Kleinschalige goudwinning wordt uit illegaliteit gehaald

De illegaliteit, die kenmerkend is bij de kleinschalige goudwinning, zal binnen drie jaar omgebogen moeten zijn naar een situatie waarin zaken gelegaliseerd zijn. Er zal een aanvang worden gemaakt met de inventarisatie van personen werkzaam in de kleinschalige goudsector en van het daarbij gebruikte materieel, teneinde te komen tot ordening en het legaliseren van de activiteiten, zodat uitoefening van mijnbouwactiviteiten kan geschieden conform de wettelijke bepalingen van het Mijnbouw Decreet. 

Met deze ordening wil de overheid haar inkomsten uit de sector vergroten. Criminaliteitbestrijding, betere coördinatie van het vreemdelingenbeleid, milieubescherming, herstel van het overheidsgezag en duurzame ontwikkeling van de sector zijn ook doelen die nagestreefd worden. 

De regering heeft reeds een Staatsbesluit in concept klaar liggen dat voor advies naar de Staatsraad is gestuurd. Verhoging van inkomsten uit de goudsector behoort tot een van de actiepunten genoemd in het Herstelplan.

De waarde van Surinaamse exporten wordt voor 90% uitgemaakt door goud. Bijna de helft daarvan is afkomstig uit de kleinschalige goudwinning. Door gebrek aan ordening en controle verdient de overheid echter nagenoeg niets uit de kleinschalige goudsector. Uit de cijfers van het ministerie van Financiën en Planning blijkt, dat in de eerste zes maanden van dit jaar geen afdrachten zijn geweest uit de kleinschalige goudsector. Dat is ook niet verwonderlijk, omdat niet bekend is wie er allemaal in actief zijn. Naar schatting zijn circa 20.000 personen actief in kleinschalige goudwinning.    

Mijnbouwpas

Voor het ontplooien van mijnbouwactiviteiten op het gebied van kleinschalige goudwinning zal men zich moeten registreren en een mijnbouwpas moeten aanvragen bij de Unit Ordening Kleinschalige Goudsector (UOKGS). De mijnbouwpas geldt voor 12 maanden en voor de verkrijging dient men de tegenwaarde van US$ 75 te betalen. Vreemdelingen betalen de tegenwaarde van US$ 125. Zij moeten daarbij overleggen een bewijs van geldige verblijfsstatus. Vreemdelingen krijgen tot zes maanden na aanvang van de registratie de gelegenheid zich te registreren. Daarna is het voor hun niet meer mogelijk zich te registreren.  

Machinehouders dienen hun machines te registreren en krijgen daarvoor een registratiebewijs. Zij dienen jaarlijks een bedrag te voldoen gelijk aan US$ 1000 per set machines per operatie. Het te betalen bedrag is afhankelijk van de capaciteit van de machines of de omvang van de operatie dat bij de goudwinning gebruikt wordt. 

De lokale gemeenschappen van inheemsen en marrons zullen de ruimte krijgen om personen aan te wijzen die door de UOKGS aangesteld zullen worden als Field Rangers. De Field Rangers zullen alle mijnbouwactiviteiten in hun gebied nauwgezet volgen en rapporteren aan UOKGS.  Zij zullen na een aangepaste opleiding beperkte opsporingsbevoegdheid krijgen.  

Toename illegale goudwinning

In de afgelopen jaren is gebleken dat, dat wegens diverse redenen er een toename is geweest van onder meer illegale kleinschalige goudwinning. De situatie daarbij is dat goudzoekers niet zelf over een mijnbouwrecht beschikken conform het Mijnbouwdecreet, maar zij όf illegaal goudwinningsactiviteiten uitoefenen op grond welke behoort tot het vrije domein, όf op gronden waarop mijnbouwrecht is verleend aan een ander, dan wel dat men afspraken heeft met rechthebbenden van mijnbouwrechten om goud te winnen op hun concessies. Onder de groep goudzoekers bevinden zich Surinaamse ingezetenen en personen die illegaal in Suriname verblijven. Onder de Surinaamse ingezetenen bevinden zich velen die deel uitmaken van lokale gemeenschappen en middels goudwinning in hun levensonderhoud voorzien.

Het illegaal karakter van de kleinschalige goudwinning brengt diverse risico’s met zich mee, waaronder veiligheids- en gezondheidsrisico’s, milieurisico’s, alsmede risico’s van misdaad en illegale vreemdelingen.

Met de inventarisatie van personen werkzaam in de illegale kleinschalige goudwinning, alsmede van machines die worden ingezet, ontstaat een zicht over de omvang van de groep.

SS

error: Kopiëren mag niet!