Open Brief aan de President van de Republiek Suriname Zijne Excellentie Chandrikapersad Santhoki en het volk van Suriname.

Naar aanleiding van de krantenartikelen in Dagblad Suriname d.d. 27 januari 2022, onder de kop “VAN DEN BERGH:”GEEN RISICO VOOR VOGELGRIEP” en in de Ware Tijd d.d. 29/30 januari 2022 onder de kop “RECHTER fluit LVV terug om importverbod broedeieren”, voelt de Associatie Pluimvee Sector Suriname (APSS) zich geroepen in het belang van land en volk hierop te reageren.

Op 20 januari 2022 hebben wij, de APSS, in Dagblad Suriname d.d. 20 januari 2022, reeds een bericht geplaatst betreffende: WET- en REGELGEVING met betrekking tot de invoer van levend pluimvee en producten zoals broedeieren. Dit in het kader van de nu heersende vogelgriep, de Avian Influenza en New Castle Disease, die momenteel in Europa heerst, zodat de bevolking op de hoogte is, maar vooral waakzaam is.

De advocaat van de heer G. van den Bergh van de “de Vliegende Eend BV” beter bekend als de Doksenclub, de heer Ch. Mijnals, geeft in de Ware Tijd d.d. 29/30/januari 2022 aan, dat tussen de Doksenclub en LVV een meningsverschil ontstond nadat op enkele boerderijen in Nederland vogelgriep was uitgebroken.

Momenteel kampt Europa met de grootste uitbraak van vogelgriep ooit. Deze vogelgriep is bij 534 Europese pluimveebedrijven geconstateerd, waarbij in Nederland de afgelopen maanden meerdere pluimveebedrijven opgeruimd zijn, d.w.z. dat alle dieren (ruim honderdduizendenen) op de bedrijven zijn afgemaakt, om te voorkomen dat de besmettingen zich verder zouden verspreiden. Het is vaak zo dat er een vogelgriep heerst, maar dat het niet leidt tot ernstige ziekten bij dieren (laag pathogene vogelgriep), maar de nu heersende vogelgriep wordt gekwalificeerd als een grote en ernstige vogelgriep (hoog pathogene vogelgriep) dwz dat pluimvee en zelfs vogels in het wild dood gaan hierdoor. In deze dient het ei als risicofactor voor de verspreiding van het influenza virus. Dus een geinfecteerd ei kan als transportmiddel dienen en ons land binnenkomen, indien het wordt geimporteerd. Het gevaar van insleep van deze ziekte welke tot nu toe niet voorkomt in onze regio kan desastreuze gevolgen hebben voor de pluimvee sector, de veevoer fabrikanten, de rijstverwerkers, het milieu, maar het kan zich ook gaan verspreiden naar omliggende landen en zelfs verder. We hebben nu te maken met een grote vogelgriep epidemie, waarvan het einde nog niet in zicht is. Vogelgriep expert Nancy Berens stelt dat het virus zich uiteindelijk zou kunnen aanpassen en zich zou kunnen verspreiden tussen mensen.

Landen zoals Ghana, Rusland en de Emiraten hebben sedert 2020, toen er zelfs nog sprake was van de laag pathogene vogelgriep, de import van broedeieren uit de Europese Unie stop gezet, omdat vogelgriep vaker voorkomt in Europa. Zelfs landen binnen de Europese Unie zoals Noorwegen en Denemarken hebben de import van broedeieren uit Nederland stopgezet. Binnen de Caricom heeft de Chief Veterinary Officers Committee (CVO’s Committee) in 2020 al het besluit genomen om importen van broedeieren en andere pluimveeprodukten uit Europa stop te zetten. Dit vanwege de ernst en de vele risico’s die het tot gevolg kan hebben.

Zo raakt de onderstaande stelling van de heer G. van den Bergh in zijn artikel 27 januari 2022, kant noch wal:

 “ Hierop stelt hij, dat de beperking om eieren te importeren pas geldt wanneer een land officieel is besmet volgens de internationale norm. De norm is een besmetting op een boerderij van minimaal 500 dieren met vogelgriep, licht de pluimvee ondernemer toe. Dus ook al vallen 1000 vogels uit de lucht dood op de grond, dan is dat land nog steeds vogelgriep vrij, verduidelijkt van den Bergh”.

De APSS weet niet wat de heer G. van den Bergh hiermee beoogt te zeggen, maar feit is dat de Wageningen Bioveterinary Research Institute (WBVR) deze uitbraak classificeert als hoog risico voor de Nederlandse pluimvee-industrie. Het hoofd van het Nationaal Referentie Laboratorium van de Universiteit in Wageningen stelt ook dat er in heel Europa inmiddels al vierhonderd uitbraken zijn gemeld op pluimveebedrijven, waarvan elf in Nederland. De broedeieren van de heer G. van den Bergh zijn afkomstig uit Nederland en hij gaat rustig door met het plaatsen van bestellingen aldaar.

Naar aanleiding van de uitbraak van de vogelgriep is er een bekendmaking uitgegaan van het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, waarin is aangegeven dat er geen vergunning verleend zal worden om broedeieren te importeren uit Europa. De Veterinaire Dienst heeft o.a. als taak de consequenties van dergelijke dierziekten in te schatten en de bevoegdheid besluiten hieromtrent te nemen. Het verlenen van vergunningen lokaal om toch broedeieren uit Europa te importeren zou behalve het met de grond gelijk maken van de pluimvee sector in Suriname en de gezondheid van de totale bevolking op het spel zetten, ook leiden tot mogelijke royering en blacklisting van Suriname binnen de Caribische gemeenschap.  Vervolgens zou participatie van de exporterende bedrijven in Suriname worden stopgezet met natuurlijk gegarandeerd de nadelige economische gevolgen.

Voorts geeft de huidige Surinaamse regelgeving alle tools om op te treden in zulke situaties nl:

De regels met betrekking tot de invoer van broedeieren zij vastgelegd in de Wet Bestrijding Dierziekten (GB. 1954 no. 23 zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1986 no. 70). Broedeieren vallen onder de categorie levende dieren. Conform artikel 12 van deze wet worden bij Staatsbesluit ter voorkoming van de invoer of verspreiding van ziekten bepalingen vastgesteld omtrent de invoer van dieren, karkassen, voeder, strooisel, afval en andere voorwerpen welke verspreiding van dierziekten mogelijk kunnen maken. Bij Staatsbesluit  van 20 juli 1963 ter uitvoering van artikel 12 van de Wet Bestrijding Dierziekten (G.B. 1963 no.88) werd in artikel 3 lid 3 vastgelegd dat bij inscheping van dieren de importeur houder dient te zijn van een vergunning als bedoeld in artikel 11 van de Wet Bestrijding Dierziekten een veterinaire importvergunning. Hieraan worden er voorwaarden gesteld. Indien de importeur niet voldoet aan de voorwaarden, zal de invoer geweigerd worden.

De voorwaarden zijn:

  1. Het Hoofd van de Veterinaire inspectie dient tenminste 48 uur voor de aankomst der dieren te worden verwittigd.
  2. De verzending dient gedekt te zijn door een gezondheids certificaat
  3. Keuring bij invoer is verplicht.
  4. Doen zich lopende de vergunning in het land van oorsprong en/of verzending van de in te voeren produkten een besmettelijke dierziekte of zoönose voor, dan zal ter uitvoering van de “Wet Bestrijding Dierziekten (G.B. 1954 no.23 zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1986 no.70) deze vergunning onverwijld worden ingetrokken, terwijl het land Suriname alle aansprakelijkheid uit zodanige intrekking eventueel voortvloeiende schade bij deze uitdrukkelijk uitsluit.

Er is zelfs door LVV een presentatie gehouden omtrent de vigerende regelgeving, waarbij de heer G. van den Bergh en zijn advocaat, mr. Ch. Mijnals ook aanwezig waren. Vermeldenswaard is dat alle leden van de APSS, zich strikt houden aan de importstop uit Europa en hebben zij elders hun bestellingen geplaatst zodat de lokale voorziening van eieren en kip niet in gedrang komt en ter bescherming van de pluimveesector in het algemeen. Slechts de heer G. van den Bergh die nog geen 10% van de broedeieren voor de lokale markt importeert, weigert de gestelde richtlijnen te volgen.

Aan Dr. Luis Barcos van OIE (wereld organisatie voor diergezondheid) is gevraagd of Suriname verplicht is in deze het gezondheidscertificaat van de Nederlands Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) te accepteren. Hij gaf aan dat in een uitzonderlijke situatie, zoals de huidige, wij als land niet verplicht zijn dat te doen. Wij hebben als soevereine staat onze eigen regels en bepalen zelf de mate van risico voor ons land. Een voorbeeld hiervan is wanneer onze groenten in Nederland wordt geweigerd, terwijl het wel door onze keuringsdienst van het Ministerie van LVV in Suriname is goedgekeurd.

De heer G. van den Bergh heeft ondanks hij op de hoogte werd gesteld van een import stop van broedeieren uit Europa, toch broedeieren (wij nemen aan op eigen risico) uit Nederland geimporteerd. Bovendien is alle informatie omtrent de heersende vogelgriep ook te vinden en te volgen op het internet. Dus kan hij niet zeggen geen weet van te hebben gehad. Als pluimveehouder zou je goed op de hoogte moeten zijn van alle ontwikkelingen in de pluimvee sector, zowel nationaal als internationaal. De Veterinaire Dienst heeft op grond van de nu hoog pathogene vogelgriep, de aanvraag van de vergunning van de heer G. van den Bergh op grond van wetgeving en protocollen, bekend bij de heer G. van den Bergh afgewezen. Als gevolg hiervan heeft de heer G. van den Bergh, de President van Suriname aangeschreven, die op zijn beurt een schrijven heeft gericht aan de heer G. van den Bergh, waarin letterlijk o.a. in twee alinea’s wordt aangegeven nl.:

“ Ik heb daarom de Minister van landbouw, Veeteelt en Visserij gevraagd om mij per direct te informeren omtrent de vigerende regelgeving met betrekking tot de invoer van broedeieren uit gebieden waarin er sprake is van hoogpathogene vogelgriep.”

“Tenslotte heb ik de Minister (lees: Minister van LVV)  gevraagd mij te informeren omtrent de mogelijkheden om de invoer van broedeieren uit Nederland die voorzien zijn van een gezondheidscertificaat van de Nederlands Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en daarmee door deze instantie gecertificeerd zijn van de afwezigheid van hoogpathogene vogelgriep, voorlopig te faciliteren, indien en zonodig voornoemde regelgeving NIET aanwezig is.”

Op 26 januari 2022 heeft de heer G. van den Bergh een Kort Geding aanhangig gemaakt bij de Kort Geding rechter en op basis van voornoemd schrijven van de President, waarin hij om informatie vraagt en het absoluut geen toestemming is aan de heer van den Bergh, heeft de rechter de vigerende wetgeving naast zich neergelegd en de heer G.van den Bergh in het gelijk gesteld.

Wij sluiten af met een reactie op hetgeen zijn advocaat de heer Ch.Mijnals in de Ware Tijd d.d. 29/30/januari 2022 stelt, dat hij blij is dat een produktiebedrijf niet is gesloten. Dit mag mooi en waar zijn, maar wat mr. Ch. Mijnals niet zegt is dat zijn cliënt zijn bedrijf ook in stand kan houden door zijn broedeieren uit andere gebieden te betrekken zoals de andere pluimveehouders hebben gedaan. Dus zijn client heeft wel een keus!

Vervolgens is de vraag of er wel aan belangenafweging is gedaan of moet je koste wat het kost, zonder enige verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de pluimvee sector en meer nog de gezondheid van de bevolking je eigen belang laten prevaleren boven het algemeen belang!!

ASSOCIATIE PLUIMVEE SECTOR SURINAME (APSS)

error: Kopiëren mag niet!