Vereniging Arya Dewaker staat stil bij 148 jaar Hindostaanse immigratie

‘Na de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 in Suriname, nam de behoefte aan nieuwe arbeidskrachten op de plantages toe. Op 4 juni 1873 arriveerde de eerste lichting Hindostaanse contractarbeiders met het zeilschip de “Lalla Rookh” in suriname. De volgende dag, 5 juni 1873, werden zij ontscheept te Fort Nieuw-Amsterdam. Daarom wordt deze datum aangehouden voor de viering en herdenking van deze immigratie. 

Alhoewel de “ Lalla Rookh” slechts deze ene reis naar Suriname heeft gemaakt, is het toch het icoon geworden van de Hindostaanse immigratie. Hierna zijn er nog 63 zeetransporten geweest met verschillende zeilschepen eerst  en daarna met stoomschepen, zoals de Elbe, Rhine, Ganges, Sutlej en de Indus. De reis per zeilschip duurde ongeveer drie maanden en met een stoomschip ongeveer één maand. De contractanten zelf hadden geen flauw idee van de afstand tussen India en Suriname. De schepen voeren vanuit Calcutta voorbij Afrika langs Kaap de Goede Hoop naar Zuid-Amerika en vaak beschreven de contractanten deze lange reis als zeven zeeën te hebben doorkruist ( saat samundar paar).

Hoewel er werd gezorgd voor ontspanning aan boord middels zang, muziek en spelletjes was de maandenlange reis voor velen een traumatische belevenis. Gedurende de reis werden de onderlinge banden veel nauwer en onderlinge verschillen steeds vager. Ze beschouwden elkaar als “Jahaadji-Bhai” en “Jahaadji-Bahin” (scheepsbroeder en –zuster). Deze band bleef nog lang voortbestaan in suriname door elkaar steeds op te zoeken en bij te staan waar nodig. Ze werden een soort familie van elkaar, daar velen als enkelingen waren gekomen en  dus geen eigen familie hadden hier.

Een zwaar leven onder minimale leefomstandigheden, door noeste arbeid, een spaarzame leefstijl, door het brengen van grote offers en door scholing van hun nazaten, hebben de Hindostaanse immigranten het fundament gelegd voor de hedendaagse Surinaamse samenleving, waarin de nakomelingen een onmiskenbare plaats hebben weten te verwerven op sociaal, maatschappelijk, cultureel, religieus, economisch, intellectueel en politiek vlak. Dit alles overigens met behoud van de eigen identiteit dankzij de waardevolle nalatenschap van hun voorouders: hun eigen specifieke “Bhes” ( klederdracht), “Bhojan”( gerechten) en “Bhajan” (zang).

Op deze dag, 5 juni 2021, herdenken wij tevens de Wereldmilieudag welke door de United Nations Environment Programme ( UNEP) van de VN is ingesteld sinds 1974 om overheden, bedrijven en individuen bewust te maken van de hedendaagse milieuproblemen. Vanwege de moderne wetenschap en technologie brengt  de mens op tal van manieren en op ongekende schaal schade toe aan zijn leefomgeving. Aangezien dit wereldwijd invloed heeft op het menselijk welzijn en op de economische ontwikkeling, is bescherming en herstel van deze leefomgeving van eminent belang. Wereldmilieudag is speciaal ingesteld om de bewustwording daartoe te vergroten en doet de UNEP een oproep tot behoud en bescherming van het milieu.

De Satya Sanatan Waidiek Dharma (het Wedische geloof) draagt van oudsher de bescherming en het behoud van de natuur hoog in het vaandel en beschouwt de aarde als moeder (Dharti-mata) en de atmosfeer als de vader van alle levende wezens. De natuur wordt als heilig beschouwd waarmee  

behoedzaam en met liefde en zorg moet worden omgegaan. Rust in de natuur en in de atmosfeer leidt tot vrede en gelukzaligheid, terwijl ontwrichting daarvan leidt tot onrust, pijn en leed. In de Yajurveda (36-17) is er een speciaal vredesgebed voor rust en vrede (shanti) alom:

“Aum Dyauh shaantir, Antarikshagwam shaantih, Prithiwi shaantir, Aapah shaantir,

          Aushadhayah shaantih, Wanaspatayah shaantih, Wishwe Dewaah shaantih,

          Brahma shaantih, Sarwagwam shaantih, shaanti Rewa shaanti Saamaa,

          Shaanti Redhi, Aum Shantih, shaantih, shaantih Aum.”

Betekenis: Aum, beschermer der mensheid, bevrijdt de hemelen, de ruimten, de aarde, 

                  de     wateren, de geneeskrachrige kruiden, planten en een ieder van alle kwaad.

                  Moge de kennis Gods en van de Ved strekken tot voordeel van de mensheid.

                  Schenk ons ware geluk en vrede.

De Arische vereniging Arya Diwaker feliciteert de totale Surinaamse gemeenschap met de herdenking van zowel 148 jaar Hindostaanse Immigratie als met de herdenking van Wereld Milieudag op a.s. 5 juni 2021.

Namens : het Hoofdbestuur en de Mediacommissie van de vereniging Arya Dewaker.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: