‘KMO’s kunnen met Intellectuele Eigendomsrechten sterkere bedrijven opzetten’

Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s) staan dit jaar tijdens de viering van Werelddag van de Intellectuele Eigendom op maandag 26 april centraal en daarom heeft de Directeur-Generaal van de WIPO (Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom), Daren Tang, hen omschreven als de ‘onbezongen helden’ van de wereldeconomie en een motor voor groei in een post-pandemische wereld, zo bericht het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. 

Het herdenken van Word IP day moet ook bijdragen aan het creëren van bewustwording over de verschillende vormen van Intellectuele Eigendom (IE). IE slaat op alle ‘voortbrengselen van de geest’. Het omvat zowel literaire en artistieke eigendom als industriële eigendom. De Intellectuele Eigendomsrechten geven de houder ervan een tijdelijk exclusief exploitatierecht, geldend voor een bepaald territorium.

In Suriname is het Bureau Intellectuele Eigendom (BIE) als Onderdirectoraat van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, belast met de uitvoering van taken betreffende de IE. Op dit moment worden er bij het Bureau echter alléén handelsmerken geregistreerd.

Ter stimulering en verbetering van ondernemerschap, innovatie en creativiteit is het BIE doende een Ontwerpwet Industriële Eigendom samen te stellen. Inmiddels is in Suriname per 10 september 2020 de Akte van Genève van 2 juli 1999 bij de Overeenkomst van ’s-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid (Akte van Genève) in werking getreden.

Middels vaststelling van wetgeving IE regarderende, zal een wezenlijke bijdrage geleverd worden bij het faciliteren van ‘the ease of doing business’ in Suriname, ondersteunen en beschermen van de creatieve industrie, reguleren van het beleid op intellectuele eigendom, ondersteunen van KMO’s en promoten van Surinaamse producten. Het zijn randvoorwaarden voor het aantrekken van nieuwe investeerders, waarbij het noodzakelijk is dat Intellectuele Eigendomsrechten, met name voor wat de bescherming van handelsmerken, geografische indicaties, modellen en tekeningen en ook het beschermen van patenten in Suriname, wettelijk goed geregeld zijn.

luitende wetsproducten zijn van eminent belang voor het ministerie en de gehele samenleving, gezien de begroting en strategische beleidsdoelen van de regering en het ministerie waarop voornoemde wetsproducten zijn gebaseerd.

error: Kopiëren mag niet!