CBvS publiceert jaarverslagen 2016, 2017 en 2018

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is na de publicatie van het jaarverslag 2015 in oktober 2020, thans uitgekomen met haar jaarverslagen over 2016, 2017 en 2018, waarin de algemene financiële en economische ontwikkelingen, alsook het door de Bank gevoerde beleid in de desbetreffende verslagjaren uiteengezet zijn. Tevens zijn de gebeurtenissen na balansdatum en de verwachtingen over de resultaten 2019 tot en met 2021 van de Bank verwerk, zo bericht dse CBvS woensdag 9 februari op haar website.

In de jaarverslagen komen onder andere aan de orde de ontwikkeling van de geldhoeveelheid, de kredietverlening, de exporten en importen, de lopende rekening van de betalingsbalans, de internationale reserves, de overheidsinkomsten en uitgaven, het financieringstekort en de schuldpositie van de overheid, de wisselkoers en de financiële positie van de Centrale Bank van Suriname en van de financiële sector.

Wat vooral duidelijk naar voren komt in de verslagperioden, is de minder gunstige ontwikkeling van de Surinaamse economie. Deze ontwikkeling heeft de kwaliteit van het leven van een groot deel van de bevolking ernstig aangetast. Het is evident dat structurele maatregelen om de economie weer op een duurzaam groeipad te krijgen, thans van essentieel belang zijn. Er is een stabilisatie- en herstelprogramma en een prudent fiscaal en monetair beleid om vooral het macro-economisch evenwicht in de economie en de sterk afgenomen koopkracht van de gemeenschap te herstellen. Thans zijn er reeds enige tekenen van herstel te merken op basis van enkele belangrijke indicatoren.

In de jaarverslagen 2016 tot en met 2018 zijn zeer uitgebreide jaarrekeningen opgenomen in tegenstelling tot de gebruikelijke verkorte vorm van de jaarrekening. Deze verslagen zijn voorzien van een controleverklaring.

De Bank pleegt de nodige inspanningen om de jaarverslagen over 2019 en de navolgende jaren binnen afzienbare tijd te publiceren. De gepubliceerde jaarverslagen zijn te downloaden van de website van de Bank (https://www.cbvs.sr/publicaties/cbvs-rapporten/jaarrapporten). U kunt ze ook hieronder lezen.

error: Kopiëren mag niet!