Gewijzigd wetsvoorstel wijziging Decreet Uitgifte Domeingrond

Er is een gewijzigd wetsvoorstel bij het parlement met betrekking grondconversie. Er ligt thans één wetsvoorstel op tafel die voorziet in de wijziging van drie wetten die bij grondconversie om de hoek komen kijken, te weten het Decreet Beginselen Grondbeleid (DBG), het Decreet Uitgifte Domeingrond (DUD) en de Stedenbouwkundige Wet.

De voortzetting van de behandeling wijzigingen van het Decreet Uitgifte Domeingrond, zoals het officieel op de agenda staat, zou op 29 december 2021 plaatsvinden. Op die dag is de behandeling geweest van de wijzigingen van de Wet op Loonbelasting en de Wet Inkomstenbelasting. Die wetten zijn goedgekeurd. Vanwege de vergevorderde tijd toen kwam de behandeling van de wijziging van het DUD niet aan de orde.

Wanneer de behandeling zal worden opgepakt is vooralsnog niet duidelijk. Wel had de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) de dag ervoor in een petitie aan Assembleevoorzitter Marinus Bee gevraagd de behandeling van het wetsontwerp voor onbepaalde tijd aan te houden. De VIDS  wil ruimschoots in de gelegenheid gesteld te worden om de effecten van de wetswijziging voor de inheemsen, goed te bestuderen. De behandeling van het wetsvoorstel wijziging DUD heeft eind augustus voor heel heftige debatten gezorgd in de Nationale Assemblee. Het betreft een initiatiefwetsvoorstel ingediend door VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien en Dinotha Vorswijk (ABOP). Vorswijk is thans minister van Grond- en Bosbeheer (GBB).

Kritiek

Het wetsvoorstel voor de wijziging van het DUD had echter tal van haken en ogen. Bovendien hield het onvoldoende rekening met andere wetten, zoals het Decreet Beginselen Grondbeleid (DBG) en de Stedenbouwkundige Wet.  De wetswijziging voorziet in de kern in de mogelijkheid om grondhuurrecht en erfpachtrecht op percelen en grond om te zetten in eigendomsrecht. De mogelijkheid tot het omzetten van erfpacht en grondhuur in eigendom is bij wet geschapen in 2003. Tijdens de debatten in eerste ronde in augustus vorig jaar had de oppositie, en ook delen van de coalitie, ernstig kritiek op het feit dat personen die honderden hectare grond in grondhuur hebben, thans eigenaar zullen worden van enorme grote lappen grond. Ook had men bezwaar dat landbouwgrond, dat steeds schaarser wordt, in eigendom komt van personen die er dan andere doeleinden aan zullen geven, zoals verkaveling voor woningbouw. 

Na de heftige debatten heeft het parlement toen besloten de initiatiefnemer van het wetsvoorstel te vragen het wetsvoorstel terug te nemen en met een nieuw voorstel te komen welke bredere draagvlak geniet. Dat gewijzigd voorstel ligt thans op tafel. 

Nieuw wetsvoorstel

Het betreft één wetsvoorstel die voorziet in de wijzigingen van het Decreet Beginselen Grondbeleid (DBG), het Decreet Uitgifte Domeingrond (DUD) en de Stedenbouwkundige Wet. Met betrekking tot grondconversie wordt in het Decreet Uitgifte Domeingrond thans onderscheid gemaakt tussen grond welke bestemd is voor bebouwing, en grond welke is uitgegeven voor agrarische doeleinden. De tarieven voor conversie  verschillen ook afhankelijk van de bestemming van de grond of perceel.

Het is niet duidelijk wanneer de Assembleevergadering voor behandeling van dit gewijzigd wetsvoorstel zal plaatsvinden.

SS

error: Kopiëren mag niet!