Domoren en sufferds

Gezien de ontwikkelingen welke zich thans voltrekken binnen het Surinaamse politieke firmament, meegenomen de sociaal maatschappelijk gelieerde onderbuik gevoelens, zullen wij schijnbaar geen fleurige toekomst tegemoet treden. Het lijkt erop alsof de geschiedenis van de jaren ’70 zich deels herhaald. Er is sprake van een rassenhaat sentiment, gepleegde corruptieve handelingen, maar ook schijnbare flirt partijen tussen politieke toppers die eerder het electoraat tegen elkaar hebben uitgespeeld. Kunt u zich de liederen van Eugene Ramdin: “Tjepreha” en Hendrik Chedie: “Ef w.w. no bin de” van de jaren ’70 nog heugen? Het laatst genoemde was op een single vastgelegd met een hoes waarop onder andere Surinaamse schonen uit verscheidene etnische groepen in hun culturele kledij poseerden. De huidige regering op wie veel hoop en vertrouwen is gesteld blijkt in de praktijk niet alzodanig te werken naar het bewerkstelligen van wat tijdens de verkiezingscampagne is beloofd. Wij merken nog steeds nepotisme de kop opsteken. Hierbij worden “friends & family” exceptioneel begaafd uitgebeeld, dat bij de toehoorder allicht een minderwaardigheidsgevoel ontstaat. Toch blijken deze “intelligente geesten” kapitale blunders te begaan! Zelfs aantoonbare “ongeletterden” en criminele karakters worden in eerbare functies met uitzonderlijke honoraria benoemd. Allerhande foefjes worden toegepast om zich te verheerlijken terwijl het electoraat de financiële klappen moet incasseren. Het volk wordt steeds gedwongen om de buikriem strakker aan te trekken, terwijl de beleidsmakers een haaks daarop traject bewandelen. Tergend is vooral dat veel erop wijst dat de hoofdverantwoordelijken van het gevoerde wanbeleid van de afgelopen 10 jaren, in bescherming worden genomen. Is het echt waar dat de voortvluchtige gewezen minister van financiën, door “onze intelligence” niet is te vinden? Kunnen wij dan de “tent” sluiten, daar strak de onderwereld ons land overneemt zonder dat “onze intelligence er reuk” van krijgt? Spreken de aantallen “nachtbraken” tussen de top van de huidige en gewezen coalitie, en de vage en arglistig klinkende verklaringen boekdelen? Irritant wordt ook het “utopische bromtidjari gekletst”. Hoe meer die intentie wordt aangestipt, des te meer het racisme blijkt te worden aangewakkerd. Wij zien toch in de praktijk dat het gaat om een door “lemtjiwisi overwoekerde tuin”? We merken niet alleen op “social media”, maar ook op werkplekken, binnen onderwijs- sportorganisaties en andere fora onze “etnische discriminatie gave”. Wij hebben toch laatstleden gemerkt hoe de woorden van een professor van hindoestaanse afkomst op venijnige wijze uit hun context werden gehaald, om daarna gemene conclusies aan te verbinden. Het is jammer dat zelfs figuren die een goede opleiding hebben genoten niet in staat blijken hun karakter in een eerbare wijze te doen veranderen. Hun etnische discriminatie drift blijkt hun humane opstellingscompetentie te overstijgen. Onbegrijpelijk is dat de professor van hindoestaanse afkomst zich laat verleiden om zijn excuses aan te bieden voor iets dat hij niet heeft gedaan. Er is absoluut geen rede aanwezig om enige verontschuldiging aan te bieden, daar hij niets verkeerd heeft gezegd of enige belediging heeft geuit, doch zijn waarneming naar voren heeft gebracht. Als men niet eens is met zijn stelling, dan kan dat altijd worden getoetst en krijgt men antwoord op een gestelde hypothese! Waarom moet de “koeli” zich menigmaal nederig opstellen en onterecht de offers brengen? Hierdoor werken zij er zelf aan dat zij qua opstelling een minderwaardige positie blijvend innemen. Hiermede geven zij een ernstige deuk aan het imago van de groep hindoestanen, die met opgeheven hoofd wel heeft afgedwongen om te worden behandeld als gelijkwaardig kind van “mama Sranan”. Deze bangerikken moeten nu ophouden om het gelijkwaardige recht op een eerbare behandeling en –aandeel, van alle voorkomende etniciteiten binnen onze Surinaamse samenleving aan te tasten! Het is de verantwoordelijkheid van elke rechtgeaarde “Sranan pikien” om hierop toe te zien? Capabele, onbevreesde en oprechte landgenoten dienen hun verantwoordelijkheid te tonen! “Bhoetjars en bhaklols” (domoren en sufferds) kunnen noch voor “barakat” noch voor een behoorlijk bestaan van een volk zorgdragen!                                                                                                                                  

P.s De kwade geesten die aan dit stuk en de scribent een racistisch plakkaat willen opplakken, worden uitgenodigd de doopceel van deze hindoestaanse scribent te lichten. Dan zal duidelijk worden: binnen welke etnische groep hij voornamelijk is opgegroeid en nog hechte vriendschapsbanden onderhoud; tussen welke etnische groep hij zich het meest bevindt; van welke etnische groep de schoonheden zijn, naar wie zijn voorkeur uitgaat; voor welke etnische groep hij heeft gekozen om zijn nageslacht te bestendigen. Aan alle oprechte medeburgers de opdracht een “one Sranan love” gedachte uit te dragen!                                                                                                                                                                          

Frits Lalay 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: