Versterking vrouwen

Morgen wordt wereldwijd de Dag van de Vrouw herdacht. In Suriname maken vrouwen die heel vaak zelfstandig het huishouden draaien, heel moeilijke tijden mee. De crisis is volgens de regering voorbij, maar de mensen op de vloer die huishoudens draaien, die hebben het nog zwaar te verduren. Met de oorlog in Oekraïne zal de crisis nog lang niet ophouden. De druk op de brandstofprijs zal vermoedelijk blijven en aan de pomp zullen burgers steeds meer moeten betalen. Dit heeft dan direct effect op de prijzen van eerste levensbehoeften, en direct de prijzen van eten en drinken. Vrouwen hebben het zwaar te verduren in Suriname, ook in volledige gezinnen hebben vrouwen de zorg voor het huishouden. De positie van de vrouw staat in 2022 zwaar onder druk. We zien dat de regering in DNA maatregelen treft om de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dat wil de regering doen door 2 maatregelen in te voeren. Ten eerste wil de regering een wet over gelijke behandeling invoeren. Dat betekent dat de regering geen discriminatie op de arbeidsmarkt wil. Vrouwen worden nog steeds gezien als een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. De wet moet dus voorkomen dat vrouwen op de arbeidsmarkt worden gediscrimineerd. Werkgevers moeten in hun bedrijf een beleid maken waardoor er in de bedrijven niet wordt gediscrimineerd. Vrouwen maken het geschoolde gedeelte uit van de Surinaamse bevolking. Dat betekent dat we veel meer vrouwen in leidinggevende posities moeten zien. Feit is echter dat op veel vrouwen de gezinstaken nog zwaar blijven drukken. Met de mate van scholing van de mannen en vrouwen in Suriname, zal het vaker voorkomen dat meer geschoolde vrouwen in relaties zullen zitten met minder geschoolde mannen. Het zou jammer zijn als deze vrouwen de ruimte niet krijgen om hun academische vaardigheden in te zetten voor de ontwikkeling van het land, omdat de gezinstaken zwaar op de vrouw blijven drukken. We zien dat de mannen die minder geschoold zijn hiermee geen rekening houden. We zien hier en daar dat vrouwen opkomen in leidinggevende posities, maar het is niet wat het moet zijn. Vrouwen hebben het waarschijnlijk nog zwaar te verduren op de verschillende werkplekken. Er heerst waarschijnlijk nog een machocultuur op verschillende werkplekken. Dat betekent dat mannen zich gedragingen veroorloven die grensoverschrijdend zijn. Vrouwen schikken zich in deze rollen en houden zich bedeesd, uit vrees voor repercussies die in hun nadeel zullen uitwerken. Er wordt door de regering een wet in DNA verdedigd die ertoe moet leiden dat er geen seksueel molest is op de werkplek. Maar ook dat er geen geweld op de werkplekken is. Het geweld, verbaal en non-verbaal, richt zich tot mannen en vrouwen. Intimidatie creëert en sfeer waar vrouwen zich minderwaardig gaan voelen.   

Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema. Internationale Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en vrouwenkiesrecht. Bij de dag van de vrouw besteden we ook speciale aandacht aan de gendergelijkheid. Onder gendergelijkheid verstaat men de gelijkstelling en gelijke behandeling van mensen met een verschillend geslacht, gender of seksuele geaardheid in het maatschappelijk verkeer en voor de wet. Gendergelijkheid werd onder andere actueel door de oprichting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid als agentschap van de Europese Unie. Van daaruit verspreidde het zich over de hele wereld. Gendergelijkheid betreft onder meer gelijkheid van man en vrouw in het maatschappelijk verkeer, geen discriminatie naar geslacht en geen discriminatie naar genderpresentatie.

In Suriname moet er meer activiteit komen vanuit Binnenlandse Zaken en het Nationaal Bureau Genderbeleid. Het nationaal genderbeleid is de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en zijn werkarm, het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA). Dit bureau heeft als doel het nationaal genderbeleid te coördineren, begeleiden en te monitoren. Er is wel een beleidsdocument met beleid tot het jaar 2035. In alle samenlevingen worden vrouwen en meisjes in meerdere of mindere mate gediscrimineerd en achtergesteld. De Surinaamse samenleving is niet gevrijwaard van verschillende vormen van discriminatie tegen vrouwen en meisjes. Discriminatie tegen vrouwen en meisjes zorgt voor barrières bij het verwezenlijken van doelstellingen die te maken hebben met gendergelijkheid en staan een rechtvaardige ontwikkeling van het land in de weg. Daarmee wordt het streven van de regering om de doelstellingen zoals die in de Sustainable Development Goals (SDG’s) wordt verwoord onderuit gehaald. Gendergelijkheid is een recht die ook door de Surinaamse Overheid wordt erkend1 . Het ministerie van Binnenlandse Zaken draagt de eindverantwoordelijkheid voor de implementatie van de genoemde verdragen, waarvan de uitvoering in handen ligt van het Bureau Gender Aangelegenheden. Betrokkenheid van mannen is evident. We brengen op deze dag van de vrouwen ode aan de vrouw, in al haar rollen.

error: Kopiëren mag niet!