Wet geweld en seksuele intimidatie op de werkvloer geniet brede ondersteuning

De ontwerpwet tegen geweld en seksuele intimidatie op de werkplek geniet zowel in het parlement als in de samenleving brede ondersteuning, doch behoeft enkele aanpassingen. De aanpassingen zijn technisch inhoudelijk van aard en dienen op enkele punten meer aansluiting te vinden op praktische situaties op de werkplek. Dat vooral vrouwelijke werknemers meer wettelijke bescherming behoeven tegen geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, daarover is men het in de Nationale Assemblee unaniem eens. Dat bleek uit de debatten donderdag.

Gedurende de jaren heen is het besef over de gevolgen van de verschillende vormen van geweld, inclusief seksuele intimidatie, en de psychologische arbeidsbelasting gegroeid. Echter heeft dit zijn weg niet gevonden in wetgeving. Geweld en seksuele intimidatie op de werkplek creëren ongelijkheid, leiden tot menselijk leed en drukken de productiviteit van bedrijven en de economie omlaag door onder andere ziekte, absenteïsme en ongelukken op de werkplek. Geweld en intimidatie op het werk zijn een kwestie van veiligheid en gezondheid.

Vormen van geweld en intimidatie

Vrouwen hebben vaak het idee dat seksueel molest normaal gedrag is in een organisatie gedomineerd door mannen. Uitingsvormen van seksueel molest op de werkplek zijn onder meer handtastelijkheden, verbaal gedrag zoals ongepaste opmerkingen en obscene grappen, non-verbaal gedrag zoals het maken van obscene gebaren, en verder bedreigingen, intimideren en chanteren, aanranding en verkrachting. Mannen, vrouwen, werknemers, werkgevers, maar ook personen die niet tot de organisatie behoren, zoals klanten, leveranciers, consultants etcetera, kunnen daders en ook slachtoffers zijn. Ook kunnen mannen en vrouwen gemolesteerd worden door hun eigen sekse.

Seksueel molest kan plaatsvinden op de werkplek, maar ook buiten de fysieke werkplek. Wanneer een persoon in privé tijd wordt lastig gevallen door mensen van het werk, geldt dit ook als een vorm van seksueel molest op de werkplek. Geweld en pesterijen tegen vrouwen en mannen in de wereld van werk is onderdeel van machtsmisbruik. Verbaal geweld (zoals schelden, beledigen), fysiek geweld (zoals slaan en met een wapen dreigen) en pesterijen treffen met name werknemers in de meest kwetsbare werksituaties die slecht toegang hebben tot arbeidsrechten. Sommige groepen werknemers, en met name vrouwen, worden onevenredig getroffen door geweld op het werk, waar ongelijke machtsverhoudingen, lage lonen, onzekere arbeidsomstandigheden en andere misstanden op de werkplek hen blootstellen aan geweld. 

Interne klachtencommissie

In de ontwerpwet geweld en seksuele intimidatie inzake arbeid worden alle handelingen van geweld en seksuele intimidatie op de werkvloer verboden. Op deze overtredingen staat een sanctie van 1 maand gevangenisstraf en/of boete. In het wetsontwerp staat dat een bedrijf met meer dan 30 personen een interne klachtencommissie moet instellen, die klachten over geweld en seksuele intimidatie moet onderzoeken.

De Arbeidsinspectie van het ministerie van Arbeid is belast met de controle en naleving van de wet. In de ontwerpwet is niet geheel duidelijk of de persoon die een klacht tegen geweld en seksuele intimidatie indient met de bewijzen moet komen, of dat de bewijslast bij de aangeklaagde rust. Ook de procedures van behandeling van klachten dienen duidelijker te worden aangegeven in de ontwerpwet. Tegen degene die de eer en goede naam van een ander persoon in verband met een seksueel molest zonder gegronde redenen en bewijs aantast, kunnen tuchtmaatregelen worden getroffen door de werkgever na advies van de interne klachtencommissie en Arbeidsinspectie.

De debatten in het parlement worden dinsdag 22 februari voortgezet. Dan gaat de minister van Arbeid, Rishma Kuldipsingh, in op de vragen en opmerkingen van het parlement.

SS  

error: Kopiëren mag niet!