NIMOS wordt omgetoverd tot een ‘milieuautoriteit’ – Milieu hoog op agenda regering

In het begrotingsjaar 2022 zullen activiteiten gericht op de operationalisering van de Milieu Raamwet worden gecontinueerd. Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) zal spoedig worden omgezet in een milieuautoriteit met ondersteuning van gespecialiseerde instituten en bevriende naties. Dit zei president Chandrikapersad Santokhi tijdens zijn Jaarrede vrijdagmorgen in De Nationale Assemblee. 

Hij benadrukte dat het milieubeleid zich kenmerkt door een voortdurende zoektocht naar de optimale combinatie tussen economische, sociaal maatschappelijke en milieuverantwoorde overwegingen, bij het duurzaam ontwikkelen van Suriname.

“Omdat meer dan 80% van de bevolking is geconcentreerd langs de laaggelegen kustzone, is Suriname bijzonder kwetsbaar voor zeespiegelstijging. Hoewel wij de status dragen van een carbon negatief land, kunnen wij het daarom niet nalaten, mitigerende maatregelen te treffen”, aldus het staatshoofd. De maatregelen zullen vooral doorgevoerd worden in de bosbouwsector, door efficiëntieverbeteringen in de houtkap en de energiesector – door het aandeel van hernieuwbare energie in het energieaanbod te verhogen en in de transportsector – door maatregelen door te voeren, die de uitstoot van broeikasgassen verlagen.

Behalve de implementatie van mitigatiemaatregelen, zal de regering ook de nadruk leggen op de uitvoering van het Nationaal Adaptatieplan, dat de leidraad is voor Suriname om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) heeft in dat kader haar klimaatfinancieringsstrategie afgerond. Deze strategie zal het raamwerk zijn, waarbinnen Suriname zal moeten opereren voor een verantwoorde mobilisatie van financiële middelen, uit de milieugerelateerde bronnen zoals carbon credits.

Afvalbeheer

President Santokhi benadrukt voorts dat afvalbeheer een groot probleem is in Suriname. “De regering streeft naar de ontwikkeling van een integraal afvalmanagementsysteem. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu is thans bezig, met het samenstellen van een Integrated Waste Management Plan voor Suriname, welke niet alleen het huisafval adresseert maar elke vorm van afval”, merkte het staatshoofd op.

Verbod op import kwik

In het kader van het Minamata Verdrag, zal verdere uitvoering worden gegeven aan de verplichtingen die uit deze conventie voortvloeien. Het traject om de import van kwikhoudende producten stop te zetten, wordt nu ingezet. Na de voorbereidende fase in 2021, zal in 2022 een realistisch uitfaseertraject worden ingezet voor kwikhoudende producten. De regeringsleider benadrukte, dat de biodiversiteit en natuurlijke bronnen van onschatbare waarde zijn. “Het is van eminent belang om onze biodiversiteit duurzaam te beheren. In het dienstjaar 2022 zal het ministerie van ROM van start gaan met het actualiseren van de nationale biodiversiteitsstrategie en het bijbehorend actieplan”, benadrukte de regeringsleider

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: