Nieuw Medisch- en Advocaten Tuchtcollege geïnstalleerd

Het nieuw Medisch Tuchtcollege en het Advocaten Tuchtcollege zijn donderdag door president Chandrikapersad Santokhi geïnstalleerd. Het staatshoofd noemt de tuchtcolleges instrumenten die de rechtstaat verder moeten versterken. Beide organen worden voorgezeten door mr. Anandkumar Charan.

Het gaat om de volgende leden van het Advocaten Tuchtcollege: mr. Robert Praag (plaatsvervangend voorzitter), mr. Sandra Punwasi-Raghoebier (lid), mr. Nailah van Dijk (lid), mr. John Wouter (plaatsvervangend lid) en mr. M. Wesenhagen (secretaris).

Tot de leden van het Medisch Tuchtcollege behoren: mr. Suzanna Chu (plaatsvervangend voorzitter), dr. Walther Jap Tjoen San (lid), dr. A. Souma (lid) en drs. Dharma Ramautar- Gangaram Panday (plaatsvervangend lid).

Het is de taak van het Medisch Tuchtcollege om toezicht te houden op de handelingen, alsook de uitoefening van tucht over verschillende functionarissen in de medische richting. Hieronder vallen geneesheren, tandheelkundigen, apothekers en vroedvrouwen. Bij de taak van dit orgaan hoort ook het aandragen van oplossingen van geschillen.

Het Advocaten Tuchtcollege heeft tot taak, toezicht te houden op het handelen van de advocaten. Dat betekent dat het college dient te controleren waar advocaten in strijd zijn met de zorg, die zij behoren te betrachten, ten opzichte van degenen, wiens belangen zij behoren te behartigen. Het college zal onder andere optreden bij inbreuken op de ordebesluiten. Ook zal er opgetreden worden tegen handelen van advocaten die indruisen tegen de principes van behoorlijk advocatuur.

De zittingsduur bij het Medisch Tuchtcollege is drie jaar en bij het Advocaten Tuchtcollege vier jaar. Van beide organen is de zittingsduur reeds verstreken en moest hieraan invulling worden gegeven.

President Santokhi vindt het belangrijk om deze tuchtcolleges te installeren. Volgens het staatshoofd kan het niet zo zijn, dat zittingstermijnen van zulke belangrijke colleges verstrijken. Het gaat om colleges die garant staan voor de democratie. Beide tuchtcolleges, hebben een toezichthoudende taak, alsook de taak om in geval van geschillen, oplossingen aan te dragen. De regeringsleider belooft de volle ondersteuning van de regering aan beide instituten. Hij spreekt de hoop uit, dat de leden de toevertrouwde taken, naar eer en geweten zullen verwezenlijken.

error: Kopiëren mag niet!