Wet nadere wijziging Burgerlijk Wetboek met algemene stemmen aangenomen door Assemblee

Het initiatief wetsvoorstel betreffende nadere wijziging van het Surinaams Burgerlijk Wetboek is donderdag met algemene 42 stemmen door de Nationale Assemblee goedgekeurd. Met de goedkeuring van de wijzigingen van de desbetreffende artikelen in het Surinaams Burgerlijk Wetboek zal het voortaan voor het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) eenvoudiger zijn om correcties aan te brengen in persoonsgegevens van burgers. 

Het CBB heeft vele fouten gelokaliseerd betreffende kennelijke schrijf- en spelfouten in de namen van personen of plaatsen en misslagen betreffende data en gegevens. Het gaat om meer dan 20.000 van dergelijke gevallen, en dagelijks komen er 50 tot 70 nieuwe gevallen bij. Volgens de geldende bepalingen in het Burgerlijk Wetboek kunnen wijzigingen van persoonsgegevens van burgers bij het CBB pas geschieden na toestemming van de Procureur-Generaal of de Kantonrechter. Dit proces neemt in de praktijk maanden in beslag. Burgers raken hierdoor in grote problemen, omdat bij formele processen in het maatschappelijk verkeer het eenmaal zo is, dat men de juiste persoonsgegevens dient te overleggen.

Het voorstel tot wetswijziging voorziet erin, dat het hoofd van het CBB ambtshalve de bevoegdheid krijgt om de juiste correcties aan te brengen in foutieve persoonsgegevens van burgers. Het hoofd van het CBB heeft echter de plicht om maandelijks aan het Openbaar Ministerie rapport uit te brengen van de gepleegde correcties en wijzigingen.

De vele fouten in het bevolkingsregister is ontstaan, omdat in het verleden gegevens van burgers mondeling werden doorgegeven en handmatig werden verwerkt. Bij de huidige wetswijziging gaat het niet om alle correcties, maar om aantoonbare fouten. Het huidig traject om correcties in persoonsgegevens van burgers aan te brengen is niet flexibel, en kost veel tijd en papierwerk. 

De fracties van de NDP en de BEP hebben “onder protest” voor de wetswijziging gestemd. De BEP was er ontstemd over dat vanwege een “technicality” ze niet meer de ruimte kreeg om een wijziging in het wetsontwerp voor te stellen. Het protest van de NDP-fractie had te maken met het feit, dat zij geen verklaring kreeg waarom na ingediende amendementen, een aantal bepalingen uit het wetsvoorstel was gehaald. Ze zegt haar goedkeuring toch aan het wetsontwerp te geven, omdat vele burgers alvast ermee zouden zijn geholpen.

SS

error: Kopiëren mag niet!