Rijwet wordt aangescherpt

Rijbewijs beginnende bestuurders slechts 2 jaar geldig

Om de verkeerscriminaliteit tegen te gaan heeft de regering enkele wijzigingen in de Rijwet voorgesteld. Deze wijzigingsvoorstellen vervat in de ontwerpwet wijziging Rijwet is thans in de behandeling in de Nationale Assemblee. De wijzigingen betreffen onder meer de aanscherping van de regeling met betrekking tot het gebruik van alcohol in het verkeer gericht op beginnende bestuurders. Verder is de termijn van de verlening van het rijbewijs voor de eerste maal van 10 jaar teruggebracht naar 2 jaar. Deze is de termijn waarbinnen degene die voor het eerste maal een rijbewijs heeft behaald, getoetst wordt op zijn/haar rijgedrag in het verkeer.

De eerste verlenging van het rijbewijs naar een termijn van 10 jaar zal afhankelijk gesteld worden van het rijgedrag van de beginnende bestuurders gedurende de termijn van 2 jaren. Met beginnende bestuurders wordt in de wet verstaan de bestuurders die voor de eerste maal hun rijbewijs of bromfietscertificaat nog geen 2 jaren geleden hebben behaald. Met de wijzigingen in de Rijwet zullen bromfietsers nu ook verplicht zijn een bromfietscertificaat te behalen. Verlenging van het bromfietscertificaat zal ook afhankelijk zijn van het rijgedrag. De politie zal met de wijziging van de Rijwet meer wettelijke grondslag hebben om bij ernstige verkeersovertredingen het rijbewijs of bromfietscertificaat in te vorderen. Gedurende de periode van invordering mag men helemaal geen auto en bromfiets besturen.

Verkeerscriminaliteit indammen

De ontwerpwet wijziging van de Rijwet van 1971, en voor het laatst gewijzigd bij Staatsbesluit van 2007, is vorige week dinsdag in eerste ronde in behandeling genomen door de Nationale Assemblee. Bij de debatten is men het er kamerbreed over eens dat de toegenomen verkeerscriminaliteit van de laatste jaren ingedamd dan wel tegengegaan moet worden. Nadere aanscherping van bestaande regelingen en bepalingen in de wet is een belangrijke stap daartoe, doch er zal ook gewerkt moeten worden aan voorlichting, preventie en gedragsverandering.

In de Memorie van Toelichting op de ontwerpwet wordt onder verkeerscriminaliteit verstaan het opzettelijk overtreden van verkeersregels. Het brengt niet alleen de veiligheid op de weg in ernstige mate in gevaar, maar veroorzaakt bovenal als gevolg van ernstige verkeersongevallen veel leed en slachtoffers. De meeste verkeersongevallen hebben behalve ernstige letsels ook de dood van veel verkeersdeelnemers ten gevolg. Het bewust niet naleven van de verkeersregels ligt in de meeste gevallen ten grondslag aan de vele ernstige verkeersongevallen. Daarbij kunnen genoemd worden het overschrijden van de toegestane maximumsnelheid, rijden onder invloed van alcohol en het niet verlenen van voorrang. Jaarlijks komen meer dan 60 personen om in het verkeer. Afgezet tegen een inwonersaantal van 500.000  kan het gemiddeld aantal van 60 verkeersdoden per jaar als hoog worden bestempeld.

Beginnende bestuurders

Gelet op het feit dat beginnende bestuurders niet over de nodige ervaring beschikken zijn zij het meest kwetsbaar in het verkeer. Deze groep bestuurders vormt een groter risico voor de verkeersveiligheid dan ervaren bestuurders. De wijzigingen in de Rijwet hebben derhalve ook betrekking op de aanpak van deze groep verkeersdeelnemers. Uiteraard dragen andere aspecten ook bij aan de verkeersveiligheid, zoals verkeerstechnische voorzieningen op de weg en de inrichting van de wegen.

Naast het terugbrengen van de termijn naar 2 jaar van de eerste verlening van een rijbewijs, is de regeling met betrekking tot gebruik van alcohol in het verkeer ook voor de beginnende bestuurders aangescherpt. Voor de groep beginnende bestuurders wordt een lager alcoholpromillage in uitgeademde lucht en in bloed voorgesteld ten opzichte van ervaren rijders. Het alcoholgehalte voor de groep beginnende bestuurders wordt vastgesteld op maximaal 100 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, dan wel 0,2 milligram per milliliter bloed.

Van beginnende bestuurders wordt verwacht dat zij, gelet op hun onervarenheid, te allen tijde alert moeten zijn. De aanwezigheid van alcohol in ademlucht en  bloed  is bij beginnende bestuurders bij een geringe hoeveelheid strafbaar.

De behandeling van de wetswijzigingen van de Rijwet is verdaagd naar een nader te bepalen tijdstip. Zowel regering als de Nationale Assemblee zeggen hun tijd te willen nemen om een goede wetswijzigingen in te voeren met betrokkenheid van alle relevante actoren.

SS

error: Kopiëren mag niet!