geschoold is dat zij in staat zijn onvoldoende onderscheidend vermogen te ontwikkelen om zo de juiste keuze te kunnen maken tussen de diverse politieke partijen. De overgrote meerderheid van de samenleving heeft het te druk met overleven, met survival tijdens het heden, over de toekomst wordt niet gedacht omdat die nog vele malen onzekerder is. Dit alles is het resultaat van politieke leiders van de politieke, economische en intellectuele elite die gefaald hebben in het verheffen van de samenleving. Het kenmerk van goede leiders is dat zij de samenleving naar een hoger niveau verheffen. Onze samenleving gaat sinds 1975 constant achteruit.

De elite had moeten nagaan of de VHP wel in staat zou moeten zijn om de beloften te realiseren, en als dat niet zo is de boodschap moeten overbrengen naar de samenleving toe. De elite heeft klaarblijkelijk ook niet het juiste niveau van bewustzijn omtrent haar historische taak. Een samenleving zonder een functionerende elite is gedoemd te falen. Daarom was Suriname in 1975 nog niet rijp voor de onafhankelijkheid.

What’s in a name

De kwalificatie die ik geef aan een groep van mensen, en die vaak politiek niet correct is, betreft een segment van de totale populatie, en heeft geen betrekking op de totale populatie van de betreffende groep. Hoe de verschillende deelpopulaties verdeeld zijn hangt af van de Gauss curve van de betreffende totale populatie. De lezer moet begrijpen dat telkens wanneer opmerkingen worden gemaakt met betrekking tot sociale groepen in de maatschappij dat de kwalificatie die ik geef geen betrekking heeft op de totale populatie maar slechts op een deel van de populatie welke overigens vaak een minderheid is. De kwalificatie betreft vaak de elite en de leiders die het gezicht bepalen van de betreffende culturele en etnische groep. Zij bepalen het bewustzijn van de onwetenden. De meerderheid bestaat uit de volgelingen.

Dus als ik het heb over de “slechte” chinezen, dan wel de  “slechte” indianen, de “slechte”  creolen, de “slechte”  hindoestanen, de “slechte”  Javanen et cetera dan is het voor een schrijver ondoenlijk om alle namen van de slechteriken te noemen. Evenzo als ik schrijf de Chinees, de Javanen, de creolen, de hindoestanen, et cetera moet de lezer begrijpen dat het in overwegende mate slechts gaat om een deel van de totale populatie, het veralgemeniseren dient om de leesbaarheid van de tekst te bevorderen. Immers de Chinees, de Hindoestaan, de Creool, de Javaan bestaat niet. Vandaag de dag heeft men het over de Russen, de Chinezen et cetera.

Men had de volgende analyse moeten maken

Op een appgroep werd een bericht doorgestuurd van een Nederlander die lang in Suriname had gewerkt en gewoond. Hij maakte duidelijk dat Surinamers niet weten wat opbouwen is. Ik was opgelucht toen ik dat epistel las want ik dacht dat ik eeuwen lang verdwaald en alleen zou dwalen in de Saharawoestijn. Want ik beweer al decennialang hetzelfde.

Immers naar mijn mening dient elke politicus en in het bijzonder elke leider in een derdewereldland te beseffen dat zijn enige en voornaamste taak bestaat uit het opbouwen van het land. Of zoals in het ontwikkelingsverdrag met Nederland gestaan heeft onze economie minder afhankelijk te maken van het buitenland. Wil men een zeker welvaart en welzijnsniveau voor brede lagen van de samenleving kunnen garanderen.

Mensen vertellen mij dat ze dachten dat de VHP over veel kader beschikte. En dan moet ik telkens lachen. Immers wat is kader. Wat gebeurd is tijdens Nieuw Front is dat velen voor rekening van de staat diploma’s zijn gaan halen bij het FHR-instituut, immers iedereen slaagde daar.

En dan komen we nu tot de essentie van mijn betoog. Er is kader en kader. Dankzij de evolutie is elke persoonlijkheid uitgerust met een eigen DNA. Elk individu verschilt van een ander individu. Het is waar dat over het algemeen, dus het geldt niet voor elk individu, hindoestanen genetisch beter uitgerust zijn met de capaciteit om met vermogen te kunnen omgaan. In geheel Zuidoost-Azië en delen van Centraal Azië werd het Hindi woord voor geld, roepia of rupee, gebruikt voor geld. Ze zijn beter in economisch handelen. Ze hebben immers de neolithische evolutie meegemaakt. Hun voorouders hebben het schaken uitgevonden, het spinnewiel, het weefgetouw, en het decimaal systeem uitgevonden, het principe van de nul, en duizenden jaren de beschaafde mensen gekleed.

De cruciale denkfout die men gemaakt heeft is om te gaan veralgemeniseren waar het juist niet moest. Immers het gaat bij het besturen van het land om de persoonlijke dus individuele kwaliteiten van de politici. Immers men heeft nooit een ideologie gehad, geen ontwikkelingsideologie, geen ontwikkelingsstrategie, geen ontwikkelingsplan, men heeft in Nieuw Front verband braaf achter Venetiaan gelopen, men was en is kortom niet in staat om zelfstandig leiding te geven aan de ontwikkeling van het land. Volledigheidshalve moet aangetekend worden dat geen enkele partij daartoe in staat is. Het is dus zaak om in de toekomst alle politici te toetsen op hun individuele kwaliteiten. Een goed opgemaakte CV geeft een waardevolle indicatie over het prestatievermogen.

Richard B Kalloe

error: Kopiëren mag niet!