Personeel bond bij ministerie van ROS bespreekt knelpunten met minister Emanuël

Het nieuwe bestuur van de personeelsbond bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) onder leiding van Romeo Ravenberg, heeft vorige week een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Gracia Emanuël, zo meldt het ministerie zondagavond 20 februari.

Tijdens dit bezoek zijn nadere afspraken gemaakt inzake de administratieve afhandeling van een aantal financiële zaken waar het personeel aanspraak op maakt alsook rechtspositionele aangelegenheden. De uitvoering van de bezoldigingsreeks van de bestuursambtenaren, waarover er al geruime tijd geleden overeenstemming is bereikt, zal spoedig in de implementatiefase komen. 

Vanuit de administratieve dienst van ROS zal er werk van worden gemaakt om redelijke en aanvaardbare aanpassingen te plegen met betrekking tot een vervoers- en huisvestingstoelage voor de bestuursambtenaren. De uitvoering hieromtrent zal plaatsvinden binnen een nog in te stellen overlegorgaan waarvoor de personeelsbond en het ministerie vertegenwoordigers zullen afvaardigen. 

De bond heeft tijdens het overleg ook de kwestie van de uniformiteit van de kleding en schoeisel bij de districtscommissarissen en de overige bestuursambtenaren aan de orde gesteld en zij ziet binnen afzienbare tijd een definitieve oplossing hierin.

De vakorganisatie gaf ook aan, dat er een achterstand is in het afhandelen van bevorderingsvoorstellen en dat er vanwege de leiding van het ministerie enige nuancering gebracht moet worden in het mutatiebeleid van de districtscommissarissen. Vaak genoeg wordt het personeel zonder opgaaf van reden gemuteerd naar een afdeling ver buiten de oorspronkelijke standplaats. Dit riekt meer naar een vorm van pesterij, dan dat het te maken heeft met het beleid om te komen tot degelijke regionale ontwikkeling. De kwestie van ambtenaren die kort voor de verkiezingen in dienst zijn genomen, is ondertussen aangepakt door het ministerie.

Minister Emanuël heeft een open oor voor de wensen en grieven van de bond en zal in een overleg met vertegenwoordigers van de organisatie werken aan een degelijke oplossing voor de aangekaarte pijnpunten. De bestuursleden waren heel content met het overleg vanwege de warme ontvangst en de openhartigheid van de bewindsvrouwe.

error: Kopiëren mag niet!