Dossier Corona – 5 hete hangijzers

Nu vanwege de mails van Dr. Fauci de onderzoeken naar de zogenaamde lab-lek theorie in Wuhan strakker worden, wordt ook steeds duidelijker dat er ongeregeldheden hebben plaatsgevonden.  Niet alleen de ongeoorloofde financiering van verboden onderzoek, waaronder het genetisch manipuleren van voor de mens schadelijke virussen om deze besmettelijker te maken, wordt daarbij in vraag gesteld.  De VS Republikeinse Partij (GOP) riep het Congres  op om ook andere zaken diepgaand te onderzoeken.  Hieronder hete hangijzers als:

  1. Wat is de oorsprong van het virus en hoe dodelijk is het SARS-Cov 2 virus dan?
  2. Als er een dodelijk virus is, waarom versterken we niet gewoon de  eerstelijnszorg met beproefde middelen zoals we dat al decennia lang succesvol doen?
  3. Welke rol spelen de vaccinatie en de maatregelen werkelijk?
  4. Wat weten we op dit moment over de gevolgen van vaccinatie?
  5. Wat is de rol van de media en Big Tech?

Het zijn vragen die wereldwijd een rol spelen.  Met betrekking tot deel 1 van vraag 1 zullen we het onderzoek moeten afwachten.  Volgens Fox News zou manipulatie van het virus al zeker sinds 2014 en wellicht ook al vanaf 2002 aan de gang zijn. Het ging daarbij over onderzoek waarbij Coronavirussen die enkel op vleermuizen voorkomen genetisch bewerkt kunnen worden zodat ze ook schadelijk worden voor de mens.   Deel 2 van die vraag is sinds maart jl. duidelijk te beantwoorden. Volgens het rapport van maart jl. van John P.A. Ioannidis bedraagt het IFR (Infection Fatality Rate of sterftecijfer bij infectie) slechts 0,15%.  Dat is te vergelijken met een doorsnee griep en plaatst alvast grote vraagtekens bij alle beleidsmaatregelen en protocollen met betrekking tot dit virus. 

Ook over alle andere vragen bestaat er ondertussen goed cijfermateriaal en komt ook andere informatie beschikbaar naast die van de in opspraak zijnde WHO adviseur Dr. Fauci. Quasi elke regering heeft op dit kompas moeten varen. Noodgedwongen en te goeder trouw.  Als er echter nieuwe informatie beschikbaar komt, is het dan niet de nationale politieke verantwoordelijkheid om de maatregelen daar op af te stemmen?

Waarom onze overheid, en dan vooral minister Ramadhin, het grote dodelijke gevaar blijft aangeven laat zich raden. In een recent interview op Trishul  stelde de minister onomwonden dat in de toekomst niet-gevaccineerden de oorzaak zullen zijn van een nieuwe golf van besmettingen.  Een krasse en zeer onwetenschappelijke uitspraak omdat het duidelijk een virus is dat aan de oorzaak ligt.  Daarnaast is het een politiek zeer gevoelige uitspraak die, in het slechtste geval, kan worden geïnterpreteerd als het zaaien van polarisatie en aanzetten tot discriminatie binnen de Surinaamse samenleving. 

Vraag 2 zou echter nieuwe mogelijkheden voor Suriname kunnen openen.  In de media stelt Maureen van Dijk-Wijngaarde, onderdirecteur van de Medische Zending, Inheemsen en Marrons in Boven-Suriname aannemen dat het coronavirus geen nieuwe ziekte is en dat het kan worden verholpen met traditionele medicijnen.

Zou het niet verstandig zijn om de traditionele kennis van deze volkeren in beschouwing te nemen?  Al bij al kenden zij middelen tegen malaria en andere infectieziekten lang voordat de farmaceutische industrie hier patenten op nam.  Zo weten we al heel lang dat kinine (kwasibita) een voertuig is om zink in de celkern te krijgen en daar zorgt dat zink er voor dat het virus zich niet kan vermenigvuldigen.  Zink bevindt zich in vele voedingstoffen en in hoge mate in vis, pinda en banaan, het dieet van de binnenlandbewoner.  De kwasibita is slechts een onderdeel van het geneesmiddel. Dat is wetenschappelijk bekend.   Hydroxychloroquine  is kinine gekoppeld aan een molecuul chloor, waterstof en zuurstof zodat het geheel nog werkzamer wordt. Vermits de Franse legionairs dit wisten adviseerde legerarts Raoul Didier in februari 2020 al het toedienen van hydroxychloroquine  en zink in fase 1 van de ziekte.  Dus bij milde symptomen en in juiste doses.  Dit laatste werd in daaropvolgende WHO geïnitieerde onderzoeken niet gerespecteerd, al dan niet opzettelijk, en daardoor werd deze optie naar de prullenmand verwezen.   

Hoe moeilijk kan het voor MinVG / BOG zijn om de heer Cullimore en anderen ondersteuning te bieden om een dubbelblind onderzoek uit te voeren naar de effectiviteit van hun traditioneel geneesmiddel?  En hoe goedkoop zou dat zijn in vergelijking met de enorme tol die we nu betalen aan economische, sociale en culturele schade?

Zoals de GOP in zijn vraag aan het US Congres stelde, is er ook al meer dan voldoende informatie en cijfermateriaal dat aantoont dat een normale eerstelijnszorg met beproefde geneesmiddelen de hospitalisatie en sterfte met wel 80-85% kan terugdringen.  In het geval van Suriname met een tekort aan ziekenhuisbedden, zou je er mogen van uitgaan dat we die mogelijkheid met beide handen aanpakken.  India en Mexico tonen nu aan dat het goedkope Ivermectine de curve immens doet dalen.  Wat is er zo anders bij ons? Waarom doen we dit niet? Waarom wil de overheid alleen wachten op het zogenaamde vaccin?

Vraag 3 lijkt de tot op heden gangbare opvatting daarover, namelijk dat het de enige verlossing zou zijn, ook zwaar onder druk te zetten.  In de VS zijn er ondertussen 34 staten die alle maatregelen terzijde hebben geschoven. Met reden want de vergelijking van staten met en zonder lockdowns, beperkingen of verplichte maskers leverde geen verschillen op wat betreft de incidentie van infecties in de staten met strenge maatregelen, waaronder verplichte maskers buitenshuis. De curven waren volledig in overeenstemming, en de open staten presteerden zelfs beter .

In een interview stelt minister Ramadhin ook dat hij teleurgesteld is in het effect van de maatregelen, maar dat het aantal besmettingen straks gaat afnemen vanwege de vaccinaties.  Dit terwijl volgens hem slechts 25% een eerste en 5% van de totale bevolking een tweede prik heeft gekregen.  Evenwel had Karel Donk al tijdens zijn klacht tegen de overheid inzake lockdown-maatregelen een grafiek bijgevoegd die dit scenario al voorspelde.  Is Donk naast software ingenieur ook lukuman? Of spelen ook andere omstandigheden, zoals het weer, een grote rol op de toename en afname van de besmettingen?

In een heldere uiteenzetting verwerpt ook de statisticus Ir. F. Lahr de uitspraak van Minister van VWS Hugo de Jonge in de kamer: “Dat is de enige echte viruswaarheid is…vaccineren werkt” en stelt dat deze absoluut niet klopt. Met keiharde cijfers toont Lahr aan dat de afname van besmettingen en sterfte niet samenvallen met de perioden van vaccineren.  Integendeel, meestal is de dalende curve al ingezet voor de vaccinaties beginnen.  Verder onderbouwt hij met cijfers van het RIVM zelf dat de Coronabesmettingen de voorbij 10 jaren precies dezelfde trend vertonen en dat 2020 zelfs iets lichter schijnt dan de vorige 9 jaren.  Volgens deze cijfers zijn Corona, Influenza (griep) en Rhino (verkoudheid) seizoengebonden.  

En dat komt dan weer overeen met de eeuwenlange (wetenschappelijke) observaties van onze binnenlandbewoners die in hun kennissysteem aangeven dat oorzaken van ziekten als dengue seizoen- en weergebonden zijn, zoals de onderdirecteur van de MZ het stelt.  We moeten ons echter afvragen of we bij BOG en VG, met uitzondering van Ricky Stutgard, geen wetenschappers hebben die deze informatie kunnen lezen? Want dat zou ons miljoenen hebben kunnen doen besparen vanwege het vermijden van alle Coronamaatregelen. Net zoals Zweden en 34 staten in de  VS al hebben aangetoond.

En dan zijn er die zeer zorgwekkende berichten over landen waar de vaccinatie vergevorderd is en die meer aanzetten tot voorzichtigheid dan tot wild enthousiasme over de werking ervan.  Bloomberg Businessweek bracht op 27 mei al verslag uit van de situatie op de Seychellen waar maar liefst 64% van de bevolking alle 2 injecties heeft gekregen en waar sinds medio mei alle nieuwe gevallen van actieve besmetting precies onder de gevaccineerden valt. Ook Forbes meldde op 29 mei dat de COVID-19-‘besmettingen’ blijven toenemen in Uruguay, Chili, Bahrein en de Maldiven ondanks dat een groot deel van de bevolking gevaccineerd is.   Net zoals het NOS Journaal van 5 juni 2021 verslag gaf van het fors stijgende aantal coronabesmettingen bij de Britten.

We hebben natuurlijk de vaccinaties moeten afwachten voor we dit konden opmerken.  Voorheen beschikten we enkel over de beweringen van de producenten van de injecties.  En volgens hen is er alvast geen vuiltje aan de lucht.  Vandaar dat Bloomberg Businessweek in zijn opening over de Seychellen stelde dat het aantal gevallen in ’s werelds meest gevaccineerde naties toeneemt, wat onderzoekers dwingt indringend onderzoek te voeren naar verkeerde informatie inzake de effectiviteit van de prikken.  En dat gebeurt dus ook.

Sterker nog, de vaccins kunnen mogelijk zelfs zorgen voor een veel ernstiger verloop van ziekte. In een uitgebreid rapport in de International Journal of Clinical Practice waarschuwden de onderzoekers: “COVID-19 vaccins die zijn ontworpen om neutraliserende antilichamen op te wekken, kunnen de ontvangers van het vaccin overgevoeliger maken voor ernstigere ziekten dan wanneer zij niet waren gevaccineerd…. zij kunnen de COVID-19 ziekte verergeren via antilichaam-afhankelijke versterking (ADE)”

Als dit klopt zal minister Ramadhin zijn ongelukkige uitspraak over niet-gevaccineerden als bron van mogelijk besmetting sterk moeten bijstellen.  Net als Ruben Del Prado  die dit zelfs via zijn FB verkondigt.  Maar het verklaart ook meteen waarom na vaccinatie de MOHANA regels moeten blijven gelden.  Want gevaccineerden zijn dan eigenlijk vatbaarder en besmettelijker dan de niet-gevaccineerden.  

Dus als de injecties niet meteen de oorzaak zijn van het dalende aantal besmettingen, noch de andere maatregelen, komt vraag 4 aan de orde.  Daarover is er ontzettend veel ruis in de samenleving.  Zowel vanwege de overheid en de sociale media, maar evenzeer vanwege de internationale organisaties als PAHO-WHO die een totalitaire houding aannemen en maatregelen opdringen.  Sommige zaken weten we met zekerheid, bijvoorbeeld dat de injecties zijn nog in experimenteel stadium zijn.

Wellicht daarom besloot de The Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd om de Britse Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) de COVID-19 vaccins onveilig te verklaren voor gebruik bij mensen.  Hun rapport concludeert: “De MHRA heeft nu meer dan genoeg bewijsmateriaal over het Yellow Card systeem om de COVID-19 vaccins onveilig te verklaren voor gebruik bij mensen. Er moeten voorbereidingen worden getroffen om de humanitaire inspanningen op te voeren om degenen die schade hebben geleden door de COVID-19-vaccins bij te staan en om te anticiperen op de middellange- tot langetermijneffecten en deze te verbeteren. Aangezien het mechanisme voor schade door de vaccins vergelijkbaar lijkt met dat van COVID-19 zelf, houdt dit in dat een beroep moet worden gedaan op talrijke internationale artsen en wetenschappers met deskundigheid op het gebied van de succesvolle behandeling van COVID-19.

Er zijn ten minste 3 dringende vragen die door de MHRA moeten worden beantwoord:

  1. Hoeveel mensen zijn er overleden binnen 28 dagen na vaccinatie?
  2. Hoeveel mensen zijn binnen 28 dagen na vaccinatie in het ziekenhuis opgenomen?
  3. Hoeveel mensen zijn invalide geworden door de vaccinatie?

Dat de problemen met deze injectie veel hoger liggen dan bij traditionele vaccins, zal en kan niemand ontkennen.  De overheidsites van VAERS en MHRA, melden dat er vele sterfgevallen en vele ernstige afwijkingen voorkomen volgend op de injecties.  Dit schijnt helaas slechts een tipje van de ijsberg te zijn.  In een 3 uur durend interview met Brett Weinstein geeft niemand minder dan de uitvinder van het mRNA vaccin Dr. Robert Malone aan dat de situatie bij FDA – VAERS gewoonweg chaotisch is en het bijhouden van de meldingen niet functioneert.  We kennen de echte cijfers niet, stelt hij.  Het complete interview is helaas van YouTube verwijderd.  Maar dat is weer stof voor vraag 5.

We hebben mondiaal gezien al meer dan een jaar op het kompas van deze club moeten varen en nu pas komt een netwerk en plan achter deze pandemie in zicht.  De nieuwe hete hangijzers kunnen niet langer door Dr. Fauci alleen worden beantwoord.  De producenten van de injecties hebben zich echter goed ingedekt tegen hun onverantwoorde acties en eventueel falen.  Zij zijn immers op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van hun product.  De wet staat in deze aan hun kant…

Hoe dan ook.  Onze politieke vertegenwoordiging  zal moeten kiezen om al dan niet het spel van deze neoliberale en neoconservatieve club mee te spelen.  Zullen we na het verkopen van al onze minerale, plantaardige en dierlijke grondstoffen nu ook onze mensen als grondstof aanbieden?  Per slot van rekening heeft dit op winstbejag gerichte denken al decennia geleden de mens tot louter Human Resources gedegradeerd.

Jef Crab

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: