SoZaVo evalueert pilotproject Kinderbeschermingsnetwerk

Een evaluatiebijeenkomst van het pilotproject ‘Case Management- en doorverwijssysteem Integraal Kinderbeschermingsnetwerk in Suriname’

(IKBeN) werd afgelopen vrijdag gehouden in het Courtyard Marriott hotel aan de Anton Dragtenweg. Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo ), de technische commissie ‘TC- IKBeN’ en Unicef zijn belast met dit project, terwijl SoZaVo trekker van het project is, zo bericht dat ministerie maandag 15 maart. 

Onder de aanwezigen waren, ondere andere Assembleevoorzitter Marinus Bee, minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, de vertegenwoordiger van UNICEF voor Guyana en Suriname Nicolas Charles Pron, program manager van de UNICEF Patrick Matala en directieleden van de vakministeries.

Het IKBeN heeft als doel om de samenwerking tussen de verschillende diensten binnen de overheid en het maatschappelijk middenveld, te bevorderen, waardoor de bescherming en hulpverlening van kinderen in nood- of crisissituaties, wordt verbeterd.

SoZaVo-minister Uraiqit Ramsaran zei, dat elk land in de wereld een doorverwijssysteem moet hebben. Het is volgens hem zelfs een noodzaak. Hij gaf aan dat Suriname over één beschikt, maar dat die moest worden aangepast aan de huidige situatie en dat werd gedaan door de Technische Commissie-IKBeN en een consultant. ‘Wij als ministers en directie moeten ervoor zorgdragen dat dit systeem werkt in de praktijk. hiervoor moeten alle neuzen in een richting wijzen. De geconstateerde knelpunten moeten gezamenlijk en in goed overleg met elkaar opgelost worden’, aldus Ramsaran. 

Het ministerie van SoZaVo heeft zich vanaf 1993 consequent gericht op de doelgroep van 0-17 jaar. Daarnaast is het ministerie ook verantwoordelijk voor de monitoring van de uitvoering van het VN-Verdrag inzake Rechten van het Kind.

De directrice van het directoraat Sociale Zaken, Melitia Sentelia, zei dat het ministerie volgens haar taakstelling onder andere belast is met de zorg voor het algemeen welzijn in het bijzonder de sociaal-maatschappelijke zorg van onder andere de jeugd. 

‘Uit eigen onderzoek is gebleken, dat een hoog percentage van onze kinderen één of meerdere vormen van geweld heeft meegemaakt’, aldus Sentelia. Uit statistieken van 2018 blijkt, dat 86% van de jeugd in de kustvlakte weleens een vorm van geweld meemaakt en in het binnenland is dit 92%.

De TC-IKBeN werd officieel op 20 november 2017 ingesteld en in februari 2018 werden de leden van de Technische Commissie benoemd. Deze commissie bestond uit vertegenwoordigers van de ministeries van SoZaVo, Justitie en Politie, Onderwijs Wetenschap en Cultuur, UNICEF en non-gouvernementele organisaties.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: