Regering bekrachtigt Tripartiet Akkoord

Het Tripartiet Akkoord, zoals door het Tripartiet Overleg op 24 november is ondertekend, is woensdag 8 december aangeboden aan de regering. De regering heeft op de woensdag gehouden regeringsraad dit akkoord bekrachtigd. Met de uitvoering van het Tripartiet Akkoord belast is een clusterteam van ministers, bestaande uit:

 • De minister van Financiën en Planning, als coördinator;
 • De minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken;
 • De minister van Binnenlandse Zaken;
 • De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting;
 • De minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie.

Dit team heeft mandaat en de opdracht om te komen tot tastbare oplossingen die leiden tot daadwerkelijke koopkracht versterking van het volk. De regering beseft dat de burgers zwaar in hun zak worden getroffen. Precies daar dient de hulp dan ook te komen. 

Het clusterteam van ministers wordt bijgestaan door de Implementatie Unit van het Herstelplan, zoals ingesteld bij Presidentieel Besluit P.B. no.48 /2021 houdende vaststelling structuur en samenstelling Implementatie Unit van het Herstelplan 2020-2022. Deze Unit bestaande uit:

 • Iris Sandel, Directrice Planning en Ontwikkelingsfinanciering van het ministerie van Financiën en Planning, als Voorzitter;
 • Reshma Khargoe, vertegenwoordigster Kabinet van de President, Beleidscoördinator;
 • Vivian Gordon, vertegenwoordigster Kabinet van de Vice-President, wnd. Directeur 
 • Saskia Donk, vertegenwoordigster Sociale Zaken en Volkshuisvesting;
 • Daniel Lachman, Directeur Planbureau;
 • Thelma Douglas-Pinas, directrice Natuurlijke Hulpbronnen, Directeur Energie; 
 • Shelly Soetosenjo, vertegenwoordigster ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Hoofd Plan Unit;
 • Carl Lijong, vertegenwoordiger ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Manager Plan Unit;
 • Peggy Tjon Kie Sim-Balker, vertegenwoordigster Centrale Bank van Suriname;
 • Stanley K. Raghoebarsing, senior deskundige ministerie van Financiën en Planning.

In haar streven om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen Tripartiet Akkoord, is er enkele maanden terug dialoog aangevangen tussen de gevestigde overkoepelende organisaties van werknemers en werkgevers en de regering. Dit met het volle besef dat het noodzakelijk is een zo goed mogelijke representatie van het brede veld van organisaties van werknemers en werkgevers te hebben. 

Een Tripartiet Akkoord is een overeenkomst tussen drie Sociale Partners t.w. de Overheid, de georganiseerde Vakbeweging en het georganiseerde Bedrijfsleven. Het is de uitkomst van een sociale dialoog en vindt plaats in een situatie waarin sprake is van ernstige verstoring van de financieel-economische dan wel sociaaleconomische verhoudingen in de samenleving.

Het Tripartiet Akkoord heeft als doel om te komen tot een financieel-economisch stabiele situatie, waarbij de economische bedrijvigheid zich kan herstellen. In het bijzonder moeten condities geschapen worden voor structurele versterking van de economie en uitbreiding van werkgelegenheid, met name door bevordering en diversificatie van productie en export, met aandacht voor het sociaal ondersteunings- en inkomensbeleid

Bij haar instelling kreeg het Tripartiet Overleg de opdracht om uiterlijk 25 november een Tripartiet Akkoord te bereiken, tegen de achtergrond van de inspanningen tot gezondmaking van de Surinaamse economie en de noodzaak een evenwichtige spreiding te hebben van de hiermee gepaard gaande lasten en voordelen. Dit Tripartiet Akkoord is door de sociale partners die zitting hebben hierin op 24 november ondertekend en aangeboden aan de President van de Republiek Suriname.

Tijdens het Tripartiet Overleg zijn de sociale partners het eens geworden over vijf primaire issues die beleidsaandacht verdienen en waarover verder in dit Tripartiet Akkoord afspraken zijn gemaakt. Het gaat hierbij om afspraken met betrekking tot:

 1. Belastingen
 2. Koopkrachtversterking
 3. Sociaal vangnet
 4. Prijsbeleid
 5. Ondernemerschap en werkgelegenheid

De sociale partners zijn er voorstander van om dringende issues die zich voordoen -en vrij snelle aanpak behoeven- middels dialoog op te lossen en het Tripartiet Overleg als forum in te zetten. Mede gelet hierop is het van belang dat effectief en efficiënt wordt overgegaan tot uitvoering c.q. implementatie van dit akkoord.

CDS

error: Kopiëren mag niet!