VSB en ASFA: ‘Crisis- en Herstelplan regering heeft geen duidelijke herstel/ -ontwikkelingsvisie’

De besturen van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) hebben hun commentaar op het Crisis – en Herstelplan 2020 – 2022: “Van crisis naar herstel van de economie en het openbaar bestuur” (CHP) aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, zo meldt de VSB in een dinsdag uitgebracht persbericht.

Volgens beide organisaties is het CHP ‘in veel opzichten’ een duplicaat van het Stabilisatie en Herstelplan van de vorige regering. ‘Veel tekst, veel herhalingen en een opsomming van voorgenomen projecten,

zonder dat er een duidelijke herstel/ontwikkelingsvisie wordt gepresenteerd.’

‘Deze visie hoort aan te geven “hoe het leven van de Surinamer in de toekomst eruit zal zien”. Op basis van deze visie kan ook de samenhang van de voorgenomen maatregelen en projecten worden geanalyseerd en beargumenteerd, dan ontstaat bij de bevolking ook meer begrip voor de maatregelen. Bij de presentatie van de vele fiscale en monetaire maatregelen, krijgen wij de indruk dat deze wel zijn doorgerekend met de diverse gebruikte modellen, terwijl de sociale maatregelen en maatregelen die productie moeten stimuleren veel algemener zijn en het

effect daarvan op de economie te weinig concreet is aangegeven.’

De twee organisaties constateren wel, dat ‘een significant deel van de genoemde projecten in het document bij goede uitvoering kan

leiden tot herstel/ stabilisatie van de economie.’

De VSB en ASFA geven ook te kennen, dat in het plan niet tot uiting gekomen is een vaccinatieplan inzake Covid-19. ‘Welk vaccin zal gebruikt worden en de kosten en uitvoering in tijd daarvan.’

‘Bij de tijdslijn voor implementatie van de fiscale-, monetaire-, sociale maatregelen en maatregelen die de economische groei moeten stimuleren met duidelijke targets, is het van belang dat er een goede onderlinge afstemming en integratie is van de te nemen maatregelen. Dit is in het document niet erg zichtbaar.’

VSB en ASFA pleiten voor monitoringsorgaan om CHP te monitoren

Beide organisaties stellen ook, dat de ‘monitoring bij de implementatie van het plan’ goed geregeld moet worden. ‘In dit kader is het bedrijfsleven een voorstander dat een monitoringsorgaan in het leven wordt geroepen, bestaande uit deskundigen uit de private

en publieke sector en het maatschappelijk middenveld die zich bezig gaat houden met het monitoren van het crisis en herstelplan.’

Tripartiet overleg moet weer geactiveerd worden

Verder vinden de ASFA en VSB, dat er een goede overlegstructuur voor sociale dialoog moet komen, ‘waarbij de overheid met het bedrijfsleven, de vakbonden en andere maatschappelijke groepen de te nemen

maatregelen goed bediscussieerd. In het afgelopen jaar is de regering reeds gestart om bepaalde groepen te informeren. Dit moet een meer structureel en regulier karakter krijgen. Binnen deze structuur moet ook gesproken worden over welke maatregelen op welk moment aangepast dienen te worden om voorgenomen doelen te realiseren. Wij

pleiten dan ook ervoor om het tripartiet overleg met representatieve vertegenwoordigers wederom te activeren.’

‘Bij het stimuleren van de economische groei zijn de maatregelen meer losse acties en activiteiten in plaats van integrale maatregelen die gericht zijn op stimulering van productie en export en op importvervanging. Een voorbeeld hiervan is bij het opzetten van het

Productiefonds voor ondernemers, moet dit simultaan en in samenhang genomen worden

met vrijstelling van importheffing op halffabricaten en andere export stimulerende maatregelen voor de industriële en agrarisch verwerkende bedrijven om effectiever te zijn’, zo schrijft de VSB.

‘Bij het stimuleren van productie is het van belang om het onderscheid te maken tussen de crisis/korte termijn maatregelen en de meer duurzame midden en lange termijn maatregelen. Dit moet ook tot uiting komen in de financiering van de maatregelen in tijd. Wat zijn de concrete fiscale incentives voor diverse sectoren in 2021 en in welke maand worden deze effectief? Enkele voorstellen van concrete fiscale maatregelen zijn:

Het tijdelijk opschorten van de government take voor de transportsector,

manufacturing en agro sector. Het mogelijk maken voor de bedrijven die in 2020 verliezen hadden geleden, deze te verrekenen met hun belastingen. De geleden verliezen zijn het gevolg van productie onderbrekingen/stopzetting vanwege Covid-19 en het doorbetalen van

hun arbeiders.’

De VSB en ASFA onderschrijven het belang van het doorvoeren van een Crisis- en Herstelplan ondersteund door een Stand-by Agreement met het IMF (Internationaal Monetair Fonds).

‘Het succes van dit programma zal volgens de twee organisaties vooral afhangen van de politieke wil en getoond leiderschap, de engagement van de sociaal maatschappelijke groepen en transparantie in bestuur. De VSB en ASFA zijn bereid de regering hierin te ondersteunen, mits aan de in ons commentaar opgenomen voorwaarden wordt voldaan. Het is aan te bevelen dat de regering het document in een vorm presenteert aan de samenleving beginnende met een overzicht van wat de overheid gaat doen, hoe en welke offers zouden moeten worden gebracht en wat er vervolgens gaat verbeteren voor de burger.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: