Nederlandse ministerie van BuZa gebruikt al jarenlang verkeerde kaart Suriname

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) gebruikt al jaren een verkeerde kaart van Suriname op onder andere de internetpagina met reisadvies voor Suriname (https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/suriname/reizen/reisadvies). De kaart die wordt gebruikt laat het Tigri-gebied buiten beschouwing.

Maar, een rondje googelen laat zien, dat het Nederlandse ministerie niet de enige instantie is die de verkeerde kaart hanteert. Wie ‘map Suriname’ googelt ziet een reeks verkeerde kaarten verschijnen, onder andere op de bekende website Lonely Planet (https://www.lonelyplanet.com/maps/south-america/suriname/). 

Het is opmerkelijk dat de Nederlandse regering een incorrecte kaart van Suriname hanteert. Immers, op 25 november 1975 schreef toenmalig minister-president van Nederland, Joop den Uyl, aan minister Henck Arron een uitgebreide brief over vaststelling van de grenzen van Suriname. Zo schreef Den Uyl onder andere:

‘De westgrens wordt gevormd door de laagwaterlijn op de linkeroever van de Corantijn, van oorsprong tot monding. De grens loopt daardoor vanaf een nader te bepalen punt op de zuid-grens naar de oorsprong van de Boven-Corantijn, vervolgens vanaf deze oorsprong langs de laagwaterlijn op de linkeroever van de Boven-Corantijn en de Corantijn tot het punt waar de oeverlijn in de kustlijn overgaat en vanaf dit punt langs een lijn met een richting 10 graden oost van het Ware Noorden door de territoriale zee, onverminderd de rechten welke krachtens internationaal recht aan de souvereine Republiek Suriname als kuststaat toekomen in het door de voortzetting van deze lijn begrensde gedeelte van het zeegebied.

De noordgrens wordt bepaald door de basislijn vanwaar de breedte van de territoriale zee wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van het internationale recht, onverminderd de rechten welke krachtens internationaal recht aan de souvereine Republiek Suriname als kuststaat in het zeegebied daarbuiten toekomen.

Het Koninkrijk beschouwt de bij de onafhankelijkwording van Suriname geldende verdragen, welke deze grenzen vastleggen, als geldige vaststelling van de daarbij geregelde grenzen.

Volgens algemeen aanvaarde regels van het volkenrecht verkrijgt de Republiek Suriname de rechten die het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot deze grenzen aan deze verdragen kan ontlenen en gaan de terzake geldende verplichtingen over op de Republiek Suriname.

Het Koninkrijk zal de documenten en bescheiden die betrekking hebben op de grenskwestie van Suriname ter beschikking blijven stellen van de Republiek Suriname, en aan elk verzoek om andere terzake doende documenten en bescheiden te ontvangen naar beste vermogen blijven voldoen.’ 

PK

error: Kopiëren mag niet!