2021 was voor Staatsolie een goed jaar

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft dwars door alle nationale en internationale uitdagingen heen successen weten te boeken in het kalenderjaar 2021. Er zijn goede resultaten neergezet dankzij de toewijding aan het succes van het bedrijf én Suriname.

Financiële resultaten
Staatsolie verwacht voor 2021 een geconsolideerde bruto-omzet van ongeveer US$ 550 miljoen (US$ 432 miljoen in 2020). De inkomsten vóór aftrek van rente, belastingen, afschrijving en amortisatie (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation, EBITDA) zullen uitkomen op circa US$ 400 miljoen (US$ 316 miljoen in 2020). De winst vóór belastingen bedraagt naar schatting US$ 200 miljoen (US$ 98 miljoen in 2020). Aan de staatskas zal bijkans US$ 200 miljoen (US$ 132 miljoen in 2020) worden afgedragen in de vorm van belastingen, dividend en royalties uit Staatsolies participatie in goudmijnen. De gemiddelde olieprijs in 2021 was US$ 70 per vat (US$ 41 per vat in 2020). Deze nog niet-geauditeerde financiële cijfers zijn het resultaat van verschillende factoren, zoals inspanningen om de productie van ruwe olie en hoogwaardige diesel en gasoline zo efficiënt mogelijk uit te voeren middels optimalisatie- en kostenreductieprogramma’s, succesvolle maatregelen om de negatieve effecten van de Covid-19-pandemie en de zware regenval op de olieproductie op te vangen, en de aantrekkende olieprijzen. 

Productieresultaten
De productie van Saramacca Crude bedraagt ongeveer zes miljoen vaten over het gehele jaar. De extreme regenval in 2021 en daarmee gepaard gaande overstroomde productievelden en -faciliteiten in het district Saramacca vroegen extra inspanningen om het productiedoel te behalen. De productiedoelen voor geraffineerde producten, zoals hoogwaardige diesel en gasoline, zijn behaald ondanks de ongeplande onderbreking van productieactiviteiten van de Staatsolieraffinaderij tussen 20 november en 10 december. In totaal zijn er 2,97 miljoen vaten diesel en gasoline gefabriceerd, de hoogste productie in de geschiedenis van de Staatsolieraffinaderij.
Staatsolie zorgt via zijn dochteronderneming Staatsolie Power Company Suriname voor opwekking van ruim 75 procent van de elektriciteit waar Suriname (voor huishoudens en industrie) behoefte aan heeft. In 2021 is ongeveer 348.000 megawattuur (MWh) thermische elektriciteit opgewekt. In de Afobaka-waterkrachtcentrale is 1,1 miljoen MWh opgewekt, circa 100.000 MWh meer dan gepland. De meer dan gemiddelde regenval heeft gezorgd voor hogere waterstanden in het stuwmeer, waardoor er na overleg en het wegnemen van knelpunten samen met partner N.V. Energie Bedrijven Suriname meer waterkrachtenergie is geleverd aan het elektriciteitsnetwerk. Met een maximale dagopwekking van 151 MW waterkrachtelektriciteit (ongeveer 25 procent meer dan de gangbare pieken van 120 MW) is een historisch record gerealiseerd. Er was daarom minder, relatief duurdere, thermische elektriciteit nodig om te voldoen aan de totale behoefte, wat een kostenbesparing van circa US$ 16 miljoen voor Suriname betekende.  Dochteronderneming GOw2 heeft gedurende het hele jaar door de brandstofvoorziening aan de Surinaamse consument gegarandeerd en haar marktaandeel kunnen behouden.

Offshore

In 2021 heeft Staatsolie belangrijke stappen gezet om operator te worden in de ondiepe (shallow) offshore. Er is een succesvolle aanbestedingsronde gehouden, waarbij vier blokken zijn toegekend aan toonaangevende internationale oliemaatschappijen. In oktober hebben Staatsolie en Chevron Exploration Suriname Limited (CESL) een productiedelingscontract voor Blok 5 ondertekend. Hiermee neemt Staatsolie voor het eerst in zijn geschiedenis deel als partner aan offshore-activiteiten. Via dochterbedrijf Paradise Oil Company N.V. heeft Staatsolie een niet-uitvoerend participatiebelang van veertig procent in Blok 5. Op 17 december heeft CSEL een derde van haar participatiebelang van zestig procent in Blok 5 verkocht aan Shell (KE Suriname B.V.). Begin 2022 worden de productiedelingscontracten voor de andere toegewezen blokken in de shallow offshore ondertekend en zullen de namen van de partners bekend worden gemaakt. 

In de diepe offshore, waar Staatsolies internationale partners actief zijn, zijn er vondsten gedaan. In Blok 58, waar TotalEnergies en APA Corporation actief zijn, zijn de vondsten in de Keskesi East-1-put (januari) en Sapakara South-1-put (juli) aangekondigd. Verdere exploratie wees uit dat de Keskesi East-1-vondst niet zo veelbelovend was als eerst werd gedacht. Bij de Sapakara South-1-put is een mini-productietest gedaan en een voorlopige analyse van de gegevens duidt op een veel positiever beeld dan er eerst was over de commerciële hoeveelheden, de grootte en karakteristieken van het reservoir. In november maakte APA Corporation bekend dat de Bonboni-1-exploratieput niet de resultaten had opgeleverd om een commerciële ontwikkeling te ondersteunen. Wel leverde Bonboni-1, een oliekolom van ongeveer twaalf meter met zeer waardevolle informatie op over de geologie van het gebied ongeveer 75 kilometer ten noorden van de grote olievondsten in Suriname en Guyana (de zogeheten Golden Lane). De oliebedrijven die in die regio actief zijn, zien in de vergaarde geologische informatie goede vooruitzichten voor hun verdere zoektocht naar olie en/of gas in dit noordelijker gelegen gebied.  

Staatsolie is vanwege de goede vooruitzichten dit jaar gestart met het traject voor de financiering voor deelname in minimaal één bron in het diepzeegebied, waarbij tot twintig procent kan worden deelgenomen in de ontwikkelings- en productiekosten. De vooruitzichten zijn dat Staatsolie deze financiering zal kunnen veiligstellen. 

Environmental Social Governance (ESG) 

Met als belangrijkste kernwaarde ‘Gezondheid, Veiligheid, Milieu en Gemeenschap’, streeft Staatsolie naar een gezonde en veilige omgeving voor medewerkers en de gemeenschappen om zich heen, en het minimaliseren van negatieve effecten op het milieu.

Milieu

Het afgelopen jaar is er wereldwijd veel aandacht geweest voor klimaatverandering. Olie- en gasbedrijven hebben een grote bijdrage aan de uitstoot van de zogeheten broeikasgassen. Staatsolie is in 2021 gestart met het in kaart brengen en auditeren van zijn uitstoot. In de komende periode zal het bedrijf zich ook beraden over toekomstige doelstellingen in dit kader en deze ook bekendmaken. 

Sociale verantwoordelijkheid

Staatsolie maakt zich sterk voor de ontwikkeling van local content in de offshore olie-industrie, omdat hiermee direct wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van Suriname. Het gaat hierbij om de levering van lokale goederen en diensten en de invulling van arbeidsplaatsen door Surinamers. In 2021 is met diverse acties en projecten concreet invulling gegeven aan de local content-ontwikkeling. Genoemd kunnen worden:

  • De levering van voeding en drank, diesel en personeel door Surinaamse bedrijven aan de offshore-booractiviteiten. Ook zijn er kantoorgebouwen, panden en hotels gehuurd door de buitenlandse bedrijven voor hun lokaal en overgekomen personeel (ongeveer 150 mensen). 
  • De voorbereidingen zijn getroffen om het curriculum en equipment van het NATIN op een hoger peil te brengen, zodat deze voldoen aan de kwaliteitseisen van de offshore-olie- en gasindustrie. Er zal een studierichting Olie en Gas worden opgezet. Staatsolie werkt hierbij samen met het NATIN, het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur en het Regionaal Onderwijs Centrum Kop van Noord-Holland. 
  • Het opzetten van een Centre voor Local Business Development. Als eerste stap is, in overleg met de overheid, het Suriname Business Forum gereactiveerd en een nieuw bestuur benoemd.
  • De voorbereidingen voor het uit Trinidad and Tobago naar Suriname overbrengen van de opslag van materiaal dat nodig is voor de activiteiten in het offshoreblok 58. Tot uiterlijk medio 2022 zal de opslagplaats (lay down area) op Trinidad and Tobago gevestigd zijn. 
  • Vanuit de overheid is een uitnodiging tot het indienen van een blijk van belangstelling (Request for Expression of Interest) uitgegaan voor het opzetten van walfaciliteiten (shore base) voor de olie- en gasindustrie in Suriname. Partijen uit binnen- en buitenland hebben hierbij de gelegenheid hun interesse kenbaar te maken. Dit proces zal in het eerste kwartaal van 2022 worden afgerond.
  • Staatsolie heeft het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een Tropical Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training (T-BOSIET). Hiertoe is in augustus 2021 een Request for Expression of Interest uitgegaan. De T-BOSIET-certificering is voor werkers in de offshore-olie- en gasindustrie een vereiste op het gebied van veiligheid en rampenbestrijding. In 2022 zal versneld gewerkt worden aan het opzetten van de T-BOSIET-trainingsfaciliteit. 

In 2021 is veel aandacht en ondersteuning gegeven aan Covid-19 gerelateerde projecten en programma’s, in het bijzonder het nationale vaccinatieprogramma. Staatsolie en Stichting Staatsolie Foundation for Community Development hebben in 2021 ongeveer US$ 600.000 besteed aan sociale investeringen. De voornaamste aandachtsgebieden zijn gezondheidszorg en onderwijs, vanwege de grote impact van deze twee sectoren op het welzijn en de ontwikkeling van de samenleving. Er is geld gegeven voor de renovatie van het CT-scangebouw van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (samen met goudpartner Newmont) en renovatie en uitbreiding van het Nationale Nierdialyse Centrum. Op onderwijsgebied is er onder andere apparatuur geschonken aan het Natuur Technisch Instituut (NATIN).

Governance

Corporate Governance bij Staatsolie heeft als doel het bedrijf en de belanghebbenden te ondersteunen en beschermen. Het voorziet in het hebben van duidelijke rollen en verantwoordelijkheden en ondersteunt lange termijn waardecreatie, good governance (behoorlijk bestuur) en effectief toezicht, integriteit, transparantie en risicomanagement. Er worden regelmatig verbeteringen doorgevoerd om optimale naleving van governance te garanderen. Momenteel is één daarvan het compliance en ERM (enterprise risk management) verbeteringsproces, waarbij het bedrijf beter in staat gesteld wordt de betreffende beheersmaatregelen effectief toe te passen. 

Vooruitzichten

Begin 2022 zal Staatsolie zijn strategisch plan herzien en waar nodig aanpassen. De focus blijft de komende jaren op veilig en efficiënt produceren, welke als uitvloeisel moet hebben: waarde toevoegen aan de ontwikkeling van Suriname. Verder zal Staatsolie zich hard maken om samen met zijn partners, die actief zijn in het diepzeegebied, in 2022 een finaal investeringsbesluit (Final Investment Decision, FID) te realiseren dat in het voordeel zal zijn van alle belanghebbenden. 

Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes. In het besef van de vele uitdagingen en het streven om het steeds beter te doen, is Staatsolie zeer tevreden met zijn prestaties in 2021. Staatsolie wil van toegevoegde waarde blijven voor Suriname en gaat de toekomst tegemoet met goede hoop en de vaste overtuiging bij te dragen aan het welzijn en de welvaart van elke Surinamer.  

error: Kopiëren mag niet!