Ministerie van ROM gaat met SCF actieplan behoud biodiversiteit evalueren en mogelijk herzien

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) zal ingaande 2022, met de ondersteuning van de Suriname Conservation Foundation (SCF), van start gaan met de evaluatie en eventuele herziening van de strategie van Suriname voor duurzaam beheer en behoud van de biodiversiteit en het daarbij behorende actieplan. De strategie dateert van 2006 en dient geactualiseerd te worden zodat het beter op recente nationale ontwikkelingen inspeelt en rekening houdt met afspraken die momenteel internationaal gemaakt worden in het kader van het wereldwijde raamwerk voor biodiversiteit, beter bekend onder de engelse benaming The Global Biodiversity Framework (GBF) of The United Nations Convention on Biodiversity (CBD).

Het ministerie heeft voor de uitvoering van dit project een jaar uitgetrokken en zal dit project mede middels consultaties met de samenleving realiseren. Het is voor het ministerie zeer belangrijk dat de biodiversiteitsstrategie nationaal gedragen wordt, aangezien de uitvoering van het actieplan de medewerking van alle stakeholders vereist. Zowel andere ministeries en instanties, als ook het brede publiek moet geïnformeerd worden over de noodzaak voor Suriname om haar biodiversiteit te beschermen en duurzaam te gebruiken, aldus het ministerie in een woensdag 15 december uitgebracht persbericht.

Achtergrond

Suriname heeft de CBD in 1996 geratificeerd. Dit verdrag heeft drie overkoepelende doelen:

1. Conservering van biologische diversiteit;

2. Duurzaam gebruik van biologische diversiteit;

3. Een billijke en rechtvaardige verdeling van de voordelen voortvloeiend uit de toegang tot biologische bronnen en het gebruik hiervan.

In lijn met de vereisten van de CBD, heeft Suriname haar Nationale Biodiversiteit Strategie (NBS) in 2006 gepubliceerd, waarin de doelen van het verdrag als hoofddoelen zijn opgenomen en de volgende ondersteunende doelstellingen zijn toegevoegd:

4. De kennisvergaring over biodiversiteit door onderzoek en monitoring;

5. Het opbouwen van capaciteit om biodiversiteit te conserveren, duurzaam te gebruiken en te bestuderen en de voordelen daaruit te delen;

6. Het vergroten van het bewustzijn in relatie tot de doelstellingen van de CBD en empowerment van stakeholders door educatie en communicatie;

7. Lokale, nationale en internationale samenwerking om het bovenstaande te realiseren;

8. Duurzame financiering om het bovenstaande te implementeren.

In 2012 is een nationaal biodiversiteit actieplan (NBAP) in aansluiting op de NBS geproduceerd. De bedoeling van de NBAP is om concrete acties te verbinden aan de geformuleerde doelstellingen, inclusief vermelding van de instanties verantwoordelijk voor de uitvoering.

Nu, 9 jaren later, is het noodzakelijk om de Nationale Biodiversiteit Strategie en het daarbij behorend actieplan (NBSAP) te evalueren en te actualiseren aan de hand van de huidige ontwikkelingen. Institutioneel is er veel veranderd in Suriname inzake milieu en biodiversiteit.

Het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM), dat als CBD focal point de trekkersrol vervulde voor wat betreft de uitvoering en monitoring van het NBSAP bestaat niet meer. Verder is in mei 2020 de Milieu Raamwet aangenomen en is Coӧrdinatie Milieu (maart 2015 – august 2020) opgegaan in het directoraat Milieu van het ministerie van ROM.

error: Kopiëren mag niet!