Periode 2015-2020: Exportwaarde productiesectoren vertonen dalende lijn

In de periode 2015 tot 2020 heeft Suriname steeds minder verdiend aan exporten uit de landbouw-, visserij- en de houtsector. Met uitzondering van 2017 vertoonde de totale productie uit de landbouw een dalend verloop. Onder andere heeft dit te maken van afname van beplant areaal. De exportwaarde is van US$ 71,5 miljoen in 2015 gedaald naar US$ 45 miljoen in 2020.

In de visserijsector is sinds 2017 sprake van daling van geregistreerde vangsten. Zoals eerder in de media verschenen lijkt hier sprake te zijn, dat visvangsten elders worden afgeleverd dan in Suriname.

In de houtsector is er sprake van grote discrepantie tussen de volume aan rondhout productie en de export ervan. Hier lijkt er op grote schaal sprake te zijn van houtsmokkel. De overheid zal in het komend begrotingsjaar 2022 zich richten op specifieke maatregelen die ertoe moeten leiden, dat de staat meer inkomsten verkrijgt uit deze sectoren. Deze data staan opgenomen in het Financieel Jaarplan 2022 van de regering. 

Landbouwproductie

De landbouwproductie wordt grotendeels bepaald door de rijstsector met een padieproductie die naar gewicht gemiddeld 63% uitmaakt van de totale landbouwproductie en voor ongeveer 88% beslag legt op het totaal beplante landbouwareaal. Binnen de landbouwproductie was de verdeling naar bevolkingslandbouw en ondernemingslandbouw in de evaluatieperiode (2015-2020) gemiddeld respectievelijk 54 procent en 46 procent. 

De exporten uit de landbouwsector zijn wat de hoogte van de exportwaarde betreft voornamelijk rijstproducten, bacoven, groenten en knollen, fruit, bereiding van groenten, vruchten en plantendelen en bloemen. De exportwaarde uit de landbouwsector vertoonde in de periode 2015 – 2020 continu een neergaande trend. In 2015 bedroeg de exportwaarde US$ 71,5 miljoen en nam af in 2020 tot een bedrag van US$ 45 miljoen, een achteruitgang van 38 procent. De export hoeveelheid uit de landbouwsector liep terug van 170.849 ton in 2015 naar 109.304 ton in 2020, een daling van circa 36%.

Daling visvangsten

Er is sprake van een aanzienlijke daling van de vangsten binnen de visserijsector in 2018 en 2019. In 2017 bedroeg de productie van vis en garnalen 48.580 ton en daalde deze in 2018 naar 37.558 ton, een terugval van zo’n 23%.

In het daaropvolgende jaar namen de vangsten van de sector wederom af met bijna 19 procent vergeleken met 2018. Deze sterke terugval is te wijten aan een daling in de geregistreerde aanvoer van visvangsten. Een deel van deze daling kan veroorzaakt zijn door onderrapportage of het aanlanden van vis uit de artisanale visserij (bevolkingsvisserij) buiten Suriname. In 2020 bedroegen de exportopbrengsten uit de visserijsector US$ 33,7 miljoen en in het eerste kwartaal van 2021 US$ 7,6 miljoen. Het gemiddeld aandeel van de exportwaarde van de sector in de evaluatieperiode (2015-2020) bedroeg ongeveer 2,5 procent van de totale exporten van het land.

Het is sinds jaar en dag bekend, dat Surinaamse visgronden door illegale visserij worden “leeggeroofd”. Minister Pramand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft recentelijk ordenings- en controlemaatregelen aangekondigd. Visvergunningshouders, met name van de categorie trawlers die minder dan drie aanlandingen per jaar hebben, zullen bestraft worden met intrekking van de vergunning. De minister kondigde ook verscherpte controle op zee in samenwerking met de Kustwacht.   

Rondhoutproductie

De productie van rondhout is voor de periode 2015 tot 2019 vrijwel verdubbeld. Echter wordt deze als gevolg van de heersende Covid-19 pandemie in 2020 vrijwel bijna gehalveerd ten opzichte van 2019.

De hoge productiedata van rondhout en de lage waarden van verwerking bestemd voor export en lokaal gebruik en het lage exportvolume van rondhout hebben ertoe geleid om vragen te stellen wat eigenlijk gaande is binnen de sector. Enkele ontwikkelingen waarbij grote hoeveelheden rondhout in containers bestemd voor uitvoer, indiceren dat er sprake is van een grote mate smokkel van onverwerkt hout in Suriname.

Het blijkt ook, dat er een uitgebreid netwerk is binnen de overheidsorganen die moeten zorgen voor toezicht binnen de bosexploitatie en houtverwerkingssector en de uitvoer van producten uit Suriname die de smokkel faciliteren. Hiertegen zal moeten worden opgetreden wil de overheid haar doelstelling van een hogere verwerking van grondstoffen door meer toegevoegde waarde te creëren waardoor beter betaalde beroepen worden gecreëerd die meehelpen de levensstandaard in Suriname te verhogen en de armoede te verminderen. 

Voor de komende beleidsperiode en langer is de Surinaamse overheid voornemens voorwaarden te creëren om meer mogelijkheden binnen de bosbouwsector te creëren zodat deze een grotere bijdrage kan leveren aan het nationaal inkomen.

SS

error: Kopiëren mag niet!