Ambtenarenbestand van 48.118 vormt 25% overheidsuitgaven

Het ambtenarenbestand bij de overheid bedraagt per juni dit jaar 48.118. De hiermee gepaard gaande personele kosten maken circa 25 procent uit van de totale overheidsuitgaven. Voor dit jaar zullen de personele uitgaven naar verwachting net onder de SRD 5 miljard komen te liggen. De totale overheidsuitgaven voor dit jaar zijn geraamd op SRD 21,2 miljard. Maandelijks geeft de overheid gemiddeld SRD 380 miljoen uit aan salarissen voor ambtenaren. Deze cijfers zijn afkomstig van het ministerie van Financiën en Planning. Minister Armand Achaibersing heeft vorige week aan de Nationale Assemblee documenten doen toekomen met daarin de realisatiecijfers van de huidige begroting 2021 voor de eerste helft van het jaar.

Circa 50 procent beroepsbevolking

Reeds enige tijd circuleren in de samenleving en tijdens debatten in het parlement cijfers die aangeven, dat het ambtenarenbestand rond de 55.000 ligt. De feitelijke cijfers blijken nu echter een stuk lager te liggen. Het ambtenarenbestand van meer dan 48.000 blijft echter heel aanzienlijk. Dit aantal maakt een aanzienlijk deel uit van de totale beroepsbevolking in Suriname, circa 50 procent. In Guyana ligt dit percentage tussen de 15 – 20 procent, en in de rest van Caricom is dat rond de 15 procent.

Economen zeggen, dat gelet op de omvang van de economie, het land het ook met 30.000 minder ambtenaren zou kunnen doen. Het geeft onder meer aan, dat opeenvolgende regeringen niet in staat zijn geweest de productiesectoren zodanig te ontwikkelen en daarmee werkgelegenheid te scheppen. Reeds enkele decennia wordt gesproken over rationalisatie c.q. sanering van het overheidsapparaat. Het resultaat daarvan is juist dat het ambtenarenapparaat in omvang blijft groeien. In het huidige Herstelplan (HP) waarvan de uitvoering voor het IMF (Internationaal Monetair Fionds) voorwaarde is voor een financieel ondersteuningspakket van US$ 690 miljoen wordt ook gesproken over rationalisatie van het ambtenarenbestand. Ontwikkeling en stimulering van de productiesector worden ook deze keer weer aangehaald als een manier om dat doel te bereiken.

Maandelijks SRD 380 miljoen

In het document, dat minister Achaibersing aan het parlement deed toekomen staat, dat in juni 2021 de regering de ondersteuningstoelage van SRD 1.000 heeft uitgekeerd aan ambtenaren en gelijkgestelden, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. De personele uitgaven in juni bedroegen SRD 380 miljoen en zijn nominaal met circa SRD 43 miljoen gestegen ten opzichte van mei. Wanneer uitgegaan wordt, dat voor de rest van het jaar gemiddeld een bedrag van SRD 380 miljoen op maandbasis wordt uitgegeven, dan zullen aan het eind van het jaar de totale bruto personele uitgaven (inclusief vakantietoelage) op ongeveer SRD 4,7 miljard uitkomen. Het geschatte bedrag van SRD 4,7 miljard zal dan lager uitvallen dan de geraamde personele uitgaven (SRD 5,0 miljard) op de begroting.

Uit het overzicht van het ambtenarenbestand per ministerie valt te lezen, dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur met 12.397 het grootste ministerie is, gevolgd door het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport met 6.465. Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking met 246 is qua personeelsbestand het kleinste ministerie.

SS

error: Kopiëren mag niet!