Zakenpartner Angnoe van oud-governor CBvS Van Trikt veroordeeld tot 4 jaar cel

Ashween Angnoe, zakenpartner van Robert van Trikt, is maandag veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf en een boete van SRD 150.000 te vervangen door 12 maanden cel bij niet betaling. Volgens de Kantonrechter heeft Angnoe zich schuldig gemaakt aan overtreding van artikel 13 lid 1 en lid 2 van de Anti-Corruptie Wet juncto artikel 72 van het Wetboek van Strafrecht:

Artikel 13

 1. Het is de publieke functionaris in de uitoefening van zijn functie
  verboden om handelingen te verrichten, te adviseren, en besluiten
  te nemen, waarbij door hem wordt gehandeld in strijd met de ter
  zake geldende wettelijke voorschriften, voorwaarden of
  procedures, om voor zichzelf of een ander enig onrechtmatig
  voordeel te verkrijgen en/of waarbij aan de Staat of een
  staatsinstelling opzettelijk enig fínancieel nadeel wordt
  toegebracht of financieel nadelige voorwaarden worden bedongen.
  Het bepaalde in de eerste volzin betreft onder meer handelingen
  en besluiten met betrekking tot:

  a. het aangaan van overeenkomsten ten behoeve of ten laste
  van de Staat of een staatsinstelling;
  b. de (voorbereiding van) uitgifte van domeingrond door de
  bevoegde diensten van het ministerie belast met het
  grondbeleid;
  c. de verlening van vergunning, concessie of enig ander
  recht;
  d. de verstrekking van de sociale voorzieningen en sociale
  zekerheden.
  2017 -19- No. 85
 2. Bij het aangaan van overeenkomsten ten behoeve of ten laste van
  de Staat of een staatsinstelling en bij het verlenen van enig recht,
  neemt de bevoegde publieke functionaris de vereiste maatregelen
  om belangenconflicten tijdens de procedure te voorkomen en een
  transparante procedure en gelijke behandeling van partijen te
  waarborgen.
  Onder belangenconflict als bedoeld in dit Iid wordt verstaan, het
  geval dat de bevoegde publieke functionaris, direct of indirect,
  financile, economische of andere persoonlijke belangen heeft bij
  de procedure of de uitkomst daarvan, die geacht kunnen worden in
  strijd te zijn met zijn onpartijdigheid of onafhankelijkheid.
  De publieke functionaris neemt hierbij in acht de door het
  bevoegde gezag vastgestelde, openbaar bekendgemaakte en voor
  hem geldende integriteitscode als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder
  e.

Ook is hij schuldig verklaard aan valsheid in geschrifte en overtreding van de witwaswetgeving.

Het Openbaar Ministerie had vijf jaar cel tegen de man geëist, maar de rechter hield rekening met het feit dat Angnoe niet eerder met Justitie in aanraking was geweest.

Ook heeft de rechter maandag in haar uitspraak bepaald, dat het bedrijfspand van Orion aan de Krakalaan verbeurd is verklaard en datzelfde geldt voor een in beslag genomen Range Rover. Daarnaast moeten Angnoe en zijn tot acht jaar gevangenisstraf veroordeelde zakenpartner en oud-governor van de Centrale Bank van Suriname., Robert Van Trikt, samen 625.000 euro terugbetalen aan de Staat.

Ashween Angnoe werd 10 februari 2020 aangehouden en in verzekering gesteld. Niet bekend is of hij in hoger beroep gaat tegen de uitspraak.

PK

error: Kopiëren mag niet!