Is verkeersfatsoen zoek?

De laatste verkeersontwikkelingen in acht nemend, kan worden gesteld, dat de openbare orde en rust niet meer is gewaarborgd, de justitiële organisatie is drastisch aan reorganisatie toe. De beheersing van de verkeerscontrole is verzand in een situatie, waarin er heel weinig sancties worden getroffen. Een integrale aanpak ontbreekt, van een reflectie is er weinig sprake en multidisciplinaire  acties, die  ten goede moeten worden ondernomen, ontbreken totaal.

Het roekeloos rijden, soms zonder een geldig rijbewijs, vaak onder invloed van alcohol rijden, onnodig claxonneren, brom- en motorvoertuigen zonder geluidsdemper, rijden met hoge snelheid en donker getinte ruiten; als ook met keiharde muziek aan en vooral het negeren van zebrapaden, kunnen met recht worden toegeschreven aan  het disfunctioneren van bepaalde politionele instanties en het slecht handhaven van wet- en regelgeving.

Het is zeer opmerkelijk dat er weinig gehandeld/ingegrepen wordt zijdens de politie.  Bij- en omscholing van de zonen van Hermandad is daarom zonder meer een dringend vereiste. Bovendien is het onvoorstelbaar, dat het alarmnummer 115 niet optimaal functioneert. Als er gevallen van eventuele overtredingen worden doorgegeven, wordt soms laconiek gehandeld. Men durft gewoonweg tegen bepaalde personen of in bepaalde zgn. getto wijken niet op te treden; vooral als het gaat om overtredingen van de Covid-19 maatregelen.

De toegevoegde waarde van bovenbedoelde en andere betrokken instanties moet verder geïntensiveerd worden, het personeel dient beter om te gaan met signalen van burgers en steeds meer efficiënter te werk te gaan. Anderzijds moet ook worden opgemerkt, dat het politiekorps en  administratief personeel meer baanzekerheid moeten krijgen en dat hun rechtspositie beter moet worden geregeld; zo kunnen zij hun werk beter en gemotiveerd verrichten.

Kortom:  het is een dringend vereiste dat iedereen zich aan de voorgeschreven regels dient te houden.  Reactivering en aanscherping van een aantal bestaande wetten, die erg verouderd en achterhaald zijn, dienen zo spoedig als mogelijk aangepakt te worden. Er mag geenszins sprake zijn van ad-hoc maatregelen, er moet strak gestuurd worden op  vastomlijnde regels en dringende  zaken moeten beleidsmatig worden aangepakt.  Er is een immense taak weggelegd voor DNA leden,  teneinde de nodige aandacht te vragen aan de minister van Justitie en Politie, mr. Kenneth Amoksi en hem zo nodig ter verantwoording te roepen over zijn beleid op het gebied van de verkeerscriminaliteit, verkeersovertredingen, de verharde criminaliteit, geluidshinder en – overlast.

Openbare orde en rust zijn dringend geboden en moeten zonder meer bewaard blijven.

Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!