‘Kort Geding leent zich niet voor een wetenschappelijke strijd met de Staat’

Karel Donk heeft het door hem op 1 juni ingediende Kort Geding tegen de Staat Suriname om de Covid-19/lockdown maatregelen te doen opschorten verloren. Het vonnis is maandag 5 juli schriftelijk bekendgemaakt, waarin onder andere de motivering van de Staat om de vordering van Donk af te wijzen.

Donk is van oordeel, dat de Staat onrechtmatig handelt tegen de bevolking. Daartoe voert hij aan: 

a) er is geen valide grondslag op basis waarvan de maatregelen ingevoerd en verplicht mogen worden; 

b) de maatregelen zijn gebaseerd op verkeerde uitgangspunten en indicaties; 

c) de PCR-testen op basis waarvan personen positief worden getest, data worden verzameld en maatregelen worden vastgesteld, zijn onbetrouwbaar; 

d) het gevaar van Covid-19 is zwaar overschat, omdat blijkens de beschikbare data wij vrijwel zeker te kampen hebben met de normale seizoensgriep; 

e) er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat de maatregelen effectief zijn in het tegengaan van de verspreiding van Covid-19 c.q. het verminderen van het aantal Covid-19 “positieven” en “doden”; 

f) de Staat veroorzaakt met de maatregelen enorme financiële-, materiële- en gezondheidsschade onder de bevolking, welke schade in bepaalde gevallen onherstelbaar en desastreus is; 

g) het is niet rechtvaardig om zo verregaand in te grijpen in de grondrechten van burgers met de maatregelen die niet werken. De maatregelen staan volgens Donk op gespannen voet met verschillende grondrechten zoals opgenomen in de Grondwet en internationale verdragen. 

Wetenschappelijke strijd

De Kantonrechter constateert, dat Donk in zijn zaak een wetenschappelijke strijd voert met de Staat over het al dan niet effectief en gerechtvaardigd zijn van de lockdownmaatregelen. Daar het Kort Geding zich niet leent voor een wetenschappelijke strijd of de door de Staat nog te handhaven lockdownmaatregelen al dan niet de juiste zijn voor het tegengaan of verminderen van Covid-19 besmettingen, gaat de Kantonrechter voorbij aan deze wetenschappelijke strijd, zo meldt het vonnis.

Onduidelijk of Donk schade ondervindt van de Covid-maatregelen

Waarover de Kantonrechter dient te oordelen is de beantwoording van de vraag welke schade Donk zelf ondervindt als gevolg van de nog van kracht zijnde lockdownmaatregelen, en of het gerechtvaardigd is om in het geval van Donk de nog van kracht zijnde lockdownmaatregelen te laten voortduren, waarbij van belang is de wijze van totstandkoming van het besluitvormingsproces over het voortduren van de lockdownmaatregelen. De Kantonrechter constateert dat Donk stelt dat de maatregelen enorme financiële-, immateriële- en gezondheidsschade aanricht onder de bevolking, doch heeft Donk nagelaten te stellen welke schade hij zelf hiervan ondervindt.

Donk: ‘Maatregelen hebben geen valide grondslag’

De Kantonrechter kan Donk ook niet volgen in zijn stelling, dat de maatregelen geen valide grondslag hebben, omdat deze zoals de Staat terecht opwerpt een wettelijke grondslag hebben. In dat licht voert de Staat gemotiveerd aan dat hij vanwege de covid-19 pandemie ingevolge artikel 23 juncto 72 van de Grondwet, ertoe is overgegaan tot het maken en afkondigen van de WUBU (Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand) en het uitvoeringsbesluit om de hoge besmettingsgraad van corona tegen te gaan en de samenleving te beschermen. De Kantonrechter is daarom voorbij gegaan aan de stelling van Donk. Daarbij neemt de Kantonrechter ook mee, dat uit de Memorie van Toelichting van de Wet Uitzonderingstoestand Covid-19 en WUBU valt af te leiden, dat de Staat bij de totstandkoming van het besluitvormingsproces van de te treffen maatregelen, is uitgegaan van het aantal Covid-19 besmettingen, de ter zake door de WHO gegeven richtlijnen heeft gevolgd en adviezen hierover heeft ingewonnen bij een team van deskundigen die deel uitmaken van het Outbreak Management Team in het kader van de strijd tegen Covid-19.

‘Geen wetenschappelijk bewijs dat lockdownmaatregel effectief is’

Donk beroept zich ter staving van zijn stelling dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat de lockdownmaatregelen effectief zijn in het tegengaan van de verspreiding van Covid-19 c.q. het verminderen van het aantal Covid-19 “positieven” en “doden”, op de visies die diverse wetenschappers/deskundigen hierover geven in diverse door hem aangehaalde wetenschappelijke publicaties en literatuur.

De Staat daarentegen betoogt, dat uit verschillende recentelijke wetenschappelijke publicaties juist blijkt dat de lockdown strategie behoort tot één van de public health interventies bij uitbraken van infectieziekten en deze maatregel of modificaties hiervan, vergezeld met andere public health interventies, met succes zijn toegepast in verschillende landen om de besmettingsgraden af te remmen.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: