Twee gender gerelateerde wetten donderdag 17 februari in Assemblee

De Nationale Assemblee neemt donderdag 17 februari twee gender gerelateerde ontwerpwetten in behandeling. Het gaat om de ontwerpwet betreffende het voorkomen en  tegengaan van geweld en seksuele intimidatie inzake arbeid, en de ontwerpwet betreffende het bevorderen van gelijke behandeling inzake arbeid. Beide ontwerpwetten zijn in 2017 door de toenmalige minister van Arbeid, Soewarto Moestadja, voorbereid.

Moestadja is nu Assembleelid en maakt deel uit van de Commissie van Rapporteurs die de openbare behandeling van de beide ontwerpwetten heeft voorbereid. Als voormalig minister van Arbeid zegt hij bij het parlement te zullen pleiten voor goedkeuring van de beide wetsontwerpen. Hij hoopt op een kamerbrede ondersteuning. Hij zegt, dat met de goedkeuring van de wetten een halt kan worden toegeroepen aan gender gerelateerd geweld en ongelijkheid op de arbeidsmarkt en op het werk.

Door zowel de vakbeweging als maatschappelijke organisaties werd het vraagstuk van gender gerelateerd geweld op de werkvloer hem toen als minister van Arbeid onder de aandacht gebracht.

Uit binnengekomen klachten bleek dat vooral veel werkende vrouwen in het land een vorm van fysiek of seksueel geweld ervaren op het werk. Uit de klachten kon worden gedestilleerd dat gender gerelateerd geweld op het werk mede een gevolg is van machtsongelijkheden en verschillen in waardering van mannen en vrouwen. Gender gerelateerd geweld is daarmee zowel een gevolg als een oorzaak van genderongelijkheid. Om dit effectief aan te pakken is het van belang, dat beleid en wetgeving hierop wordt gericht. Met andere woorden, er dient rekening gehouden te worden met deze machtsongelijkheden en de verschillende uitgangsposities van mannen, vrouwen in de maatschappij. Tegen deze achtergrond heeft Moestadja toen als minister van Arbeid opdracht gegeven om wetgeving hieromtrent voor te bereiden op het vlak van arbeid.

Seksuele intimidatie

De Wet Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid heeft tot doel geweld en pesterijen tegen vrouwen en mannen tegen te gaan. Geweld en pesterijen treffen met name werknemers in de meest kwetsbare werksituaties die onvoldoende toegang hebben tot arbeidsrechten, zoals vrijheid van vakvereniging, collectieve onderhandelingen, waardig werk, non-discriminatie en toegang tot de rechter. Vooral vrouwen worden onevenredig getroffen door geweld op het werk, waar ongelijke machtsverhoudingen, lage lonen, onzekere arbeidsomstandigheden en andere misstanden op de werkplek die hen blootstellen aan geweld. Seksuele intimidatie wordt internationaal beschouwd als een vorm van geweld op de werkplek.

Voor de definitie van seksuele intimidatie is uitgegaan van onder andere de Caricom Model Legislation on Sexual Harassment. Hierbij gaat het niet alleen om handelingen en gedragingen van seksuele aard, maar ook non-verbale handelingen en gedragingen die seksueel van aard zijn, waarbij bewust of onbewust een situatie wordt gecreëerd die belemmerend werkt op de werkprestatie van het slachtoffer of een werk-leefsituatie creëert die onprettig is voor het slachtoffer. De definitie van seksueel molest’ houdt tevens in: gevallen, waarin sprake kan zijn van seksuele chantage, zodanig dat de kans op promotie en beslissingen over het werk afhangt van verrichte seksuele diensten.

Wet Gelijke Behandeling Arbeid

Met de ‘Wet Gelijke Behandeling Arbeid’ wordt nagestreefd bevordering van gelijke behandeling tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers. De focus ligt hierbij vooral op gelijke beloning voor gelijkwaardig werk tussen mannen en vrouwen. Deze wet moet voorts voorkomen dat discriminatie op het werk plaatsvindt. Zo mag er geen onderscheid gemaakt worden op basis van ras, sekse, religie, huidskleur, etnische afkomst, nationale afkomst, sociale oorsprong, politieke overtuiging, beperking of gezinsverantwoordelijkheid, zwangerschap, leeftijd of burgerlijke staat en op basis van hiv-positieve status. Loonschalen en functies mogen niet worden vastgesteld op basis van deze onderscheidsvormen. 

SS

error: Kopiëren mag niet!