Overwegingen Kantonrechter vonnis Akiemboto – ‘De brief van 5 januari is een ontslagbrief’

In het donderdag gewezen Kort Geding-vonnis in de zaak van NDP’er Sergio Akiemboto tegen de voorzitter van De Nationale Assemblee, Marinus Bee, en de Staat Suriname, stelt de kantonrechter, dat het

overduidelijk is dat Akiemboto in zijn ontslagbrief zich heeft vergist in het jaar en er sprake is van een kennelijke schrijffout. ‘De door Akiemboto gemaakte schrijffout kan derhalve geen ontoelaatbare onduidelijkheid over de dagtekening van de brief hebben veroorzaakt en is aannemelijk dat de dagtekening 05 januari 2021 is.’

De rechtsvraag die de Kantonrechter moest beantwoorden is of aannemelijk is dat het lidmaatschap van De Nationale Assemblee voor Akiemboto is beëindigd door de opzegging van het lidmaatschap bij de brief van 05 januari 2021.

Akiemboto stelde zich allereerst op het standpunt, dat het ontslag is ingetrokken nog voordat ex artikel 141 van de Kiesregeling juncto artikel 4 Wet beëindiging lidmaatschap DNA (De Nationale Assemblee), de beëindiging van het lidmaatschap was voltrokken Daarnaast stelt hij, dat de president niet conform artikel 141 lid 2 van de Kiesregeling heeft gehandeld door de brieven gedateerd 5 januari 2021 en 21 januari 2021 te sturen naar Bee doch niet naar het volksvertegenwoordigend lichaam.

Bee en de Staat hebben daarentegen betoogd, dat het rechtsgevolg bij ontslag op eigen verzoek van rechtswege intreedt door de wil van de volksvertegenwoordiger.

Aan de beëindiging van het lidmaatschap van De Nationale Assemblee gaat geen beëindiging proces vooraf noch is wettelijk een handeling van een andere autoriteit vereist om de beëindiging te voltooien. Akiemboto heeft door zijn ontslagbrief in te zenden aan de president, voldaan aan het bepaalde in artikel 141 lid 2 van de Kiesregeling en is zijn ontslag een feit.

Bee en de Staat voeren voorts aan dat de omstandigheid dat de procedure voor opvolging nog niet was ingezet ten tijde van ontvangst van de intrekkingsbrief, geen enkele wijziging brengt in het rechtsgevolg dat is ingetreden als gevolg van het ontslag op eigen verzoek. Zij stellen, dat na het ingezonden ontslag, zuiver administratieve zaken voltooid dienen te worden om in de opvolging conform artikel 137 lid 3 van de Kiesregeling te voorzien. De Kiesregeling kent geen fatale termijn voor invulling van de vacature.De Nationale Assemblee eindigt door ontslag op eigen verzoek.

De Kantonrechter merkt op, dat Akiemboto op 5 januari een brief heeft gericht aan de President van de Republiek Suriname waarin onder meer staat:

“(…) Middels dit schrijven deel ik u mede, heden, op grond van de artikelen 68 lid 1 sub b van de Grondwet van de Republiek Suriname, 137 lid 2 en 141 lid 2 van de Kiesregeling mijn DNA- lidmaatschap opzeg. (…). Onder dankzegging verzoek ik u de nodige handelingen te doen uitvoeren.(…)”

‘De brief van 5 januari is een ontslagbrief’

De Kantonrechter stelt, dat de brief van 5 januari een ontslagbrief is en derhalve een relevant document is in de zin van de Wet beëindiging lidmaatschap DNA, die zonder twijfel aantoont, dat de situatie van ontslag op eigen verzoek zich voordoet. Immers in de brief is door Akiemboto aangegeven dat hij heden, aannemelijk is dat hij daarmee bedoelt 5 januari, het lidmaatschap van De Nationale Assemblee opzegt en derhalve ontslag op eigen verzoek neemt.

De kantonrechter overweegt, dat het ontslag een eenzijdige rechtshandeling is en betreft de duidelijk geuite wil door Akiemboto om zijn lidmaatschap van De Nationale Assemblee te beëindigen, waarbij deze wil middels de brief van 5 januari op grond van de Kiesregeling en de Wet beeindigen lidmaatschap van DNA, kenbaar is gemaakt aan de president en derhalve het lidmaatschap van De Nationale Assemblee terstond op 05 januari 2021 is geëindigd ingevolge artikel 68 lid 1 onder b van de Grondwet.

‘Op een ontslag op eigen verzoek kan niet worden teruggekomen’

De Kantonrechter overweegt voorts, dat Akiemboto uitgaat van een verkeerd standpunt, dat het ontslag is ingetrokken nog voordat ex artikel 141 van de Kiesregeling juncto artikel 4 van de Wet beëindiging lidmaatschap DNA, de beëindiging van het lidmaatschap was voltrokken. Door het ontslag is het lidmaatschap van Akiemboto terstond geëindigd en kon derhalve de ontslagbrief niet ingetrokken worden. Voor het intrekken van een ontslag op eigen verzoek en tot welk moment zulks zou kunnen, is door de wetgever niet voorzien en is derhalve aannemelijk dat op een ontslag op eigen verzoek niet kan worden teruggekomen.

De Kantonrechter is van oordeel, dat ook de stelling van Akiemboto dat de procedures, zoals vastgelegd in artikel 68 van de Grondwet en in de Wet beëindiging lidmaatschap DNA, niet zijn ingezet en hij derhalve nog lid is van De Nationale Assemblee, geen ondersteuning vindt in de wet.

De slotsom is, dat de gevraagde voorzieningen zullen worden geweigerd (lees hier https://rechtspraak.sr/sru-k1-2021-1/ het volledig vonnis).

PK

error: Kopiëren mag niet!