Ravaksur geeft regering een week de tijd om aan reeks eisen te voldoen

Ravaksur (Raad van Vakcentrales in Suriname) heeft op 21 augustus in een uitgebreide brief aan president Chandrikapersad Santokhi duidelijk gemaakt de aangekondigde lastenverzwarende maatregelen die door de regering zijn aangekondigd te verwerpen. Die maatregelen drukken te zwaar op de samenleving. Ravaksur stelt in zijn brief de regering een week de tijd te geven om aan een reeks eisen te voldoen.

Hieronder de integrale tekst van de brief van 21 augustus van Ravaksur aan de president:

‘Op 9 juni 2021 heeft u, tezamen met enkele ministers van uw kabinet tijdens een onderhoud met de vakbeweging een reeks van lasten verzwarende maatregelen aangekondigd. Aangezien volgens u, de vakbeweging niet erin zou zijn geslaagd om met concrete
en éénduidige voorstellen te komen ter leniging van de noden van de werkende klasse en ter compensatie van de lasten verzwarende maatregelen, heeft u op basis van uw verantwoordelijkheid enkele koopkrachtversterkende maatregelen bekend gemaakt. Inmiddels zijn deze maatregelen reeds in uitvoering.

Er is door u ook een beroep gedaan op de vakbeweging, om op de meest korte termijn aan de regering in het kader van flankerend beleid met nadere voorstellen te komen. Voorts heeft u de wens kenbaar gemaakt, zaken te identificeren, die van nationaal belang zijn en die de grondslag kunnen vormen voor de weg van sociale dialoog naar een sociaal akkoord. De vakbeweging heeft uw aanbevelingen ter harte genomen. Hieruit is er een initiatief voortgevloeid, waarbij onder coördinatie van Ravaksur consultaties zijn begonnen met de gezamenlijke vakbeweging. Dit heeft
uiteindelijk geresulteerd in een gezamenlijk voorstel, dat op 16 juli 2021 aan u is aangeboden.
In dit traject is er regulier overleg geweest tussen de gezamenlijke vakbeweging en de regering, met het doel dat partijen voldoende kennis en inzicht krijgen in elkaars visies, standpunten en oplossingsmogelijkheden.

Nadrukkelijk hebben wij tijdens het overleg met u c.q. met uw regeringsafvaardiging erop gewezen, dat door tal van ontwikkelingen na januari 2020 en de maatregelen getroffen door uw regering, de koopkracht van de werkende klasse, de gepensioneerden en de overige burgers tot een onaanvaardbaar dieptepunt is gedaald. Bovendien heeft het treffen van lastenverzwarende maatregelen, deze situatie nog ondragelijker gemaakt.

Ondanks de noodkreet van de gezamenlijke vakbeweging is uw regering ongestoord verdergegaan met het treffen van maatregelen, die een verdere verarming inhouden van de werkende klasse. Ook de inkomensverdeling in ons land is als gevolg van de getroffen maatregelen aanzienlijk verslechterd.
In dit kader kunnen worden genoemd:
• De drastische verhoging van de keuringsgelden ten behoeve van voertuigen;
• De verhoging van de omzetbelasting, die per 1 oktober 2021 zal ingaan;
• De verhoging van de elektriciteitstarieven die een direct en indirect effect zal hebben op het algemeen prijsniveau;
• De verhoging van de brandstofprijzen, die ook een direct en indirect effect zullen hebben op het algemeen prijsniveau.

De gezamenlijke vakbeweging is hieromtrent ernstig misnoegd en kan dit echt niet langer accepteren. De verwijten van onze leden aan het adres van de leiders van de vakbeweging zijn dan ook niet mals.

Gelet op het bovenstaande en de nijpende financieel-economische situatie van werkers, gepensioneerden en overige burgers, heeft de gezamenlijke vakbeweging besloten u het volgende eisenpakket te doen toekomen en dat de onderhandelingen hierover binnen één week na dato dienen aan te vangen:

 1. Een loonronde van 85% aan alle landsdienaren en de aan hen gelijkgestelden, gebaseerd op een inflatiecorrectie van 75% over de periode januari 2020 tot en met april 2021 en een koopkrachtversterking van 10%. De ingangsdatum van de loonronde moet gesteld worden 1 januari 2021;
 2. Het binnen 30 dagen vaststellen van de armoedegrens (het bestaansminimum) en eveneens binnen de termijn van 30 dagen, vaststellen van het minimumuurloon op SRD 16,63. In dit kader moet ook de impact van de afschaffing van subsidies op het minimumuurloon worden vastgesteld aangezien de subsidies mede onderdeel uitmaken van de Surinaamse loonstructuur;
 3. Implementatie van de belasting verlichtende maatregelen, zoals vervat in het gezamenlijk voorstel dat aan u op 16 juli 2021 is aangeboden;
 4. In dit verband dringt de gezamenlijk vakbeweging bij u erop aan, om de
  uitvoering van de onlangs aangenomen wet ter verhoging van de
  omzetbelasting aan te houden
  . De noodzaak hiertoe wordt versterkt door de onaangekondigde verhoging van de brandstofprijzen;
 5. Directe maatregel gericht op het beleid naar de goudmultinationals: Ter verlichting van de belastingdruk op werkers en ter verhoging van
  overheidsinkomsten, dient er met spoed een ‘audit’ plaats te vinden van de goudmultinatonals, om zich te houden aan de contracten m.b.t. het betalen van de belasting en voor de juiste inkomensoverdracht. Transparantie in de valutabetalingen van voornoemde en andere buitenlandse en Surinaamse bedrijven zullen ook direct leiden tot koersstabilisatie en daarmee prijsstabilisatie;
 6. Het uitvoeren van een sociaal vangnetprogramma op basis van een vastgesteld bestaansminimum. Het vaststellen en het onderverdelen van de doelgroep op basis van duidelijke criteria, is daarbij een voorwaarde die voorrang verdient;
 7. Per direct invullen van de voordrachten van de vakbeweging in de besturen en raden van parastatale instellingen, zoals met u is afgesproken;
 8. Het plegen van overleg en het bereiken van consensus in tripartiet verband over alle voorgenomen lastenverzwarende maatregelen;
 9. Het bijstellen van de pensioenen van de landsdienaren en de aan hen
  gelijkgestelden alsook de pensioenen van gepensioneerden van parastatalen die bij het Pensioenfonds Suriname zijn aangesloten (S.B. 2015 no 97);
 10. Vraagstukken die op het terrein liggen van het SZF en het pensioenfonds, zullen gaandeweg de gesprekken ook op de onderhandelingstafel worden gelegd;
 11. Maatregelen ter stimulering van het micro-, klein- en middelgroot
  ondernemerschap
  .
  De argumentatie/onderbouwing op de hierboven genoemde punten zullen tijdens de onderhandelingen aan de orde komen. De bonden die deel uitmaken van de gezamenlijke vakbeweging rekenen erop dat u binnen één week na ontvangst van dit schrijven in conclaaf met hun treedt, met al doel om de hierboven aangehaalde punten te bespreken en af te wikkelen.
  Hoogachtend,
  De Gezamenlijke Vakbeweging,
  Namens deze,
  Het Presidium van Ravaksur,
  Het Algemeen Verbond van Vakverenigingen in Suriname “De Moederbond”
  E. Snijders – Voorzitter
  De Centrale van Landsdienaren Organisatie
  R. Hooghart – Voorzitter
  De Progressieve Vakcentrale 47
  R. Berenstein – Voorzitter
  De Progressieve Werknemers Organisatie
  A. Zunder – Voorzitter
  Organisatie van Surinaamse Autonome Vakbonden
  S. Chotkan
  Federatie van Agrariërs en Landarbeiders
  Roy Haverkamp
error: Kopiëren mag niet!