Tekst toespraak president Santokhi voor Algemene Vergadering van de VN

Ter gelegenheid van het algemeen debat van de 76e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 22 september 2021 

Mijnheer de Voorzitter,

Ik feliciteer u met uw verkiezing om deze 76e zitting van de Algemene Vergadering voor te zitten. Ik verzeker u van de volledige steun van mijn land tijdens uw voorzitterschap. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om Zijne Excellentie Volkan Bozkir te bedanken voor zijn uitstekende leiderschap, van de zeer uitdagende vorige sessie, en wens hem het beste bij zijn toekomstige inspanningen. De onvoorspelbare wendingen van het mondiale politieke en economische landschap tonen aan dat multilaterale samenwerking, internationale solidariteit en concrete actie meer dan ooit vereist zijn.

Inderdaad, mijnheer de president, 

We zouden allemaal moeten samenwerken om te zorgen voor mensen, welvaart, vrede en partnerschappen. Al deze onderling verbonden uitdagingen kunnen worden beschouwd als een puzzel waarvan de stukjes in verschillende landen te vinden zijn. Ik dring er bij ons allemaal op aan om samen te werken, deze puzzel op te lossen en de toekomst van onze planeet veilig te stellen. Hiermee zullen we leiderschap, menselijkheid en politieke verantwoordelijkheid en toewijding tonen. Nu, vooraanstaande collega’s, is het tijd voor solidariteit, eenheid en mondiaal leiderschap.

Meneer de President, 

De Covid-19-pandemie heeft duidelijk benadrukt dat in een crisis schijn internationale solidariteit weinig of geen betekenis heeft. Multilateralisme en internationale solidariteit kwamen onder druk te staan. Het heeft de zwakke punten van de doeltreffendheid van onze internationale mechanismen en onze mondiale juridische infrastructuur aan het licht gebracht. Helaas werd het principe van collectieve inspanning en verantwoordelijkheid vervangen door een meer individuele benadering. Eentje om eerst de eigen natie te beschermen.

Ik maak echter van deze gelegenheid gebruik om mijn oprechte dank uit te spreken aan de landen en organisaties die solidariteit hebben betuigd en waardevolle steun hebben gegeven aan mijn land en volk in de strijd tegen deze pandemie, in een zeer vroeg stadium, onze dank gaat vooral uit naar het Koninkrijk der Nederlanden, India, China en ook de VS.

Meneer de President, 

de aan het licht gebrachte zwakheden van onze gezondheidsstelsels moeten worden aangepakt met innovatieve maatregelen, met gebruikmaking van moderne technologie en internationale samenwerking. Sta mij toe om, terwijl we verder gaan, het belang te onderstrepen van het gebruik van wetenschap en technologie voor vreedzame doeleinden. We moeten ook aandacht besteden aan de sociale en psychologische aspecten op de lange termijn, de toenemende onderwijskloof en de digitale kloof, evenals de ongelijke toegang tot vaccins.

Bovendien hebben veel landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, bekend als een middeninkomens regio, helaas niet geprofiteerd van de verschillende COVID-19 multilaterale oplossingen voor schuldverlichting. Meneer de President, we moeten een post-COVID-strategie ontwikkelen, met een focus op:

o Het ontwikkelen van een effectieve strategie om de vaccinatiegraad in onze samenlevingen te verbeteren;

o Wederopbouw van de economie;

o En het opzetten van een Covid-19 herstelfonds, met steun van de internationale financiële instellingen en de private sector;

We kunnen niet terug naar wat we gewend waren, maar focussen op:

o Hoe we ons organiseren, voor het “nieuwe normaal”, met Covid-19 als onderdeel van ons leven;

o Barrières wegnemen, voor gemak van zakendoen en investeringen.

Meneer de President, 

afgezien van de ernstige impact van Covid-19, werden we uitgedaagd met financiële- en economische tekortkomingen, waaronder een hoge schuldenlast. In dit opzicht is toegang tot concessionele financiering van cruciaal belang om onze economie opnieuw op te starten. Momenteel worden we geconfronteerd met onrealistische, oneerlijke en contraproductieve classificatie-instrumenten. Suriname kijkt uit naar nieuwe inhoudelijke vormen van financiële ondersteuning, gebaseerd op de sociaal-economische realiteit van de betrokken landen. Tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met de kwetsbaarheden van landen.

Ik roep iedereen op om de multidimensionale kwetsbaarheidsindex te ondersteunen, zoals voorgesteld door SIDS (Small Island Developing States), en de bureaucratie bij het ondersteunen van deze staten weg te nemen. Het is in het belang van ons allemaal!

Meneer de President, 

Suriname steunt de oproep voor een sterkere en effectievere Verenigde Naties. Een geherstructureerde en gerevitaliseerde Verenigde Naties moet ervoor zorgen dat de organisatie de bron van genoegdoening blijft voor de internationale gemeenschap en de thuisbasis van internationale gerechtigheid en rechtvaardige besluitvorming. Ik ben er vast van overtuigd dat samenlevingen moeten worden georganiseerd op basis van democratische waarden, goed bestuur, een onafhankelijke rechterlijke macht en met respect voor de mensenrechten. Om deze doelstellingen te bereiken, moeten we landen, vooral midden in de Covid-19-crisis, in staat stellen om zonder belemmeringen duurzame economieën te ontwikkelen. Isolatie en handelsblokkades, zoals in het geval van Cuba, in mijn eigen regio, ondermijnen deze principes en zijn contraproductief om deze doelen te bereiken. Daarom roep ik op tot voortdurende dialoog en onderhandelingen, om verschillen en conflicten op te lossen, binnen de kader van het handvest van de Verenigde Naties.

Meneer de President, 

Klimaatverandering blijft een serieuze uitdaging en een existentiële bedreiging, die de aandacht van ons allemaal vereist. In de afgelopen maanden zijn we getuige geweest van de wereldwijde impact, zoals dodelijke overstromingen, wijdverbreide bosbranden en aanzienlijke stijgingen van de mondiale temperatuur. Geen enkel land of regio bleef gespaard van zijn woede! In het geval van mijn land, Suriname, en de landen met laaggelegen kustgebieden, zetten we ons in om de klimaatverandering te bestrijden, omdat we bijzonder kwetsbaar zijn, hoewel we het minst hebben bijgedragen aan dit probleem. Suriname is een land met een hoog bos en weinig ontbossing, met een bosbedekking van ca. 93%. Suriname draagt ​​in belangrijke mate bij aan de mitigatie van de effecten van klimaatverandering. Wij zijn een van de weinige landen met een negatieve rating voor koolstofdioxide ter wereld.

Toch profiteren we niet ten volle van mondiale regelingen die samenhangen met goed bosbeheer.

De tijd is gekomen om de unieke uitdagingen te erkennen waarmee de ontwikkelingslanden met veel bossen en weinig ontbossing worden geconfronteerd, en om hun eerlijke toegang tot klimaatfinanciering te verbeteren en te maximaliseren. Terwijl we ons voorbereiden op COP 26, begin november van dit jaar, in Glasgow, moeten we in gedachten houden dat nobele idealen, met sterke politieke verplichtingen, niet veel betekenen, zo niet ondersteund, met nieuwe financiële middelen.COP 26 moet daarom leiden tot ambitieuze en uitvoerbare toezeggingen.

Suriname roept de ontwikkelde landen op om zich opnieuw te committeren aan de 100 miljard US dollar per jaar, om ontwikkelingslanden te steunen, zoals overeengekomen in de Overeenkomst van Parijs van 2015. In dit verband benadruk ik het belang van de Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO) en de noodzaak om haar activiteiten te ondersteunen die gericht zijn op de bescherming van het Amazone-regenwoud en zijn biodiversiteit.

Meneer de President, 

Een jaar geleden is de nieuwe regering van Suriname, onder mijn leiding, aangetreden en heeft zij te maken gehad met verschillende financiële en economische uitdagingen. Te midden van de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en de Covid-19-pandemie, wordt mijn land ook geconfronteerd met een uitdagende fiscale keuze, tussen dienstverlening, een verhoogde staatsschuld of meer uitgeven aan gezondheidszorg, onderwijs en het levensonderhoud van onze burgers. Om de enorme buitenlandse schuld onder controle te krijgen en onze economie weer gezond te maken, had mijn land besloten een alomvattend herstelplan te ontwikkelen, dat op staaf level niveau is goedgekeurd door het IMF, en we kijken uit naar goedkeuring op board niveau zo spoedig mogelijk. Suriname staat ook aan de vooravond van het aantrekken van substantiële directe buitenlandse investeringen, met name in de winningsindustrie, landbouw en toerisme.

Hiervoor wordt de ‘enabling environment’ voorbereid, inclusief de ontwikkeling van een lokaal contentbeleid en een nieuwe investeringscode om deze investeringen te faciliteren.

Daarom nodig ik het internationale bedrijfsleven uit om te investeren in mijn prachtige land en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en de geoormerkte transitie naar een groene economie.

Tot slot, mijnheer de President, 

Sta ik hier, op het bolwerk van multilateralisme en internationale solidariteit, en roep ik ons ​​allemaal op om onze rol te spelen bij het omzetten van onze woorden in daden. We hebben een nieuw, flexibeler, rechtvaardiger en effectiever multilateralisme nodig, gebaseerd op over de nieuwe realiteiten waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd. Een die efficiënt is, met collectief leiderschap, een oplossingsgerichte aanpak en die inspeelt op de behoeften van alle landen. Het is onze plicht, als leiders van vandaag, om een ​​betere wereld en planeet op te bouwen, voor degenen die nu leven, maar vooral voor de generaties die nog komen.

error: Kopiëren mag niet!