‘DE SCHADUW ZIJDE VAN COMMUNICATIE IS LIEGEN’

Kijk naar de handelingen en gedragingen van onze huidige Surinaamse regeringsautoriteiten: Nationaal-voor de verkiezingen bij monde van de VHP voorzitter Santokhi, thans de Surinaamse president stond diaspora te popelen om 3 tot 4 miljard euro te investeren in Suriname.

Helaas, na een jaar regering Santokhi, is  nog geen spoor te bekennen van de beloofde  diasporagelden: Als ook op het internationale financieel krachtenveld; let op de ‘worst case scenarios’ en de vastgelopen actie rond de obligaties (IMF/obligatiehouders/Oppenheimer, vanwege het bewust kiezen voor de schaduwzijde van de communicatie door onze regeringsautoriteiten op bepaalde momenten.

Deze handelingen en/of gedragingen hebben voor een negatief effect gezorgd m.b.t. de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van onze regeringsautoriteiten en/of de onafhankelijke republiek Suriname.

Comité voor modernisering: President andermaal willen wij u met in achtneming van alle respect, herinneren  aan;

Ten eerste. Te stoppen met het steeds kiezen voor de schaduwzijde van de communicatie.

Ten tweede: ‘Symbool van een nieuw begin en/of het kolonialisme’: De mens haar blik is gericht op het zichtbare en niet op het voorspellen van het onzichtbare .

Het Surinaamse volk, uw volk, is vanwege het omarmen  van een mens  vernietigende sociaal financieel  economisch programma en beleidsstrategie uit de 17de eeuw, door uw regeerteam in een diep dal van ellende  beland.

COVID-19: Er worden door onze regering allerlei ‘inspanningen’ gepleegd en/of protocollen geformuleerd en afgekondigd; van neus/mondbedekking tot Total Lock down. De nationale bedrijvigheid en/of nationale ontwikkeling is tot stilstand gebracht. Mensen gaan dood.

Wat wij missen is een strategie om het virus onder controle te brengen, waar zijn de haarden, wat doet U het is S.O. S  geblazen. Voor Suriname met een electorale bevolking van 380,000 zielen exclusief de 140.00 scholieren is een besmettingsgraad van 29.000 en een sterfte van 700+ schrikbarend hoog.

Ten derde: De huidige VHP+ coalitie regering  onder uw leiding leeft in grote vijandschap met de maatschappelijke werkelijkheid en waarheid en zoekt steeds de schaduwzijde van de communicatie op. Onnodig hierbij te stellen dat ons volk in deze periode van sociaal economische maatschappelijke onzekerheden, niet gediend is van zulk een erge vorm van subjectiviteit.

“Liegen een genetisch probleem”

Geachte VHP-voorzitter, tevens president van Suriname; voor de zoveelste  keer: Als u blieft wanneer U politiek bedrijf, mag U zich niet houden aan uitspraken van dit moment; U moet in uw geheugen alle gevleugelde uitspraken die U doet bewaren, zodat U het eens waar nodig weer naar boven kunt halen, Indien dat wordt verzuimd, raakt U geklemd: want velen onthouden wat (U) politici zeggen. De consequentie hiervan is dat dan het etiket aan U meneer de president zal worden en/of wordt opgeplakt van “ongeloofwaardig-onbetrouwbaar-leugenaar en/of onvermogen” de cultus van langdurig verkeren in de afhankelijkheidspositie.

Vele mensen binnen de op de traditie georiënteerde politieke partij de VHP met hun satelliet organisaties, politieke analisten en publicisten, vragen zich nog steeds af waarom wij in Suriname zo weinig economische banden hebben met het voormalig moederland (de ex-kolonisator Nederland).

Dit gevoel van afhankelijkheid, is wat ik noem tragisch fenomeen, is een van de stagnerende factoren voor de sociaal economische ontwikkeling van ons land de onafhankelijke republiek Suriname.

Dit gevoel van afhankelijkheid dwingt ons om samen met de Surinaamse samenleving, inclusief de voorzitter van de VHP de huidige Surinaamse president met zijn batterij van deskundigen, richting een heroriëntatie.

Het koloniaal financieel economische beleidstrategie

De Surinaamse samenleving is zoals bekend reeds bij de inrichting ervan in een financieel economische cultureel afhankelijke positie ingekaderd. Er is vrijwel geen officieel document te vinden over Suriname waarin niet geklaagd wordt over het gebrek aan geld; zulks is immers sinds 1625 het geval

Na 350 jr. kolonie te zijn geweest zit de Surinaamse samenleving opgezadeld met een buitenlands grenzend gericht economisch bestel; met als gevolg grote sociale problemen en tekorten voor het Surinaamse volk.

Ons volk is niet onaangetast gebleven en  heeft een verdere cultivering ondergaan. Het is drama; een handeling met een tragisch inhoud. Het is daarom bijna een vanzelfsprekendheid dat de sociaal economisch structuur er een is die armoede stimuleert.

Anders gezegd het Surinaamse volk is in een afhankelijkheidspositie gekaderd door het voormalig moederland (Nederland ) en de bestendiging van bovengenoemde beleidsstrategie door de toenmalige NPS- VHP+ regeringen.

Zie  waarom er geen Nederlandse boeren en/of Nederlandse investeerders in Suriname (de Ex Kolonie) zijn. Immers het  voormalig moederland, de ex kolonisator Nederland,  heeft nooit de intentie gehad om de kolonie Suriname en/of de samenleving te stuwen richting welvaart en welzijn.

Beste lezer hier in grote lijnen de erfenis gekregen van de toenmalige kolonisator en voorgaande NPS/VHP regeringen:

1. Een zeer mens onwaardige ouderzorg; lands weldadigheid gesticht-lante – grong.

2. Een sociaal stelsel dat onder grote druk verkeerde.

3. Een zeer belabberde infrastructuur.

4. Zeer verouderde achterhaalde instituten en instituties; o.a.de financiële sector.

5. Een agrarische sector en ook de industrialisatie zijn allemaal blijven steken in de 17de eeuw periode.

6. Een om niet naar huis te schrijven levenstandaard van de Surinaamse mens.

7. Ook is geërfd een vijf + veertig procent (45% slagingscultuur binnen ons onderwijs gebeuren

De romantiek

In de romantiek staat het verlangen om door middel van kunst uitdrukking aan de eigen individualiteit te geven centraal (Ik, Chan  gaat de landbouw in Suriname moderniseren). Niets staat deze zelfexpressie in de weg “de cultus van het eigen ik” eist alles op.

Tenslotte: De historische Educatieve-Dagtocht (lesprogramma; visumvrij reizen richting Europa) De,19.5 mil. Euro is niet aan de orde, export groente-niet aan de orde). 

De op de traditie georiënteerde regeringspartij VHP, ziet zichzelf niet als een autonome politieke organisatie. Het is in de eerste plaats als representant van het voormalig moederland met haar bekende koloniale doctrine.

Ook is gebleken dat de VHP niet bij machte is zichzelf te zien als een politieke organisatie die de sociaaleconomische en maatschappelijke uitdagingen in eigen handen neemt en richting zal geven aan de toekomst. Immers de traditie en het noodlot bepalen voor hun de koers. Dit is de cultus en/of  doctrine van afhankelijkheid.

COMITÉ VOOR MODERNISERING.

RESSORT FLORA.

E.Castelen.

error: Kopiëren mag niet!