Conform gemaakte afspraken Sociaal Akkoord: Wetswijziging loonbelasting en inkomstenbelasting in Assemblee

De wijzigingen van de Wet Loonbelasting en de Wet Inkomstenbelasting worden woensdag 29 december in de Nationale Assemblee in behandeling genomen en naar verwachting ook goedgekeurd. De goedkeuring door het parlement is noodzakelijk om mogelijk te maken dat per 1 januari 2022 de afgesproken en toegezegde belastingverlichting voor loontrekkers en bedrijven doorgevoerd kunnen worden.

De essentie van de wetswijzigingen komt erop neer, dat de belastingvrije grens van SRD 220,50 per maand wordt verhoogd naar SRD 4.000. Hiermee houden loontrekkers maandelijks netto meer geld in handen over om te besteden. Deze zogeheten koopkrachtversterking geldt dus niet alleen voor landsdienaren, maar ook voor werknemers in de particuliere sector .De verhoging van de belastingvrije grens heeft een voorlopig karakter tot 1 juli 2022, wanneer de nieuwe belastingschijven definitief zullen worden vastgesteld. Per die datum moet ook de Wet BTW in de plaats komen van de Wet Omzetbelasting. Deze belastingverlichting, die in elk geval voor het einde van dit jaar door de Assemblee bij wet goedgekeurd moet zijn, is de zo vaak door president Chandrikapersad Santokhi aangekondigde “beloning” aan het volk voor de vele offers die het met veel pijn heeft moeten opbrengen vanwege de vele lastenverhogende maatregelen van de regering in het kader van het Herstelplan.

Grondconversie ook op agenda

Naast de wijzigingen van de Wet Loonbelasting en de Wet Inkomstenbelasting heeft de Nationale Assemblee voor vandaag ook op agenda  de voortzetting van de behandeling van de wijzigingen van de wet Zegelrecht en het Decreet Uitgifte Domeingrond, de zogeheten wet grondconversie.

Tijdens de behandeling van deze wetswijzigingen enkele maanden geleden zijn de debatten in het parlement er heftig aan toe gegaan, waarbij van de zijde van zowel de oppositie als de coalitie ernstige bezwaren werden geuit. Bij grondconversie gaat het in de kern er om, dat de overheid de mogelijkheid krijgt om grond welke in grondhuur is uitgegeven, in eigendom te mogen verkopen aan rechthebbenden. De debatten werden indertijd door Assemblee-voorzitter Marinus Bee geparkeerd, totdat “partijen” op basis van de nieuwe inzichten met betere voorstellen voor de dag zouden komen.

De wetswijziging Decreet Uitgifte Domeingrond moet bezien worden in het kader van de vele inkomstenverhogende maatregelen  van de overheid zoals genoemd in het Herstelplan en op instigatie van het IMF, Internationaal Monetair Fonds. De marathonvergadering van de Nationale Assemblee vandaag, en de nog vele andere wetsvoorstellen en maatregelen die conform het Herstelplan binnen een bepaald tijdslijn in behandeling en goedgekeurd moeten worden, geven aan de enorme druk waaronder het parlement en regering de komende maanden zullen moeten werken om gestelde “targets” te halen en zodoende op schema te blijven van het IMF-programma en het Herstelplan.        

Afspraken Sociaal Akkoord

De belastingverlichting die per 1 januari dient in te gaan is één van de afspraken die de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging in het Tripartiet Overleg hebben afgesproken. De sociale partners zijn daarbij over vijf hoofd issues het eens geworden, te weten belastinghervormingen, koopkrachtversterking, sociaal vangnet, prijsbeleid en ondernemerschap en werkgelegenheid.

“Met de verhoging van de belastingvrije grens zal de belastingdruk voor werkenden in bepaalde mate worden verminderd. De breedte van de tariefschijven zal op een later tijdstip, bij de invoering van BTW worden beoordeeld en daar waar nodig aangepast op basis van ondermeer vereiste algemene beloningsdata”, zo staat in het Sociaal Akkoord. De overheid zal met de sociale partners overleggen over een totaalpakket van belastinghervorming in het kader van de koopkrachtversterking en het bevorderen van economische groei, lokale investeringen en werkgelegenheid, waarbij bovengenoemde maatregelen mogelijk nog worden geamendeerd in het voordeel van een pakket, dat wellicht meer voordelen oplevert. 

Begrotingstekort mag niet toenemen

In het Sociaal Akkoord staat verder ook de belangrijke passage:

“Het verlies aan belastinginkomsten van de overheid zal geen negatief effect op het functioneren van de overheid mogen hebben. Dit betekent dat het begrotingstekort hierdoor niet mag toenemen. Ter compensatie van het verlies aan inkomsten zijn vanuit de sociale partners diverse voorstellen gedaan: a) Treffen van maatregelen die nodig zijn om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk medio 2022 de inkomsten van de overheid uit de kleinschalige goudwinning daadwerkelijk te vergroten. Hierbij wordt onderkend, dat de samenwerking met en vooral het herstel van het gezag in de gebieden waar goudwinning plaatsvindt van belang is. Bedachtzaamheid bij het opleggen van hogere of nieuwe heffingen is geboden om verhoogde smokkel te voorkomen. Daarnaast dient erop te worden toegezien dat de groot-mijnbouwbedrijven afdrachten van belastingen doen conform de met hun gesloten overeenkomsten. Zo nodig te verifiëren via uit te voeren audits van de opgegeven hoeveelheden en waarde van de exporten. Heronderhandeling van overeenkomsten op grond van ingrijpend gewijzigde marktomstandigheden zijn niet uit te sluiten.”

SS

error: Kopiëren mag niet!