Misdaadpreventie, geluidshinder en /- overlast

Het is alom bekend dat misdaad net zo oud is als de mensheid en heel moeilijk of nauwelijks is uit te roeien. Echter, door gedegen beleid, een goede preventie en surveillance kan de misdaad in Suriname worden beperkt en gedeeltelijk beheersbaar worden gemaakt. De zichtbaarheid en dienstbaarheid van de Zonen van Hermandad, zijn nog lang niet wat het wezen moet; een vaak gehoorde klacht is, dat de prestaties van de politie beneden peil zijn. Als het KPS stelt, dat het voor het korps onmogelijk is om optimaal te functioneren, zonder gedegen materiaal en materieel, dan kan ik deze noodkreet enigszins onderschrijven. Anderzijds moet zeker worden opgemerkt, dat er ook degelijk misbruik wordt gemaakt van dienstvoertuigen en andere voorzieningen.

Het falend beleid van JUSPOL

Een krachtig optreden zijdens de minister van JusPol, mr. Kenneth Amoksi, is jammer genoeg heel ver te zoeken, terwijl juist dit dringend is geboden. Tijdens een recente persconferentie, heeft de minister, anders dan eerder daarover was gecommuniceerd, zelfs nagelaten licht te werpen op de ordehandhaving en veiligheid. Wie had gedacht dat daarmee de kous af was, komt helaas bedrogen uit, gezien recente onthullingen zijdens zowel de Nederlandse als de Surinaamse politiebond; de meest verontrustende mededeling is, dat de politie geen tot onvoldoende middelen en mankracht heeft, om adequaat te functioneren en dat er een tekort aan alles is.  

Er is duidelijk sprake van een heel groot probleem in ons land, zeker nu de regering c.q. de minister van Justitie en Politie de strijd tegen de verder toenemende en verruwende criminaliteit nog steeds niet kan aanbinden. Het spreekt voor zich dan ook, dat er terstond vergaande maatregelen getroffen dienen te worden en in het ernstigste geval de minister de eer aan zichzelf dient te houden! Minister Amoksi moet eens hard met de vuist op tafel gaan slaan en zijn spierballen tonen; geen enkele sabotage, bedreiging of desavouering van het beleid dient gedoogd en vooral ook niet getolereerd te worden!

Functionering van het Command Center 115

Er is enorm veel kritiek op de werkwijze, functionering en dienstverlening van deze dienst. Uit eigen ervaring, kan ik beamen dat het vaak geen enkele zin en effect heeft om deze dienst op te bellen. Zo wordt, bij eventuele geluidshinder, overtreden van de regels tijdens de avondklok, in het openbaar nuttigen van alcoholische dranken, ook bij winkels, hetgeen bij wet is verboden, geen enkele actie ondernomen, bij het doorgeven daarvan aan de dienst 115 of de politie; volgens mij is het inmiddels de hoogste tijd om deze dienst objectief te evalueren en na te gaan waar de schoen wringt!

Opmerkelijk is de constatering, dat de handhaving van de Covid 19 – maatregelen blijft falen. Terwijl het, conform een Presidentieel Besluit, zeer verboden is om feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden, gaat men gewoon ongestoord door met feesten; zelfs het hoogste gezag van het land en een aantal partijtoppers maken zich hieraan schuldig. Dit verklaart mogelijk waarom het beleid van de minister van Volksgezondheid, drs. Amar Ramadhin, niet goed tot uiting komt en aan het wankelen is.

Geluidshinder en – overlast

Geluidshinder en / -overlast zijn onderworpen aan wet – en regelgeving, en de belangrijkste regels daarover staan in “de Wet Geluidshinder en Milieubeheer”. De wet “Geluidshinder” beoogt voorkoming en bestrijding van geluidshinder. Dit euvel viert hoogtij in ons land en het schijnt dat niemand zich stoort aan de geldende regels en nog minder aan de wetten, normen en waarden. De “Hinderwet”, gepubliceerd d.d. 4 januari 2017, gaat terug tot 29 dec. 1929 en dient degelijk aangescherpt te worden, alsook zeker ook beter te worden geïmplementeerd. De overmatige geluidsoverlast zal pas veranderen, als er hoge boetes worden opgelegd en muziekinstallaties in beslag worden genomen; brom- en motorfietsen, met een knallend geluid, mogen evenmin worden ontzien.

In artikel 56, lid 1, van de Politie Strafwet is duidelijk bepaald, dat men, indien men hinderlijk geluid maakt (of door luidruchtig praten et cetera ….), conform de wet wordt gestraft met een geldboete. De Surinaamse wetgeving is overduidelijk op dit gebied, maar de asociale burgers houden zich helemaal niet eraan.

Wellicht ten overvloede merk ik op, dat voorkoming en beheersing van misdrijven en ontoelaatbaar gedrag, behalve als taak van de politie ook als taak van de samenleving is aan te merken. De wetgeving op dit gebied is overduidelijk; de regels moeten strikt worden nageleefd en waar nodig dienen disciplinaire maatregelen zeker niet uit te blijven!

Tot slot, een citaat van Kahlil Gibran: “misdaad is een andere naam voor nood of een aspect van een kwaal”.

Roy Harpal.

error: Kopiëren mag niet!