VSB verwerpt ‘uiterst suggestief, misleidend en onjuist artikel’ Follow the Money over NL4SU en SU4SU

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) neemt in onderstaand artikel, dat zij donderdagavond 8 juli heeft gebracht, afstand van een artikel dat donderdag is verschenen op de website van het platform van onderzoeksjournalisten in Nederland, Follow the Money, waarin een journaliste de gang van zaken rond de organisaties NL4SU en SU4SU tegen het licht houdt en dan met name hoe de geldstromen lopen en hebben gelopen. Het gewraakte artikel is geschreven door de Belgische in Suriname woonachtige journaliste Zoë Deceuninck, die vooral werkzaam is voor het magazine Parbode.

‘Op 8 juli 2021 verscheen op het journalistiek platform Follow the Money een artikel met als titel Covid-miljoen voor Suriname belandt bij bedrijfsleven. VSB neemt uitdrukkelijk afstand van het uiterst suggestieve, misleidende en op belangrijke punten aantoonbaar onjuiste artikel. De titel van het artikel wekt, volledig ten onrechte, de indruk van onregelmatigheden bij de besteding van donaties, welke indruk in het artikel op geen enkele wijze ook maar aannemelijk wordt gemaakt.’

‘Misleidende kop artikel bedoeld om zo groot mogelijk lezerspubliek te bereiken’

‘Niets in het artikel rechtvaardigt een dergelijke titel, waardoor de conclusie gerechtvaardigd is dat de misleidende titel van het artikel uitsluitend is gebezigd met het oog op het bereiken van een zo groot mogelijk lezerspubliek.’

‘Ook de inhoud van het artikel staat bol van een misleidende voorstelling van zaken, feitelijke verdraaiingen en aantoonbare onjuistheden. In het hiernavolgende zal VSB, ter adstructie, een selectie van de verdraaiingen en onwaarheden bespreken.’

‘De journaliste stelt, bijvoorbeeld, dat de miljoenensteun belandt op de rekening van de ondernemersorganisatie Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), die met het geld in de hand ook de vaccinatiecampagne domineert. Met voormelde stelling wordt, geheel ten onrechte, de
indruk gewekt, dat VSB carte blanche heeft bij de besteding van de donaties uit Nederland dan wel dat VSB het geld zou misbruiken voor het uitoefenen van invloed op overheidsbeleid. Het tegendeel is echter waar.
Hoewel de journaliste hierover omstandig door VSB geïnformeerd is, verzwijgt zij in het artikel, dat de donaties uit Nederland in tranches ter beschikking worden gesteld aan VSB, de besteding van de middelen plaatsvindt onder auspiciën van het Surinaamse Rode Kruis, en iedere tranche pas aan de VSB ter beschikking wordt gesteld nadat de besteding van iedere daaraan voorafgaande tranche is verantwoord aan het Nederlandse Rode Kruis.’

De VSB schrijft in haar persbericht ook, dat de journaliste in haar artikel ook stelt, ‘volledig in strijd met de werkelijkheid, dat VSB zelf de inkomsten en uitgaven van het fonds controleert’. ‘Deze bewering is pertinent onjuist, gelet op de hiervoor uiteengezette en met de nodige waarborgen omklede wijze waarop de donaties uit Nederland ter beschikking worden gesteld aan VSB en door laatstgenoemde worden besteed.’

‘In het artikel wordt verder op zeer misleidende wijze gesteld, dat in Suriname de ziekenhuizen weinig zien van de euro’s uit Nederland. In tegenstelling tot voormelde verdraaiing van feiten heeft de VSB met het SU4SU-fonds honderden projecten met een totale waarde van circa EUR 6.5
miljoen uitgevoerd en is een groot deel van laatstgenoemd bedrag geïnvesteerd in de vergroting van de IC-capaciteit van ziekenhuizen en de aanschaf van ziekenhuisapparatuur. Deze investeringen zijn tot op de cent nauwkeurig verantwoord in de tot nu toe gepubliceerde verslagen en zal ook in de toekomstige verslagen terug te zien zijn.’

‘Sinds augustus 2020 tot en met 7 juli 2021 is er ruim Euro 1.1 miljoen uitgegeven uit de NL4SU middelen, die besteed zijn aan 202 producten en of projecten, die niet alleen ziekenhuisgerelateerd zijn, maar ook delen van het vaccinatieprogramma helpen dekken. Dankzij het door VSB beheerde SU4SU-fonds is sinds maart 2020 zorggedragen voor de aanschaf, het voorraadbeheer en de distributie, installatie en implementatie van in het kader van de Covid-19 zorg essentiële medische apparaten, persoonlijke beschermingsmiddelen, Xovid-19 tests, medische verbruiksartikelen en andere medische hulpmiddelen. Alle zaken zijn ingezet ten behoeve van de Covid-19 zorg in alle ziekenhuizen in Suriname (AZP, LH, DH, MMC, RZW, SVZ), gezondheidsdiensten (RGD, Medische Zending en BOG) en verschillende zorginstellingen (kindertehuizen, bejaardentehuizen, etc.).
Bovenop de aanschaf van bovenstaande medische apparatuur en verbruiksartikelen, heeft VSB met het SU4SU-fonds infrastructurele werken in de zorg gefinancierd en begeleid. Hierbij moet worden gedacht aan de ICU-afdelingen in het AZP; de gehele Covid-19 ICU infrastructuur in het
s’ Lands Hospitaal; zuurstofinstallaties in de diverse ziekenhuizen, zoals RZW, RKZ, s’ Lands Hospitaal en DH; ICT-infrastructuur van AZP, RGD en BOG sites t.b.v. swab units, laboratoria; en de implementatie of uitbreiding van vaccinatie sites.’

‘Tevens heeft VSB uit het SU4SU-fonds PPE aangeschaft en verstrekt aan andere essentiële diensten, zoals de controle en veiligheidsdiensten (politie en brandweer). In samenwerking met VWS NL en het ministerie van Volksgezondheid Suriname, heeft de VSB met de aanwending van
middelen uit het SU4SU-fonds ook de logistiek van de steunpakketten uit Nederland gecoördineerd. Verder heeft de VSB uit deze middelen ook zorggedragen voor het voorraadbeheer en de nationale distributie, installatie en implementatie van alle middelen verkregen uit deze
steunpakketten van NL.’

‘De zinsnede “Met het hulpgeld uit Nederland betaalt de VSB de nationale vaccinatiecampagne van de Surinaamse overheid” is eveneens misleidend. Het Nationaal Vaccinatie Plan van het ministerie van Volksgezondheid, waar de vaccinatiecampagne onderdeel van uitmaakt, heeft een budget van USD 16.000.000. Uit het SU4SU-fonds is slechts een fractie van voormeld
bedrag, te weten EUR 500.000, ter beschikking gesteld aan het ministerie van Volksgezondheid.
Met het bezigen van de zin “Het zorgvuldig uitgewerkte vaccinatieplan van de overheid verdwijnt naar de achtergrond” wordt, geheel ten onrechte, de indruk gewekt dat de VSB met de gelden uit het SU4SU-fonds overheidsbeleid zou dwarsbomen of beïnvloeden. Niets is echter minder waar. Noch SU4SU noch de personen genoemd in het artikel hebben enige bemoeienis gehad met het vaccinatiebeleid van de overheid, waarvan de uitvoering plaatsheeft (gehad) onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid.’

‘Het artikel vermeldt ook, dat dezelfde bedrijven die begin 2020 flink doneerden aan het SU4SU Covid-19 Support Fund van de VSB, in maart 2021 de eerste ‘Grote Vaccinatiedagen’ op het terrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Paramaribo organiseren. Volledig in strijd
met de waarheid wordt echter door de journaliste gesteld dat de onkosten van de hiervoor genoemde vaccinatiedagen zijn vergoed door de VSB, met NL4SU-gelden, terwijl de bij de voormelde activiteiten betrokken bedrijven deze kosten zelf hebben gedragen.
Het NCT is ingesteld door het ministerie van Volksgezondheid en is officieel belast met de uitvoering van het vaccinatieprogramma in Suriname. Het artikel stelt, volledig in strijd met de waarheid, dat een prominent lid van SU4SU leiding geeft aan het NCT. Ten overvloede benadrukt de VSB dat de accountant de financiële informatie in de tussentijdse rapportage van het SU4SU COVID-19 Support Fund over de periode maart 2020 tot en met 31
december 2020 heeft beoordeeld. Alle van materieel belang zijnde aspecten zijn meegenomen in het rapport, welke is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

‘De VSB keurt voormelde wijze van misleidende, suggestieve en op belangrijke onderdelen onjuiste verslaggeving van de journaliste, ten stelligste af. Een dergelijke niet-integere journalistiek schaadt het algemeen belang, aangezien de aantasting van de goede naam van bedrijven en individuen die daarvan het gevolg is, hen niet alleen ervan zal weerhouden vergelijkbare, uiterst noodzakelijke, inspanningen te plegen in de
toekomst, maar daarbovenop volstrekt onnodig afbreuk doet aan de bereidwilligheid van derden om goede doelen in Suriname te ondersteunen en zodoende de noden van Surinamers te lenigen.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: