Het eigenbelang schreeuwt harder dan het geweten

Elke regering heeft zich schuldig gemaakt en zal zich blijven schuldig maken aan nepotisme. Zodra men aan de macht is, worden er baantjes geregeld voor vrienden en familie. Mensen sluiten zich bewust aan bij een politieke partij met het doel er zelf beter van te worden.  Deze gang van zaken wordt al heel lang als normaal geaccepteerd, men verwacht het zelfs bij elke nieuwe regering. De conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat niemand het welzijn van land en volk op de eerste plaats zet. Elk gaat voor eigen belang en probeert daarom in die periode van vijf jaar zoveel mogelijk voor zichzelf en familie te graaien.

Bij de vorige regering heeft dit fenomeen op het hoogste niveau gewoekerd. Vrienden die noch de bevoegdheid, noch de deskundigheid bezaten, werden bewust op posten benoemd en daarna snel vervangen. Het doel was om deze parasieten te verzekeren van een jarenlang pensioen. Het volk blijft betalen en het land wordt schade toegebracht.                                                                         Ook bij deze nieuwe regering, steekt dit fenomeen de kop op. De posten werden na goed overleg onder de vier politieke partijen verdeeld.  Echter tijdens de verdeling, werd duidelijk bij wie het geweten sprak en bij wie het eigenbelang schreeuwde. De post van voorzitter van de DNA werd geambieerd door een man die deze functie, fatsoenshalve, nooit mocht bekleden omdat hij een smet op zijn naam heeft. Hij had echter lak aan de gevolgen voor het land en eigende zich die functie toe. Kort daarop ambieerde hij een hogere positie namelijk die van VP. Ondanks men wist, dat met deze benoeming de goede naam van Suriname nationaal en internationaal, te grabbel werd gegooid, zei niemand hem de wacht aan. Hij eiste die positie op en kreeg het. Voor de tweede keer in de Surinaamse geschiedenis (Bouterse als president en Brunswijk als VP) heeft een man de goede naam van Suriname en het respect voor het volk aan zijn laarzen gelapt door een functie te pakken die hij, fatsoenshalve, niet mocht bekleden. Velen hebben zich hierbij neergelegd maar gelukkig zijn er nog steeds integere mensen die weigeren dit gedrag te accepteren. President Venitiaan bijvoorbeeld heeft integriteit hoog in het vaandel en heeft daarom, toen hij het stokje moest overdragen, terecht geweigerd, Bouterse het lint om te doen. Het moet een ongeschreven wet zijn dat alleen mensen met onberispelijk gedrag zulke functies mogen vervullen.                                                          

Jammer genoeg blijft zulk gedrag nooit bij een enkele misstap. Het is altijd het begin van vele egoïstische handelingen die elkaar zullen opvolgen. Zulk gedrag toont namelijk iemands karakter. Eerst manifesteert de gedachte zich, dan manifesteert die gedachte zich in het woord, het woord manifesteert zich in de daad, de daad ontwikkelt zich tot een gewoonte en de gewoonte verhardt zich tot   een karakter. Net zoals de rivieren zich in de zee verliezen, zo verliezen de deugden zich in het eigenbelang.                                                                                         

-Bijvoorbeeld bij de EBS, probeerde men de corrupte vriend die de post op dat moment vervulde, in die functie te handhaven. Toen dat niet lukte, werd er een familielid op die post gezet, met de achterliggende gedachte, ‘ik wil mijn eigen mannetje op die plek om mijn belangen te beschermen. Nog steeds worden er, ondanks protesten, pogingen gedaan om een eigen mannetje op die post te krijgen.                                                                                                                            -De NPS kreeg eerst de post bij Staatsolie toebedeeld. Maar werd heel snel uit die post verdreven, want daar moest ook een eigen mannetje worden geplaatst om eigen belangen te beschermen. Zo iemand toont met zulk gedrag aan dat hij streeft naar eigenbelang en niet naar landsbelang. De NPS heeft die post zonder morren afgestaan omdat voor hen landsbelang en geen eigenbelang telde. Met deze opstelling hebben ze laten zien dat elke benoeming hoort te geschieden op basis van eerlijke motieven in het belang van het land.

In een artikel van Starnieuws las ik dat de hele VHP-fractie een verzoek heeft ingediend om de post van Diana Pokie te laten bezetten door een lid van de VHP. De ABOP verzet zich hiertegen daar die weer, een eigen mannetje op die post wil plaatsen. Het indienen van zo’n verzoek door de VHP is normaal, alleen de onderbouwende argumenten stuitten mij tegen de borst. Er werd opgesomd dat er vele verbeteringen in Marowijne zijn aangebracht en dat Nickerie de VHP vier zetels heeft bezorgd maar dat de VHP haar leden toch niet aan hun trekken laat komen. Met deze argumenten wordt het partijbelang en niet het landsbelang benadrukt. Het eigenbelang verblindt jammer genoeg deze mensen i.p.v. ze helderziend te maken om het grotere plaatje te kunnen zien. Gefrustreerd vroeg ik me af wanneer men eindelijk gaat denken en handelen in landsbelang.                                                                                   Als Surinamer moeten we blij zijn met de positieve verbeteringen die in Marowijne hebben plaatsgevonden. We moeten Marowijne niet zien als het bezit van Brunswijk en Nickerie als het gebied van de Hindoestanen en Commewijne van de Javanen. Alles is Surinaams grondgebied waarop Surinamers wonen. Kijk en zie bij elke handeling, een stukje vooruitgang voor Suriname en niet alleen voor een ABOP, PL, of VHP partij.                                                                                              

Dat dit systeem gehandhaafd blijft, is niet de schuld van een regering. Het volk is er debet aan dat deze ongezonde gang van zaken in de samenleving blijft woekeren. Bij het volk moet er een mindshift plaatsvinden. Het volk moet niet alleen weer gaan geloven in integriteit, fatsoen, waarden en normen, maar er ook over waken. Alle districten vormen samen het land Suriname en Suriname is van alle Surinamers. Het is niet verdeeld in stukjes die aan een bepaalde persoon of politieke partij toebehoren.  Volk van Suriname denk en handel met gezond verstand in het belang van land en volk.

“De werkelijke waarde van een mens kan worden gevonden in de mate waarin hij bevrijding van zijn eigenbelang heeft bereikt.”

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: