Suriname heeft nu een Administratief Beroepsinstituut ter advisering president

Santokhi installeert ook een Nationale Veiligheidscommissie

President Chandrikapersad Santokhi heeft vrijdag 7 mei het Administratief Beroepsinstituut ter advisering van de president ingesteld en een Nationale Veiligheidscommissie geïnstalleerd. 

De voorlichtingsdienst van de regering meldt, dat in het kader van de staats- en bestuursrechtelijke rechtsbescherming, elke persoon op het grondgebied van Suriname, het recht heeft om in administratief beroep te gaan bij de president. Als gevolg hiervan is het noodzakelijk gebleken, dat de president als administratieve beroepsinstantie over een eigen ambtelijk apparaat beschikt, dat de afdoening van dergelijke beroepen kan voorbereiden. Onder andere biedt de Personeelswet aan ambtenaren de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de president ter zake hun rakende besluiten door een departementsleiding c.q. een minister. Er zijn ook andere bijzondere wetten die een dergelijke mogelijkheid van beroep c.q. beklag bij de president bieden aan burgers. 

President Santokhi benadrukt dat de overheid een scala aan instrumenten en bevoegdheden ter beschikking heeft om dit algemeen belang te kunnen dienen, waaronder het nemen van besluiten. ‘Deze besluiten kunnen een directe invloed hebben op de rechtspositie, maar ook op het welzijn van een burger van ons land. Daarom is het van belang, dat in het kader van de democratische rechtsstaat, burgers voor zichzelf kunnen opkomen, wanneer zij van mening zijn dat zij in hun rechten zijn aangetast.’

Met de instelling van dit instituut wordt zorggedragen dat de beklag-, beroep en verzoekschriften op een efficiënte wijze worden behandeld en afgehandeld binnen de administratie. Tevens verschaft dit snel rechtszekerheid aan belanghebbenden. ‘Hiermee wordt invulling gegeven aan onze uitgangspunten van behoorlijk bestuur en transparantie, alsmede het waarborgen van een snelle en effectieve administratieve procedure, waarbij ook de onafhankelijkheid van deze procedure verder met waarborgen wordt omkleed.’

Het instituut staat onder voorzitterschap van directeur Bestuur en Administratieve Aangelegenheden van het Kabinet van de President, Adjaykoemar Moensi. Dit instituut biedt houvast binnen het stelsel van rechtsbescherming, tegen besluiten van bestuursorganen. De personen die zitting hebben in dit instituut, bezitten ruime ervaring en expertise binnen het werkdomein van dit instituut: dhr. A. Moensi, dhr. S. Lakhisaran, dhr. Van der San, dhr. P. Baldew, mevr. D. Karijadrana,  mevr. M. Srihar Doobe, mevr. P. Meulenhof, mr. S Troon, mevr. I. Jardim.

President Santokhi installeert Nationale Veiligheidscommissie

President Chandrikapersad Santokhi heeft vrijdag 7 mei, naast de veiligheidsraad die bestaat, een ‘Nationale Veiligheidscommissie’ geïnstalleerd. Het staatshoofd is voorzitter van de commissie en vicepresident Ronnie Brunswijk ondervoorzitter. 

De president is constitutioneel primair verantwoordelijk voor de bescherming van de soevereiniteit en de binnenlandse veiligheid van Suriname. President Santokhi benadrukt dat in het belang van het handhaven van de veiligheid en stabiliteit van het land, het van belang is dat het land adequaat, snel en effectief kan reageren op interne en externe dreigingen tegen de soevereiniteit. Ter uitoefening van deze verantwoordelijkheid heeft de regeringsleider gemeend om een Nationale Veiligheidscommissie in te stellen. 

De taak van de Veiligheidscommissie is om ondersteunend en adviserend op te treden in het uitoefenen van deze verantwoordelijkheid. ‘Uw primaire verantwoordelijkheid is, daarom het ondersteunen van de president in het handhaven van de nationale veiligheid en vrede; het bewaren van de eenheid in ons land en; het beschermen van de fundamentele beginselen van democratie en rechtsstaat’, sprak de president.

De Nationale Veiligheidscommissie moet onder leiding van de president elke dreigende inbreuk op deze beginselen of elk dreigend geschil, dat kan leiden tot inbreuk op deze beginselen, onderzoeken en hiertoe de noodzakelijke maatregelen ter mitigeren van deze dreigingen, adviseren aan de president. Het uitgangspunt is middels gecoördineerd overleg, een vreedzame oplossing van deze dreigingen te realiseren. 

error: Kopiëren mag niet!