Gebrek aan Rechtsgeweten voedt Rechtsongelijkheid

In strijd met de verkiezingsbeloften, waarvoor massaal gestemd is, blijkt alles van kwaad tot erger te vervallen. Nevenwerkzaamheden en belangenverstrengeling zijn schering en inslag onder bewindvoerders. Blinde loyaliteit (in plaats van competentie gericht op het evalueren van ‘kritieke prestatie-indicatoren’) bepaalt steeds meer het overheidsbeleid, inclusief het bedrijven van nepotisme en het doen bekleden van tegenstrijdige functies. DNA-leden, ministers en staffunctionarissen bij de overheid maken zich in toenemende mate moreel schuldig aan allerlei nevenwerkzaamheden en vervullen tegenstrijdige functies wanneer ze tot de vrienden- en familiekring behoren of anderszins hun blinde loyaliteit tonen.

Hierdoor wordt er in strijd gehandeld met de impliciete aanvaarding om het algemeen belang te dienen, wat neerkomt op (bestuurlijke) plichtsverzaking.

Suriname wordt op deze wijze gevangen in een draaikolk van nevenwerkzaamheden, tegenstrijdige functies en blinde loyaliteit.

1. Nevenwerkzaamheden concurreren met de normale werkzaamheden wanneer er tegenstrijdige belangen aan de orde zijn en schaden aldus het algemeen belang door zelfbevoordeling, direct of indirect. In elk geval wordt de tijd, die besteed zou moeten worden om de normale werkzaamheden te verrichten, gestolen voor privé doeleinden. ‘Time is money’ draait hier om belastinggelden van burgers, die ook worden gestolen door ongeverifieerde tariefsverhogingen.

2. Nevenwerkzaamheden concurreren of conflicteren met het algemeen belang wanneer er inzage wordt verkregen in business aanvragen van particulieren, die dan voor privé doeleinden worden ingezet. Aldus is er wederom sprake van zelfbevoordeling door diefstal van particuliere initiatieven en ideeën.

3. Tegenstrijdige functies lijven alle genoemde onrechtmatigheden in, waardoor ongezien en ongestraft kan worden gecorrumpeerd.

4. Deze privé (neven)werkzaamheden, tegenstrijdige functies en de mate van incompetentie resulteren in een groeiend wantrouwen, verslechterend investeringsklimaat en toenemende ongelijkheid in alle opzichten, die ondernemers demotiveren of aanzetten tot corruptie.

5. Dit vrienden- en familiebeleid degradeert op deze wijze alle bestuurders en instituten tot kuddedieren en marionetten van de beleidsmakers. Het is duidelijk dat subjectiviteit, partijdigheid en willekeur hierdoor worden bevorderd en beloond, waaraan moraal en integriteit ondergeschikt worden gemaakt. De geschiedenis blijft zich herhalen ten koste van land en volk: rijken worden rijker en armen worden armer.

Suriname zal in dezelfde desastreuze draaikolk blijven draaien zolang nevenwerkzaamheden, tegenstrijdige functies en blinde loyaliteit het overheidsbeleid substantiëren, waarbij rechtsgelijkheid en rechtsgeweten het laten afweten. Door het gebrek aan een rechtsgeweten wordt rechtsongelijkheid gevoed en helaas ook nog verdedigd. ‘How low can you fall?!’

Dr. Roy I. Bhikharie, PhD

Eerst het Volk, dan de Rest

error: Kopiëren mag niet!