Dc van Saramacca: “ Werken aan diversificatie economie met productie en export als resultaat”

We weten allemaal, dat het thans erg moeilijk gaat in het land op financieel-economisch gebied met daarop nog de Covid-19-pandemie. Met z’n allen weten wij hoe dit zover gekomen is in het land. De regering Santokhi/Brunswijk, waarvan ik als districtscommissaris een onderdeel van ben, heeft een failliete boedel overgenomen. Een schuld aan buitenlandse en binnenlandse schuldeisers van bijkans 4 miljard Amerikaanse dollar.

De schulden moeten dan ook volgens schema worden afgelost. Als vertegenwoordiger van de regering in het district zeg ik, dat de regering gedwongen de aanpassingsmaatregelen moet doorvoeren om de economie op spoor te krijgen. De getroffen maatregelen door de regering vragen offers van het volk. Het is echt zwaar.

Misschien hebben wij als samenleving het gevoerde beleid van de vorige regering op dit stuk onderschat. Geld lenen voor deze regering is ook geen optie. Niemand gaat onder deze omstandigheden willen lenen voor consumptie. De Covid-pandemie maakt de zaak nog erger om een spoedige herstel te krijgen met de getroffen maatregelen. Als samenleving wisten we dit.

In dit kader moet ook mijn functioneren gezien worden in het district. Op districtsniveau hebben wij ook te kampen met geldgebrek. Alle districtscommissarissen hebben problemen met financiën. Maar dan nog zijn wij in Saramacca bezig, omdat wij ervan uit gaan, wil je de ontevredenheid bij de samenleving keren, dan moet je de basis mobiliseren, met andere woorden, de mensen aan de basis betrekken bij het beleid en daartoe hebben wij tot nu toe een aantal projecten uitgevoerd en in uitvoering, beginnende met onze:

Agrarische Adviesraad Saramacca, deze adviesraad dient als klankbord voor de districtscommissaris en de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), in de adviesraad hebben zitting agrariërs uit alle 6 ressorten van het district en stelt zich ten doel om de districtscommissaris en de minister van LVV te adviseren over de agrarische ontwikkeling in het district in de bijbehorende sectoren. Zo, is er dan maandelijks een overleg tussen de Agrarische Adviesraad Saramacca, de districtscommissaris en de minister van LVV. En dit willen we ook in de overige agrarische districten introduceren.

Prijscontrole- en Prijsbewakingsproject, dit project houdt in dat de prijzen van basisgoederen conform de lijst van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie in de winkels wekelijks door de bestuursdienst wordt gecontroleerd tot in de kleinste bestuurseenheid van het land namelijk op ressorts niveau. Goed of niet goed, wil je of niet, je wordt gecontroleerd en daarna worden de prijzen per winkel, per ressort, aangegeven op onze Burger Informatie Centrum (BIC) pagina op Facebook. Dit systeem houdt in dat je winkeliers betrekt bij de prijscontrole, ook draagt dit bij, zonder iemand te criminaliseren, wekelijks de controle op een correcte manier uit te voeren, het zorgt verder ook voor een gezonde concurrentiestrijd onder de winkeliers zelf in het district.

Enquête project is ook afgerond, nu weten wij bijvoorbeeld hoeveel senioren burgers, hoeveel schoolgaanden, hoeveel mensen met een handicap etcetera er zijn in het district.

Het bezanden van wegen door de technische dienst van het commissariaat met behulp van bedrijven en donaties.

Stimulering van vrouwen- en jongerenorganisaties in de ressorten van Saramacca. Dit is nodig als aanspreekpunt als het om specifieke jongeren en vrouwen gaat.

-Er zijn 165 Haïtiaanse landbouwers in het district daartoe zijn ook de eerste stappen gezet om middels organisatie hun dichterbij te brengen bij het agrarisch beleid.

Aanpak van natte en droge infrastructuur samen met het ministerie LVV en Openbare Werken.

-Op organisatorisch vlak, 2 dependances van het commissariaat Saramacca opgezet, in de ressorten Calcutta en Jarikaba, dit om het beleid van de districtscommissaris en het districtsbestuur dichterbij de samenleving te brengen, niet alleen, maar ook om de hoge kosten die gepaard gaan met een bezoek afleggen aan Groningen om de districtscommissaris te spreken, te minimaliseren.

De projecten worden nu voortgezet met een landbouwpercelen onderzoek in alle 6 ressorten in het district, dit ook mede op advies van de Agrarische Adviesraad Saramacca. Gezamenlijk met de perceelhouders wordt gekeken naar de benutting van de percelen, om zodoende de achteruitgang in de agrarische sector in kaart te brengen. Men zegt meten is weten. Er is zoveel onbenutte grond in het district waar reeds water, stroom en infrastructuur aanwezig zijn. Ik denk nu niet aan landbouwpercelen uitgeven zonder eerst de achteruitgang van de landbouw in kaart te brengen. Dit willen wij weten om ook de mensen straks beter te kunnen begeleiden.

Dit ook in het kader van het wederom interesseren van jongeren om de Agrarische sector als beroep te kiezen. Stimuleren van melkveehouderij door het opzetten van modelbedrijven om jongeren trainen.

-Voor wat betreft de grondproblemen in het district heb ik goede afspraken gemaakt met de directeur van het ministerie van Grond- en Bosbeheer, mevrouw Vitolie. Wij hopen dan ook de achterstanden van de afgelopen jaren zo snel als mogelijk in te kunnen halen.

Een van onze doelen is ook het uitbouwen van BIC Saramacca, om Burger Informatie Centrum Saramacca uit te bouwen als landelijk informatiecentrum voor productie en ontwikkeling.

Als districtscommissaris zeg ik ook dat ik in het komend jaar veel meer ga samenwerken met alle dependances van ministeries in het district vanwege mijn rol als voorzitter van het districtsbestuur van Saramacca. Volgens de wet bestaat het districtsbestuur uit vertegenwoordigers van dependances van ministeries in het district. De districtscommissaris die tevens voorzitter is van het dagelijks bestuur heeft tot taak de verrichtingen van alle afdelingen van ministeries in het district te coördineren. “Het is een enorme job om alle neuzen in één richting te krijgen.”

En het voornaamste doel voor nu blijft om te werken aan de diversificatie van de economie met productie en export als resultaat. Hiermee kunnen we alleen de crisis waarmee we als land te kampen hebben op lange termijn bedwingen en duurzame welvaart en welzijn garanderen voor toekomstige generaties.

Tenslotte zeg ik dat wij samen van Saramacca een mooi district zullen maken, en dat het jaar 2022 weer een jaar van groei voor ons allen mag gaan betekenen.

Sherin Bansi-Durga,

Districtscommissaris van Saramacca

error: Kopiëren mag niet!