Mr. Bissessur verduidelijkt gang van zaken rond verwijdering New Surfin NV uit KKF Handelsregister

Mr. P.P.G. Bissessur van Bissessur & Co. NV reageert, ter voorkoming van misverstanden, met een nadere toelichting op de brief van 19 april van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) aan de voorzitter van De Nationale Assemblee, Marinus Bee, inzake de doorhaling van New Surfin NV in het Handelsregister van de KKF. 

Volgens Bissessur heeft zijn bedrijf op 12 maart van dit jaar een brief gericht aan de KKF-secretaris met het verzoek om de inschrijving van New Surfin NV door te halen, omdat de oprichting van die NV van rechtswege nietig is. Hierop werd twee weken later door de KKF gereageerd en gesteld dat belanghebbende naar de Handelsregistercommissie moet.

Bissessur stelt echter, dat de Handelsregistercommissie toezicht houdt  op het handelsregister. 

‘Uitsluitend indien de KKF weigert of nalaat om tot doorhaling, aanvulling of wijziging over te gaan, kan een belanghebbende op grond van artikel 20 lid 2 van de Handelsregisterwet zich wenden tot de Handelsregistercommissie. Indien de belanghebbende, zonder eerst de KKF te hebben benaderd, zich rechtstreeks zou wenden tot de Handelsregistercommissie, dan zou dat (moeten) leiden tot het niet-ontvankelijk verklaren van het verzoek door de Handelsregistercommissie. Dat een belanghebbende eerst een verzoek omtrent een verzoek tot doorhaling, aanvulling of wijziging van een inschrijving aan de KKF dient te richten, voordat de belanghebbende zich rechtstreeks kan wenden tot de Handelsregistercommissie, is ook bevestigd in de uitspraak van het Hof van Justitie d.d. 15 mei 2015 (GR-14912; SRU-HVJ-2015-19).’

In zijn reactie op de brief van 19 april van de KKF stelt Bissessur, dat  een belanghebbende de KKF dient te verzoeken om tot doorhaling van een inschrijving over te gaan. Voor de inschrijving van Surfin heeft Bissessur & Co NV dat namens belanghebbende gedaan bij schrijven van 12 maart 2021. ‘Dan dient de KKF op dat verzoek een besluit te nemen omtrent het inwilligen of weigeren van het verzoek. De KKF heeft echter bij haar schrijven d.d. 26 maart 2021 nagelaten een besluit te nemen. De KKF verwijst belanghebbende rechtstreeks naar de Handelsregistercommissie, zonder daarbij te vermelden dat de weg naar de Handelsregistercommissie slechts openstaat indien de KKF weigert of nalaat om tot doorhaling, aanvulling of wijziging over te gaan, terwijl dat duidelijk in artikel 20 lid 2 van de Handelsregisterwet staat vermeld’, aldus Bissessur.

Bissessur komt dan ook tot de slotsom, dat de brief van de KKF van een onvoldoende begrip getuigd van de verplicht voorgeschreven procedure van artikel 20 lid 2 van de Handelsregisterwet. ‘Namens belanghebbende hebben wij de KKF reeds aangeschreven dat diens reactie van 26 maart 2021 wordt beschouwd als een ‘nalaten’ om tot doorhaling over te gaan. Daarom staat nu de weg open voor belanghebbende om zich op grond van artikel 20 lid 2 van de Handelsregisterwet bij verzoekschrift te wenden tot de Handelsregistercommissie. Wij hebben derhalve tegelijkertijd namens belanghebbende dit verzoekschrift ingediend bij de Handelsregistercommissie. Daarmee is het nu aan de Handelsregistercommissie om een besluit ter zake te nemen.’

‘Ik besluit met de opmerking dat het zeker niet de bedoeling is om de KKF advers te bejegenen, maar vooral om de samenleving op objectieve en constructieve wijze inzicht in deze materie te verschaffen’, aldus Bissessur.

error: Kopiëren mag niet!