Voorbereidingen BBGO registratieproject verlopen goed

De voorbereidingen voor het registratieproject van de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) verlopen goed. De regering had de hulp van de BBGO ingeroepen om een inventarisatie c.q. registratie te doen van personen die het slechts van een AOV-uitkering moeten hebben.

In het kader van koopkrachtversterking en ondersteuning aan de sociaal zwaksten in de samenleving heeft de regering besloten deze groep in de samenleving extra te ondersteunen. Voor deze extra ondersteuning heeft de regering een bedrag van ruim SRD 50 miljoen uitgetrokken. Bij dit bedrag zijn inbegrepen de kosten van het registratieprojekt.

Reguliere sociale voorzieningen zoals AOV, Kinderbijslag, financiele bijstand aan mensen met een beperking en bijstand aan zwakke huishoudens zijn ingaande deze maand verhoogd. 

BBGO-voorzitster Renate Wouden zegt dat het plan van aanpak van het registratieproject reeds zo goed als af is. De regsitratie zal landelijk geschieden. Er zijn niet lang geleden werkbesprekingen geweest met alle districtscommissarissen. De ondersteuning en medewerking van de hoogste districtsautoriteiten is cruciaal voor de succesvolle uitvoering van het registratieproject. De districtscommissarissen wijzen verschillende locaties aan in hun respectieve districten waar de registratie zal plaatsvinden. Voor de bemensing van deze registratielocaties zullen de districtscommissarissen ook voor een deel personen aanwijzen. Deze personen zullen speciale instruktietrainingen krijgen voor het doen van de intakes bij de registratie. Er zullen speciale registratieformulieren worden aangemaakt.

Volgens Renate Wouden ligt het in de bedoeling in april het registratieproject uit te voeren, doch de exacte datum kan ze nog niet aangeven. Deze is naar haar zeggen afhankelijk van het moment waarop de regering de nodige middelen vrijmaakt. Dat zal naar verwachting na de begrotingsbehandeling in april plaatsvinden.

De BBGO heeft intern de organisatie van het registratieproject ook goed op orde. De registratie zal gedurende een werkweek landelijk uitgevoerd worden. Die in de districten Brokopondo, Sipaliwini en het gebied West Suriname zullen vanwege de overstromingen en wateroverlast mogelijk pas in de maand mei plaatsvinden. 

Drie categoriëen

Mevrouw Wouden zegt, dat de extra uitkering voor drie categoriëen AOV-gerechtigden geldt. De eerste betreft zij die het slechts van een AOV-uitkering moeten hebben. Deze groep ontvangt een extra uitkering van SRD 1.000. De tweede groep betreft AOV-genietenden die daarnaast nog een particulier pensioen ontvangen van niet meer dat SRD 250. Deze groep personen heeft recht op een extra uitkering zijdens de overheid van SRD 750. De derde groep betreft zij die een particulier pensioen ontvangen van niet meer dan SRD 500. Zij hebben recht op een extra uitkering van SRD 500.

De extra uitkeringen zijdens de overheid zullen gelden tot en met december dit jaar. Voor belanghebbenden is het belangrijk te weten, dat ze bij de registratie hun identiteiskaart overleggen, alsook hun pensioenverklaring. Ze zullen een bankrekening moeten hebben, omdat het in de bedoeling ligt dat uitsluitend via bankovermaking uitbetaald zal worden.  

Renate Wouden is bijzonder ingenomenm dat de overheid de BBGO heeft ingeschakeld om dit project voor haar uit te voeren. De BBGO beschikt naar haar zeggen over voldoende kennis en capaciteit in huis om dit groots project succesvol af te ronden. Er is voldoende kader. Dat kan ook niet anders. Immers onder de overheidsgepensioneerden bevinden zich vele personen die tot het hoger kader gerekend kunnen worden. Zij beschikken over een hoge mate van kennis en kunde en hebben jarenlang in topposities op ministeries gediend.

“Als je met pensioen bent betekent het toch niet, dat alle kennis, kunde en ervaringen plotseling niet meer daar is. Integendeel hebben deze personen nu meer tijd om zich op een specifiek projekt te richten”, aldus de BBGO voorzitster.

Wouden zegt, dat in het verlengde hiervan de BBGO zich in de naaste toekomst ook als een soort uitzendbureau zal profileren ten behoeve van andere organisaties en projecten in de samenleving. In plaats dat men dure consultants inhuurt voor projecten, zou men kunnen putten uit de kennis en ervaringen van gepensioneerden die vaak genoeg ook gaarne nog hun bijdrage willen leveren aan de samenleving.

SS

error: Kopiëren mag niet!