Minister van Arbeid: ‘Werkgever mag medewerkers niet verplichten zich te laten vaccineren’

PCR-test mag van medewerkers gevraagd worden, maar bekostigd door werkgever


De minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken Rishma Kuldipsingh laat in een reactie tegenover Dagblad Suriname weten, dat een werkgever werknemers niet mag verplichten zich te laten vaccineren tegen het Covid-19 virus. Wel mag van werknemers die zich niet late vaccineren gevraagd worden om een PCR-test te laten afnemen, maar de daaraan verbonden kosten moeten wel door de werkgever worden voldaan, aldus minister Kuldipsingh.

De reactie van de bewindsvrouwe volgt op verkregen informatie dat medewerkers worden aangespoord en zelfs verplicht worden om zich te laten vaccineren en dat medewerkers die zich niet willen laten inenten een PCR-test moeten tonen, afgenomen op eigen kosten. Daarnaast zou indiensttreding alleen kunnen na overlegging van een vaccinatiebewijs en een bevestiging om eventueel opvolgende vaccinaties toegediend te krijgen.

Volgens Kuldipsingh is het in het algemeen ‘niet onredelijk als de werkgever in het kader van de preventie en het voorkomen van massale besmettingen op de werkplek, PCR-tests verlangt van werknemers’. ‘Volgens de Veiligheidswet is het de plicht van de werkgever om te voorkomen dat schade aan de gezondheid ten gevolge van de arbeid ontstaat en is het ook zijn plicht om op eigen kosten te zorgen voor de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen. Aangezien de plicht voor veiligheid en bescherming op de werkgever rust, mag de werkgever geen kosten in rekening brengen van de werknemers.’ 

Minister Kuldipsingh laat verder nog voor de duidelijkheid weten, dat ‘personen in het algemeen vrij zijn om een aangeboden vaccinatie te accepteren of niet. Over het algemeen is het niet toelaten van nieuwe werknemers tot de werkplek of het niet kunnen behouden van een baan vanwege een ontbrekende vaccinatie, derhalve een vorm van discriminatie op basis van ‘enige andere status’ zoals genoemd in artikel 8 lid 2 van de Grondwet en wel discriminatie op basis van (een assumptie over) de gezondheidsstatus van een persoon’.

‘Het is verboden’ – ‘No work no pay en ontslag niet aan de orde’

Ook benadrukt ze met klem, dat werkgevers werknemers niet mogen verplichten om te gaan vaccineren. ‘Het is verboden. Zelfs bij indiensttreding is zo’n eis nietig. No work no pay en ontslag zijn niet van toepassing indien de werkgever maatregelen zal treffen jegens de werknemers die niet willen vaccineren.’

Het is volgens de Ontslagwet verboden voor een werkgever om een dienstbetrekking op te zeggen op grond van ras, kleur, geslacht, seksuele geaardheid, religie, politieke opinie, nationale of sociale afkomst, de gezondheidsstatus waaronder chronische aandoeningen, de burgerlijke staat en leeftijd.

Tot slot laat Kuldipsingh weten dat bij het Directoraat Arbeidsinspecties tot tot nu toe 40 klachten inzake het vorengaande zijn binnengekomen, 9 loonvorderingen en 5 ontslagkwesties.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: