Importvervanging met sociale overwegingen

Door de Asfa is aan de regering dringende aandacht gevraagd voor het productiebeleid. De regering van Suriname moet ervoor zorgen dat er een zodanig beleid is dat er geproduceerd wordt en dat er investeringen worden gedaan. Zodoende ontstaat er ook werkgelegenheid en ontvangt de staat inkomsten in de vorm van belastingen en uit de exporten. De brief van de Asfa aan de president is een wanhoopsbrief; de organisatie zegt dat het water haar (de productiesector) nu tot de lippen is. In het plan van de grootste coalitiepartij wordt gesproken over een fonds voor importvervangende productie. De organisatie dringt aan op een gedegen importbeleid dat parallel moet zijn aan het beleid ter versterking van de lokale productie. Dit beleid moet gericht zijn op het beschermen, stimuleren en faciliteren van de lokale productie- en productiviteit. De Asfa beveelt aan een goed overwogen en gebalanceerd importtarievensysteem. Het grootste voorbeeld van de werking van het importtarievensysteem is dat van de importkip. Er is al bewijs hoe dit werkt en wat voor effect het heeft voor de lokale productiesector. Nu blijkt dat ondanks de significante verhoging van het tarief op importkip, de structurele problemen los van de import van de kip liggen aan de basis van de productie. Deze problemen zijn nog steeds niet opgelost en nu is een commissie benoemd om die op te lossen. Een oplossing van importtarieven hoeft dus niet direct te zorgen voor structurele oplossing van problemen. De Asfa geeft aan dat er sprake is van concurrentie door ongebreidelde importen van vaak inferieure producten. De Asfa praat ook over oneerlijke concurrentie van importen uit landen met een grotere productieschaal. De Asfa zegt nu dat er een wens is van de lokale producenten in Suriname om genoegzaam producten van goede kwaliteit te leveren, welke zeker kunnen voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen of zelfs beter zijn dan vergelijkbare importproducten. De bedrijven zijn dus willing om hun aandeel op de markt te vergroten. Dat is een harde wens en een belofte waaraan de regering de organisatie kan en moet houden. Alleen als deze belofte wordt ingelost kan de regering maatregelen treffen om de drempel van goedkope importproducten te verhogen. De Asfa moet echter ook zeggen dat men bereid is om goedkope producten die bereikbaar is voor de arme mensen, te produceren. De Asfa nodigt de regering uit om haar visie met betrekking tot de lokale productie versus de importhandel kenbaar te maken. De Asfa noemt concreet een aantal producten die te maken krijgen met oneigenlijke concurrentie van de importhandel. En in alle gevallen weten wij dat de beslissende factor is de prijs. De beurzen zijn nu minder diep geworden, burgers strugglen om met hun loon dat minder waard is uit te komen. De lonen zijn niet verhoogd. Indien de importheffingen van de producten die worden genoemd, worden verhoogd, dan kan dat leiden tot een verergering van de armoede en sociale onrust die zich vertaalt veelal door massale vertrek naar het buitenland. De regering doet er dus goed aan om haar importbeleid van ready made consumptieproducten te overwegen waarbij in act wordt genomen de positie van de kleine man.

Suriname moet in dat proces een transformatie ondergaan van een leverancier van primaire grondstoffen in een natie van gediversifieerde industriële productie en dienstverlening, met moderne technologische kennis, duurzaam beheer van de natuur, en zorg voor een schoon milieu, zegt de grootste coalitie in haar partijprogramma. De voorwaarden zullen geschapen worden om te investeren, te produceren en te exporteren, voornamelijk in de agrarische productie en verwerking, natuurbeheer, mijnbouw, toerisme en de dienstensector (met toepassing van ICT). De Overheid zal worden omgevormd tot een voorwaardenscheppende en goed op elkaar afgestemd geheel. Ondernemers en exportbedrijven in Suriname zullen incentives krijgen om de productie/export te vergroten en banen te creëren middels de ontwikkeling van nieuwe afzetmarkten en toegang tot kredieten. Er komt een landelijk programma voor duurzame agro productie. Verder staat er dat palmolie, ananas, kokos, cassave en verbouw van mais en pinda bieden goede mogelijkheden voor verbouw, verwerking en eventueel export. Deze sectoren zullen ondersteund worden. De pluimveesector zal gestimuleerd worden als garantie voor de zekerheid van eiwitvoorziening.

Hetzelfde geldt voor de groenteteelt. Om de productie te vergroten is er behoefte aan vak training, stimuleren van ondernemerschap, speciale faciliteiten voor investeringen in het district zoals ondernemers belastingkorting geven in ruil voor productieverhoging en werkgelegenheid. De afzet van agrarische productie zal worden vergroot. Een beleid met betrekking van importvervanging en bescherming van de lokale productie tegen de importproducten is niet zo direct in het programma te vinden. Het is inderdaad belangrijk dat de regering zich nu uitspreekt over deze materie.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: