Gezamenlijke verklaring van de presidenten van de Republiek Suriname en de Federatieve Republiek Brazilië

Op uitnodiging van de President van de Republiek Suriname, H.E. Chandrikapersad Santokhi, bracht de president van de Federale Republiek Brazilië, H.E. Jair Messias Bolsonaro, op 20 januari 2022 een officieel bezoek aan Suriname.

Tijdens deze historische bijeenkomst hebben beide staatshoofden een brede gedachtewisseling gehad in de geest van het versterken en verdiepen van het begrip van gemeenschappelijk belang, op bilateraal, regionaal en internationaal niveau.

Beide presidenten wisselden ook van gedachten over zaken die verband houden met veiligheid en defensie, infrastructuur, energie, handel en investeringen en milieu.

Ze benadrukten de vriendschaps- en samenwerkingsbanden die hun landen verenigen, in het kader van goed nabuurschap en respect voor het internationaal recht, evenals de principes en doelen die zijn vastgelegd in het Handvest van de Verenigde Naties.

Op de bilaterale agenda kwamen beide presidenten het volgende overeen:

Strategische politieke dialoog en overleg 

Het reguliere overleg hervatten in het kader van het in 2005 opgerichte bilaterale mechanisme voor politiek overleg om alle aspecten van hun bilaterale betrekkingen te herzien en van gedachten te wisselen over regionale en internationale kwesties van wederzijds belang.

Onderstreep het belang van toezicht op de uitvoering van de besluiten die zijn genomen in het politieke overleg op alle gebieden, met name veiligheid, energie, infrastructuur, marktuitbreiding en culturele samenwerking.

Handel, Investeringen en Landbouw

De onderhandelingen hervatten over de uitbreiding van de Partial Scope Agreement nummer 41, met het oog op een groter aantal economische sectoren en het stimuleren van bilaterale handelsstromen.

Start onderhandelingen over bilaterale sanitaire en fytosanitaire certificeringen om een ​​adequaat juridisch en technisch kader voor de handel in landbouwproducten te creëren en de voedselzekerheid in beide landen te helpen bevorderen.

Streven naar het versnellen van het ratificatieproces van de “Samenwerking en Facilitatie Investeringsovereenkomst” (CFIA), die zal bijdragen aan het bevorderen van een gunstig klimaat voor het aantrekken van bilaterale investeringen.

Verwelkom het vooruitzicht van een bilateraal seminar van het bedrijfsleven van beide landen, dat aan Braziliaanse zijde zal worden gecoördineerd door het Braziliaanse bureau voor de bevordering van handel en investeringen (Apex-Brasil), gericht op nieuwe kansen in de olie- en gassector, en het vooruitzicht van een missie van Apex-Brazilië naar Paramaribo, met als doel de Braziliaanse ervaring te delen bij het opzetten en exploiteren van een handelsbevorderingsbureau.

Samenwerking op het gebied van energie, waaronder olie en gas

Onderzoek naar mogelijkheden, in het licht van de olie- en gasoffshore-industrie in Suriname, voor samenwerking met betrekking tot institutionele en technische capaciteitsopbouw en lokale inhoudsontwikkeling, hernieuwbare energie en biedt ook mogelijke energiegerelateerde diensten aan aan Brazilië, inspelen op de behoeften van de noordelijke staten van Brazilië.

Intensiveer voortaan de uitwisseling van informatie over de respectieve nationale energieplannen, de uitwisseling van ervaringen op het gebied van regelgeving in de olie- en gassector, met inbegrip van lokale inhoudsregelgeving, en de samenwerking bij het voorkomen van ongevallen met olielozingen.

Benadruk het belang van samenwerking op het gebied van elektrische interconnectie tussen Brazilië, Guyana, Frans Guyana en Suriname, en moedig de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank aan om door te gaan met de nieuwe fase van de technische, economische en ecologische haalbaarheidsstudies, in het kader van het Memorandum of Understanding ondertekend in 2019 door die instelling en de energiebedrijven van de geïnteresseerde landen.

Veiligheids- en defensieaangelegenheden

Intensiveren van de huidige veiligheidssamenwerking met de focus op samenwerking op het gebied van openbare veiligheid en bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.

Uiten hun gedeelde interesse in het verbeteren van de kanalen voor dialoog en samenwerking gericht op het voorkomen en het hoofd bieden van bedreigingen in verband met grensoverschrijdende misdaad, zoals drugshandel, mensenhandel, corruptie en illegale mijnbouw.

prijs de politieautoriteiten voor de samenwerking die is uitgevoerd in het kader van het Memorandum of Understanding getekend tussen de Federale Politie van Brazilië en het Korps Politie Suriname (KPS) in mei 2018, en verwelkomen de uitnodiging van Brazilië voor de deelname van Surinaamse politieagenten aan opleidingsactiviteiten als evenals in het International Police Cooperation Centre, beheerd door de federale politie van Brazilië, in Rio de Janeiro.

De mogelijkheid onderzoeken om te onderhandelen over specifieke projecten met betrekking tot het gebruik van teledetectiebeelden, als een effectief samenwerkingsinstrument om grensoverschrijdende misdaad op hun grondgebied te voorkomen en te bestrijden.

Herbevestig de inzet van beide landen voor de samenwerkingsagenda op defensiegebied, zoals blijkt uit de brede deelname van Surinaamse militairen aan militaire opleidingsinstituten in Brazilië. Beide landen zullen de mogelijkheid onderzoeken om de gezamenlijke grenspatrouilles uit te breiden en de capaciteiten van de Braziliaanse defensie-industrie om haar deelname als leverancier van defensie te versterken.

Beide landen zullen de mogelijkheid onderzoeken om de gezamenlijke grenspatrouilles uit te breiden en de capaciteiten van de Braziliaanse defensie-industrie om haar deelname als leverancier van defensieproducten aan Suriname te versterken, inclusief, indien van toepassing, de mogelijkheid van overdracht van technologie.

Migratie en consulaire zaken 

Verdere versterking van de bilaterale consulaire en migratierelatie door toekomstige bilaterale dialogen, voortdurende samenwerking en coördinatie.

In dit verband de tweede vergadering van de Werkgroep Migratie en Consulaire Zaken in de tweede helft van dit jaar bijeenroepen om deze kwestie te bespreken.

Status van technische en humanitaire samenwerking

Uitdrukkelijke tevredenheid over de brede portefeuille van projecten die door de jaren heen zijn uitgevoerd in het Brazilië-Surinaamse Technische Samenwerkingsprogramma, het grootste bilaterale programma dat door Brazilië in Amerika wordt onderhouden en dat in 2021 45 jaar partnerschap heeft voltooid.

Beleg de tweede bijeenkomst voor monitoring en evaluatie van het programma voor technische samenwerking in Suriname in het tweede semester van 2022.

Prijs de Braziliaanse bereidheid om vaccinatie-inspanningen in Suriname te ondersteunen door het doneren van vaccindoses tegen Covid-19 en verschillende andere ziekten.

Regionale zaken

Onderstreep het belang van regionale integratie en roep op tot een vreedzame oplossing van de belangrijkste crises in de regio door middel van politieke dialoog en met inachtneming van de mensenrechten en de rechtsstaat. In dezelfde geest pleiten voor het uitputten van alle diplomatieke kanalen om tot vreedzame oplossingen voor deze crises te komen door middel van alomvattende en legitieme politieke en democratische processen met de betrokkenheid van alle relevante actoren.

Onderstreep ook hun sterke inzet voor de handhaving van democratie en democratische instellingen, de naleving van goed bestuur en de rechtsstaat, de bevordering en bescherming van mensenrechten en fundamentele vrijheden. Benadruk het belang van het bevorderen van het behoud en het duurzame gebruik van de biodiversiteit en de natuurlijke hulpbronnen van het Amazonegebied om de sociale, ecologische en economische uitdagingen van de regio op een geïntegreerde manier aan te pakken, en het bevorderen van duurzame ontwikkeling met de steun van de organisatie van het Amazon-samenwerkingsverdrag.

Tot slot

De president van de Federale Republiek Brazilië, Jair Messias Bolsonaro, sprak zijn waardering uit voor Suriname voor het warme welkom en de gastvrijheid die hem en zijn delegatie tijdens het bezoek werd betoond.

Ondertekend te Paramaribo op 20 januari 2022.

Voor de Republiek Suriname

Chandrikapersad Santokhi

Voor de Federatieve Republiek Brazilië 

Jair Messias Bolsonaro 

error: Kopiëren mag niet!